Sök

Utexpoprojekt 2023

Här kan du ta del av våra duktiga studenters spännande och innovativa examensarbeten. Projekten görs ofta tillsammans med företag, offentliga verksamheter och idéburna organisationer, som drar nytta av våra studenters stora idérikedom och innovationskraft.

Biomedicin – inriktning träningsfysiologi

P-pillers påverkan på prestationsförmåga

 • Deltagare: Elsa Ohrås och Isa Rönneblad

P-piller är vanligt förekommande hos idrottande kvinnor, men trots detta är kunskapen kring deras effekt på prestation bristfällig. P-piller innehåller vanligtvis två hormoner; östrogen och progesteron, som förutom deras funktion som preventivmedel verkar påverka kroppens metabolism och därmed även skulle kunna påverka prestationsförmågan. En p-pillercykel består av två faser, en aktiv fas då hormoner intas och en inaktiv fas utan hormoner.

Syftet med studien var därför att undersöka om p-pillerfaserna påverkade maximal muskelstyrka, anaerob förmåga, laktatnivåer eller upplevd mental och fysisk energinivå hos unga, friska kvinnor. Försökspersonerna fick utföra tester vid två tillfällen, en gång i den aktiva fasen och en gång i den inaktiva fasen. Testerna som utfördes var ett maximalt styrketest (Isometric Mid-Thigh Pull) och ett 30 sekunders cykeltest (Wingate Anaerobic Test). I samband med cykeltestet mättes även blodlaktatkoncentrationen samt fick testpersonerna skatta sin mentala och fysiska energinivå på en skala från 0 till 10.

Inga signifikanta skillnader hittades gällande styrka, anaerob förmåga, laktatnivåer eller upplevda energinivåer mellan faserna. Resultatet ger indikationer på att idrottande kvinnor som äter p-piller inte behöver anpassa träningen efter vilken fas de befinner sig i. Studien är en av de första som studerar skillnader i prestationsförmåga över en p-pillercykel och fler liknande studier krävs för att bekräfta resultatet.

Vilka effekter har högintensiv intervallträning på ett benbildande protein hos individer med axial spondylartrit

 • Deltagare: Alexandra Köllerfors, Belinda Vu och Midya Tasin

I vårt projekt har vi undersökt hur högintensiv intervallträning (HIIT) påverkar nivåerna av ett benbildande protein hos patienter med axial spondylartrit.

Axial Spondylartrit är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom där inflammation i ryggens leder orsakar nedbrytning av närliggande benvävnad. Till följd av detta sker en överdriven och onormal bentillväxt som leder till sammanväxta leder, vilket resulterar i ryggstelhet. Man har tidigare sett att det benbildande proteinet BMP-7 som är involverat i bentäthet verkar vara delaktig i denna process. Detta är den första studien som har undersökt effekten av HIIT på detta protein.

Vår studie visade att nivåerna av BMP-7 ökade efter ett enda HIIT-pass, men inte efter ett tre månaders långt träningsprogram med regelbunden HIIT. Detta kan innebära att ett enda HIIT-pass kan främja bentäthet. Ökad bentäthet kan möjligtvis förhindra den onormala bentillväxten och resultaten tyder på att HIIT är säkert för individer med axial spondylartrit att utföra över tid.

Byggingenjör

Att i en osäker omvärld ta hem produktionen av MDF- och OSB-skivor till Sverige

 • Deltagare: Jacob Crespin

Banbrytande forskningsarbete om träbaserade byggmaterial! Min forskning fokuserar på en viktig och hållbar råvara inom byggindustrin – trä. Utbud och efterfrågan av träbaserade skivor som MDF och OSB har under de senaste åren kommit i obalans på grund av internationella kriser. Finns det intresse och möjlighet för att ta hem produktionen till Sverige och därigenom skapa en mer pålitlig och hållbar tillförsel av dessa viktiga byggmaterial?

Studien undersöker fördelarna och nackdelarna med att ta hem produktionen av MDF- och OSB-skivor till Sverige. Genom en heltäckande analys av ekonomiska och miljömässiga aspekter, presenteras möjligheterna som kan förverkliga en hållbar framtid inom byggindustrin. Genom kvalitativa intervjuer med byggbolag, bygghandlare och branschexperter ger studien läsaren en djupare förståelse för trender, utmaningar och möjligheter. Vidare identifieras fördelar och utmaningar för en inhemsk produktion av MDF- och OSB-skivor.

