Sök

Stipendieprogrammen

I dag finns tre program för utdelning av stipendier från lektor Sten Fåhrés minnesfond. De är enbart riktade till studenter vid Högskolan i Halmstad.

Stipendieprogram 1: Utvecklingsingenjörsprogrammet

Detta stipendieprogram är det äldsta och delas enbart ut till studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Programmet omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensarbete: sex stipendier, totalt 185 000 kronor (högsta stipendiet 100 000 kronor)
 • Bästa egna projektkoncept: tre stipendier, totalt 30 000 kronor
 • Bästa student i avgångsklassen: ett stipendium om 25 000 kronor
 • Bästa produktförnyelseprojekt: tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa företagsutvecklingsprojekt: tre stipendier, totalt 35 000 kronor
 • Bästa introduktionsprojekt: tre stipendier, 1 000 kronor per student/projekt
 • Examensreseprojekt: ett stipendium, totalt 50 000 kronor
 • Marknadsföreningen Utåt: ett stipendium, totalt 20 000 kronor

Stipendieprogram 2: Ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad

Detta stipendieprogram har funnits sedan 2011. Dessa stipendier delas ut till ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Det omfattar nedanstående områden:

 • Bästa examensprojekt (enligt Fåhrés kriterier): fem stipendier, totalt 41 000 kronor
 • Såddstipendier: max trettio stipendier om 2 000 kronor, totalt 60 000 kronor
 • Förtjänta projekt eget företagande: max tre stipendier per år om max 50 000 kronor per företag, totalt 150 000 kronor

Stipendieprogram 3: Internationella studier

Detta program tillkom 2014 och stipendierna är avsedda att stimulera ingenjörsstudenter att göra en del av sin utbildning utomlands. Normalt krävs det att du studerar minst en termin utomlands, i undantagsfall minst tre månader. Du kan ansöka om Fåhréstipendium för utlandsstudier först efter att du har fått en utbytesplats av Högskolan, i samband med tilldelning av plats får du mer information om stipendier.

Varje stipendium omfattar normalt 15 000 kronor.

 • Studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet: max tio stipendier, totalt 150 000 kronor.
 • Studenter vid ingenjörsprogram vid Högskolan i Halmstad: max fem stipendier, totalt 75 000 kronor.

Observera att Fåhréstipendierna – med undantag för stipendieprogrammet för internationella studier – delas ut efter fasta program och inte går att söka.

Stadgar för lektor Sten Fåhrés minnesfond

Stadgar för stipendiestiftelse för studerande vid Högskolan i Halmstad.

§ 1 Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i enlighet med testatorn Sten Fåhrés vilja genom lämnande av bidrag (stipendier) till studenter, främja akademisk undervisning, utbildning eller forskning för studerande vid Högskolan i Halmstad. Stiftelsen skall årligen utdela stipendier av fondens nettoavkastning till särskilt förtjänta studenter som bedriver akademiska studier vid Högskolan i Halmstad. De studenter som företrädesvis kommer ifråga för erhållande av stipendier, är de som studerar till utvecklingsingenjörer och studenter vid andra liknande akademiska utbildningar vid Högskolan i Halmstad. Stipendier får även delas mellan flera studenter i samma projekt.

§ 2 För mottagare av stipendier gäller följande:

a) Bidraget skall användas till studenternas pågående och fortsatta studier vid Högskolan.

b) Stipendiaterna skall avlämna en skriftlig redogörelse till Stiftelsens styrelse, av vilken det skall framgå hur medlen använts.

Det åligger styrelsen att bevaka så att redovisningen lämnas in och att ändamålet fullföljes.

§ 3 För det fall det ett visst år ej finns lämpliga kandidater att tillgå, skall det årets nettoavkastning fonderas till nästkommande år, dock må högst femton procent av nettoavkastningen fonderas räknat över en femårsperiod. Med nettoavkastning avses stiftelsens avkastning – räntor och utdelningar – efter avdrag för förvaltningskostnader mm.

§ 4 Stipendiestiftelsen skall drivas som en avkastningsfond enligt Stiftelselagen.

§ 5 Fördelningen av stipendierna sker efter beslut av Rektorsämbetet vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande.

§ 6 Styrelsen för stiftelsen skall bestå av tre personer från Högskolan i Halmstad av vilka minst två skall äga god kännedom om förvaltning av värdepapper. Inom styrelsen skall väljas en ordförande, som skall tillse att sammanträde hålls när så behövs.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 7 Styrelsen skall förvalta stiftelsens egendom samt i övrigt tillse att samtliga bestämmelser i Stiftelselagen, som gäller stiftelser av detta slag, efterlevs. Styrelsen skall även tillse så att testators önskemål alltid efterlevs.

§ 8 Det åligger styrelsen att årligen i ortspressen i Halmstad redovisa vilka stipendier som utdelas.

uppdaterad

Kontakt

Dela