Utforska gärna min monter för en spännande inblick i framtiden för träbaserade byggmaterial i Sverige!

Att bygga med lågt klimatavtryck

 • Deltagare: Oskar Carlsson

Examensarbetet behandlar hur man jobbar med klimatfrågor på byggarbetsplatser och studien har genomförts riktat mot projektet Pålsjöäng i Helsingborg som är ett projekt med stort klimatfokus. Målet med arbetet är att ta reda på hur man arbetar med hållbarhetsfrågor på projektet Pålsjöäng i Helsingborg samt hur man aktivt arbetar mot ett lågt klimatavtryck. Syftet är för att spegla hur man arbetar med hållbarhetsfrågor på byggarbetsplatser och ge en insikt på hur det går till.

Strukturerade intervjuer har genomförts med ett flertal olika yrkesgrupper som jobbar med Pålsjöäng. Den insamlade empirin har sedan analyserats och jämförts med den teoretiska referensramen för att belysa vad som utmärker Pålsjöäng.

Resultatet av rapporten visar på tendenser att man har börjat arbeta sig ur de traditioner och rutiner som suttit djupt rotade i branschen. Det belyser vikten av entreprenadform för att kunna utföra komplexa projekt med lågt klimatavtryck och vilka nyckelfaktorer som ska tas i beaktande för att lyckas.

Byggbranschen i förändring – En utforskning av augmented reality som kommunikationsverktyg

 • Deltagare: Mohamad Hazem Khalaf och Tommy Nguyen

Byggindustrin har stor potential att dra nytta av digitalisering och nya teknologier för att öka effektiviteten. Denna examensrapport undersöker kommunikationen inom byggbranschen, användningsområden för Augmented Reality (AR) och utmaningar som denna teknik står för och behöver övervinna.

Genom litteraturstudie och intervjuer har vi undersökt AR: s nuvarande användning inom byggbranschen och identifierat teknikens brister. Även om AR inte används i storskaliga projekt i dagsläget, finns det en stark framtidspotential enligt branschexperter.

En utmaning för byggindustrin är att anpassa sig till den nya digitala eran. Att införa ny teknik och nya arbetsmetoder kan vara en utmaning för alla involverade, men det är viktigt att göra det smidigt och säkerställa att arbetarna är väl förberedda för förändringen.

Resultaten av våra undersökningar visar att användningen av AR inom byggbranschen ännu inte är helt utvecklad, vilket innebär att det finns möjlighet till ytterligare forskning och utveckling av tekniken. Trots detta framhäver våra resultat flera positiva fördelar med AR i byggprocessen, såsom förbättrad kommunikation, minskade felaktigheter och missförstånd samt ökad säkerhet. AR-teknik möjliggör en mer effektiv visualisering och kommunikation av viktig data och information, vilket minskar risken för missförstånd och främjar ett bättre samarbete mellan teammedlemmar.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Effektiv hantering av klimatdeklarationen utifrån produktionsstrategier

 • Deltagare: Oskar Isberg

Denna studie har undersökt skillnader och likheter mellan de fyra olika produktionsstrategierna: normer & standarder, öppna byggsystem, slutna byggsystem och standardprodukter, samt deras arbete med att ha en effektiv hantering av klimatdeklarationen. Syftet med denna studie är att undersöka hur aktörer arbetar med effektiviseringen av arbetet med klimatdeklarationen utifrån produktionsstrategierna. Studien genomfördes genom att intervjua aktörer inom byggbranschen som har ledande positioner inom projekt där det krävs en klimatdeklaration för slutbesked.

Resultatet av intervjuerna visade att det finns tydliga skillnader mellan produktionsstrategierna, där de huvudsakliga skillnaderna var när under projektet som arbetet med klimatdeklarationen börjar, aktiva åtgärder som görs för att kunna effektivisera arbetet och tidigare erfarenheter av klimatberäkningar. Likheter som upptäcktes är att de flesta aktörer arbetar aktivt med förbättringsarbete med hanteringen av klimatdeklarationen. Resultatet beror främst på hur dessa aktörer har utvecklat sitt arbete med produktionsstrategierna på grund av att kunna vara kostnadseffektiva, skära ner på spill av material och tillgångar inom organisationen, vilka program som aktörer använder och rutiner kring insamling av material mängder. Undersökningen visar att det finns potential i att vara delaktig i branschgemensamma initiativ för att effektivisera hanteringen av klimatdeklarationen.

Energieffektivisering av småhus

 • Deltagare: Alaa Eddin Alkhouli och Ali Sina Hassansadeh

Energianvändningen har ökat globalt sedan 1971, vilket har påverkat klimatet och den globala uppvärmningen. Sverige har fastställt energi- och klimatmål till 2030 för att minska energiförbrukningen och dess påverkan på klimatet. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av växthusgasutsläppen, med 15,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020.

Studier har visat att renoveringsprojekt har betydligt mindre klimatpåverkan jämfört med nybyggnationer, eftersom befintliga material återanvänds. Renovering kan därför vara ett effektivt sätt att minska utsläppen och bidra till en mer hållbar framtid. Syftet med studien är att utforska alternativa lösningar och strategier för att minska energiförbrukningen, kostnaderna och klimatpåverkan från byggnader, med fokus på ett småhus i Markaryd.

Studien använde en kombination av litteraturstudier och verktyg som Bidcon, energiberäkning.se och pay off-metoden. Resultatet visar att renoveringsåtgärder som att byta fönster och ytterdörrar, tilläggsisolera kallvinden samt installera en FTX-enhet kan minska energiförbrukningen och är ekonomiskt lönsamma. Dessutom visar resultaten att trämaterial har mindre klimatpåverkan än aluminium i skedena A1-A5.

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att renoveringsåtgärder som att byta fönster och ytterdörrar, tilläggsisolera vinden och installera en FTX-enhet kan minska energiförbrukningen och klimatpåverkan. Dessa åtgärder är även ekonomiskt lönsamma. Det är viktigt att välja rätt material, då trä har mindre klimatpåverkan än aluminium men kräver mer underhåll. Renoveringsåtgärder kan således ha positiva effekter både för miljön och ekonomin.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Energieffektivitet, läsbarhet och tillgänglighet i planlösningar

 • Deltagare: Anna Hemhagen och Jenny Frost Ledin

Sverige har i dag en av världens äldsta befolkningar och prognoser från SCB visar på att den äldre befolkningsgruppen stadigt kommer att öka framöver.

Vid hög ålder medföljer ofta funktionsnedsättning, till exempel i form av nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga, men även kognitiva nedsättningar. Statistiken visar även på att vi bor kvar i våra småhus upp i hög ålder vilket betyder att vi behöver ställa högre krav på våra bostäders utformning. Kraven på bostadens utformning är även aktuell i energifrågan, då Sverige haft en period med höga elpriser och effektbrist.

Hur kan vi kombinera energi- och tillgänglighetsaspekterna och analysera hur en planlösning i ett småhus är utformad för att uppnå ett mer hållbart och långsiktigt boende för en äldre generation? Studien är en kvalitativ fallstudie med målet att ta fram en designmodell tillämpbar på befintliga och framtida planlösningar.

En funktion- och miljöpåverkansanalys av isolerande lättfyllnadsmaterial

 • Deltagare: Josef Lebedev och Melker Iversen

För att möta problematiken gällande byggbranschens miljöpåverkan är det av intresse att undersöka isoleringsmaterialet som utgör en stor del av en byggnads grundläggningskonstruktion med metoden platta på mark. Genom att analysera och undersöka en platta på marks isoleringsskikt skulle man eventuellt kunna få en mindre miljöpåverkan från grundläggningskonstruktionen. Studien har fokuserat på isolerings- och lättfyllnadsmaterial som används som isoleringsskikt i grundläggningsmetoden platta på mark och som är relevanta på marknaden i dag.

Detta har sedan lagt grunden för resultatdelen som påvisar vad tidigare forskning också har konstaterat, koljerntekniken visar på lägst klimatpåverkan detta då konstruktionen är så pass stark att ingen betongplatta behövs, däremot är priset mycket högre än för övriga konstruktionslösningar. En platta på mark med cellplast har en något högre klimatpåverkan än koljerntekniken men till en betydligt lägre kostnad.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Formrivningsprognostisering med HETT22

 • Deltagare: Emil Karlsson och Kristoffer Löfving
 • Företag: Heidelberg Materials, NCC och MTA bygg & anläggning

Befolkningsökningen resulterar i mer bostadsbyggnader och infrastruktur, detta ökar behovet av stabila betongkonstruktioner som säkert kan rymma människor. I länder som Sverige där det flera månader om året är temperaturer under noll kan inte bostadsbyggandet upphöra. Om en betongkonstruktion utsätts för låga temperaturer kan fenomenet tidig frysning uppstå. Fenomenet kan skada konstruktionen och göra så att den inte uppnår sin slutgiltiga hållfasthet. Detta kan leda till förseningar eller till och med olyckor som ras eller fall av konstruktioner när formar rivs.

För att säkerställa att formar kan tas bort vid rätt tidpunkt utan att orsaka skador har olika metoder utvecklats av branschen, såsom prognosverktyget HETT 22. Detta program använder matematiska modeller för att uppskatta när en säker formrivning kan utföras, genom att ta hänsyn till faktorer som betongsammansättning och omgivande förhållanden under gjutning samt härdning. En jämförelsestudie utfördes mellan inhämtade mätdata från två olika byggnadsprojekt och simuleringar i programvaran. Simuleringarna bestod av två olika konstruktionstyper, väggar och valv. Där externa parametrar matas in för att efterlikna verkliga förhållanden som till exempel väderförhållanden, betongsammansättning och konstruktionens dimensioner.

Jämförelse av olika taktyper

 • Deltagare: John Dinh och Joakim Tornhage Ullnert

Examensarbetet handlar om att jämföra parallelltak med två olika lutningar, 3.6 grader och 10 grader och uteluftsventilerat sadeltak med lutningen 27 grader, med avseende på ekonomi, u-värde, energi och miljöpåverkan, när taken belastas med samma karaktäristiska snölast. Målet är att öka kunskapen hos konsumenter, arkitekter och konstruktörer för att enklare skräddarsy kundernas önskemål, där syftet är att jämföra olika taktyper med olika lutningar med avseende på ekonomi, u-värde, energi och miljöpåverkan, när taken belastas med samma karaktäristiska snölast.

För att få fram ett resultat gjordes olika typer av beräkningar, så som konstruktionsberäkningar, byggfysikberäkningar och energiberäkningar. Snölast beräkningar för att kunna bestämma den bärande stommen i takkonstruktionerna och dimensionering av bärande stommar. Det gjordes även beräkningar på vilken mängd isolering som behövs för att uppnå 75% av BBR-kravet gällande U-värde. Fuktkontroll gjordes efteråt, för att kontrollera om taken klarade av BBR-kravet gällande relativ fuktighet i konstruktionerna. Slutligen gjordes beräkningar för materialkostnader och koldioxidutsläpp.

Resultatet visade att parallelltak med lutningen 3.6 grader gav bäst resultat gällande kostnader, koldioxidutsläpp och energi. Samma tak gav även bäst resultat gällande kostnad för uppförande inklusive material. Slutsatserna av studien visade att taktäckningen och längden på köldbryggor spelar stor roll ur det ekonomiska och klimatmässiga perspektivet.

Hur säkerhetskultur påverkar utförandet av ett säkert - Med fokus på exponering av byggdamm, hand- och armvibrationer och ergonomi

 • Deltagare: Ida Hallagård och Gabriella Jönsson

Byggbranschen är en av Sveriges mest skadedrabbade branscher. Inom branschen är trä- och betongarbetare de mest utsatta yrkesgrupperna för skador samt den yrkesgrupp som löper störst risk för långvariga sjukdomar. En kultur etablerades när orsaksfaktorer som teknisk och mänskliga beteenden inte kunde användas som orsaksfaktorer. Säkerhetskultur definierar de beteende som samspelar med attityder gentemot säkerheten. Syftet med studien är att undersöka vad anledningen är att yrkesarbetare inte utför sitt arbete på ett säkert sätt och vilka åtgärder inom branschen som kan tillämpas för att säkerhetskulturen ska förbättras. Utifrån en arbetsmiljöaspekt har denna studie fokuserat på tre begränsningsområden som är exponering av byggdamm, hand- och armvibrationer och ergonomi. 

Genom triangulering av intervjuer och observationer har studien försökt skapa en så rättvisande bild av respondenternas och vår egna upplevelse av arbetsmiljön. Däremot upplevs respondenterna inte vara motiverade och engagerade att tillsammans med produktionsledningen arbeta för en bättre arbetsmiljö. Yrkesarbetarna vill inte själva engagera sig trots att de inte är helt nöjda med sin arbetsmiljö. Studiens slutsats är att arbetsmiljön för yrkesarbetarna i byggbranchen kan bli svår att fortsätta utveckla eftersom det krävs ett gemensamt arbete mellan yrkesarbetare och produktionsledning. 

Hållbara balkar – En jämförelse av bärförmåga och klimatpåverkan hos stål-, trä-, och stålförstärkta träbalkar

 • Deltagare: Viktor Ivansson

Bakgrund

Dagens hållbarhetskrav är ytterst brådskande, orsakat av den pågående energi- och klimatkrisen. Bygg- och fastighetssektorn stod år 2019 för 21% av Sveriges totala växthusgasutsläpp, där för en byggnad 45% av utsläppen orsakas av dess stomsystem. För att bromsa klimatkrisen krävs hållbara lösningar som samtidigt uppfyller behovet av bostäder. Genom att ersätta stålbalkar med träbalkar, kan byggbranschens koldioxidutsläpp reduceras väsentligt.

Syfte/problem

Vanligt förekommande stålbalkar ger upphov till höga mängder koldioxidutsläpp. Mot denna bakgrund är studiens syfte att utreda huruvida träbaserade- och stålförstärkta träbalkar kan erbjuda jämförbar bärförmåga med stålbalkar samtidigt som mängden koldioxidutsläpp reduceras, samt hur balkhöjden påverkas av detta.

Metod

För att utvärdera möjligheten att ersätta stålbalkar med träbalkar har denna studie jämfört limträbalkar, lättbalkar, LVL-balkar och stålförstärkta träbalkar med stålbalkar, med hänsyn till klimatpåverkan och bärförmåga. Studien behandlar både balkarnas lager- och tillverkningssortiment.

Resultat

Studiens resultat påvisar att lagerhållna limträ- och LVL-balkar erbjuder jämförbar momentkapacitet och böjstyvhet med stålbalkar, samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras. Vidare uppdagas stål som den stora syndaren med avseende på koldioxidutsläpp, vilket även innebär att de stålförstärkta träbalkarna medför knapp eller icke befintlig reduktion av koldioxidutsläpp beroende på utförande.

Kartläggning av platschefens arbetsdag

 • Deltagare: Jonatan Sandholst och Klas Ottosson

I byggindustrin är det normaliserat med övertidsarbete, vilket ofta kan ligga till grunden för ett sämre allmänt välmående för många av mellancheferna i branschen. Anledningen till överarbete är i många fall på grund av den press och den stora arbetsbelastning man utsätts för som mellanchef. I takt med decentraliseringen av byggbranschen har dessutom platschefernas arbetsbörda ökat, eftersom det administrativa arbetet har förflyttats till dem. Detta har lett till att platscheferna behöver lägga ner fler arbetstimmar på sitt arbete för att ligga i fas med projektet i helhet. För att kartlägga grunden till problemet med övertidsarbete, valde vi att undersöka hur platschefer runt om i Halland disponerar sin arbetsdag och om de genomför de uppgifter som förväntas av dem.

Resultatet av studien visar att platscheferna spenderade 23% av sin arbetsdag på arbete som inte förväntas av dem. De faktorer som påverkar detta mest var:

 1. storleken på projekten
 2. platschefens ålder
 3. hur mycket platschefen arbetade i veckan.

Därtill redovisade samtliga platschefer att det förekommer övertidsarbete för dem. För att överkomma problemet med övertid kan man skapa en tydligare ansvarsuppdelning för tjänstemännen i byggledningen för att sprida ut arbetsmoment, vilket kommer minste pressen som sätta på platschefen (minska pressen som sätts på platschefen?). Denna ansvarsuppdelning bör dessutom uppdateras under projektets gång med nya moment eller då tidsbrister uppstår för någon av tjänstemännen.

Mikroproportionering av cement

 • Deltagare: Ahmad Haj Hamido och Majd Eddin Salem

Vårt projekt syftar till att främja användningen av kalksten i betongblandningar som ett hållbart och miljövänligt alternativ inom byggbranschen. Genom att minska mängden cement som krävs i blandningen kan vi avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och byggandets koldioxidavtryck. Kalksten är lättillgänglig och hållbar, vilket förbättrar styrkan och livslängden hos betongkonstruktioner.

Vårt projekt förespråkar noggrant övervägande och korrekt utformning av kalksten i betongblandningar för att säkerställa att hållbara och miljövänliga metoder följs. Vi tror att vårt projekt kan bidra till ett mer hållbart och ansvarsfullt förhållningssätt till byggande, vilket främjar en hälsosammare planet för kommande generationer.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Optimization of concrete recipe made with crushed aggregate

 • Participants: Jonathan Lindekrantz and Pontus Axelsson

Concrete is made up of components such as cement, water, aggregate, additives, and admixtures. The ideal natural aggregate for producing concrete is circularly shaped gravel since it enhances the concrete's rheology and workability. This research aims to replace the natural aggregate with crushed aggregate for an optimized mixdesign that entails lower CO2 emissions.

However, this mixdesign might be problematic to achieve due to its desired high strength and workability. The crushed aggregate used in this research is flakier and with more fine content than the original nature aggregate that is currently used. This means that there will be more surface area which leads to higher cement and water demand to make the concrete workable for construction purposes.

More cement in the mix results in higher CO2 emissions, and this is a problem that needs a solution. One possible solution is exploring the effect of sieving the material by reducing the fineness gravel content and "cubicizing" the aggregate that remains after sieving.

By forming the material to make its shape more like cubes, the outcome will result in less surface and therefore less cement in the mix. However, sieving the material means higher processing costs.

Parameterstudie för sättningsberäkningar

 • Deltagare: Linus Björklund
 • Företag: NCC och MPU Consulting

Denna studie är en parameterundersökning på sättningsberäkningar. Studien undersöker marken under en nybyggnation av en lagerlokal, denna placeras intill en befintlig lagerlokal och ska lagra samma saker. Studien förklarar de förutsättningar som finns för marken med hjälp av de geotekniska undersökningar som gjorts, och parameterstudien grundar sig på dessa värden. I studien analyseras de olika jordskikten och hur de olika parametrarna påverkar varje skikt. De parametrar som ändras i varje materialskikt är materialparametrar, som kompressionsegenskaper, förkonsolideringstryck samt referenstryck. Då lagerlokalen placeras nära havet har en analys gjorts på hur olika vattennivåer påverkar storleken på sättningarna. De fem olika vattennivåer sprider sig mellan +2,3 meter ner till -1,2 möh.

Lokalen som lagrar rullar av metall är sällan full, därav har den nyttiga lasten satts till 80% av den maximala lasten. Den nyttiga lasten har analyserats och ansatts till 70%, 90%, 100% samt 80% last utan att räkna med egentyngden för fyllnadsmassor.

Det finns två olika modeller för att beräkna hur spänningarna i jorden fortskrider med djupet. Dessa modeller är 2:1 metoden och finite boussinesq metoden. 2:1 metoden är en lättare metod att använda men ger spänningar som är mindre verklighetstrogna än finite boussinesq metoden. Boussinesq metoden är svårare men ger mer verklighetstrogna spänningar.

Resultat av dessa parameterändringar presenteras i % minskning eller ökning av sättningarnas storlek.

Renovering av miljonprogrammets flerbostadshus - En fallstudie för att minska total energianvändning per uppvärmd areaenhet med 50%

 • Deltagare: Leon Alayan och Per Strandberg

I vårt arbete har vi undersökt hur ett flerbostadshus kan energieffektiviseras för att möta boverkets krav och regeringens mål för energianvändning. Boverkets krav är vid en omfattande renovering densamma som vid nybyggnation för flerbostadshus, 75 kWh/m2 Atemp och år. Detta betyder som högst 75 kWh per uppvärmd areaenhet per år. Regeringens mål är att minska energianvändningen per uppvärmd areaenhet med 50%.

Flerbostadshuset som undersökts ligger i Vallås, Halmstad och är byggt 1970. Byggtekniker och krav på energianvändningen har förändrats väldigt mycket på 50 år vilket gör att många äldre hus från miljonprogrammet/rekordåren ligger energimässigt dåligt till. Under de 53 åren som gått har inte några större förbättringar av huset gjorts vilket innebär att det behövs många åtgärder för att nå både kravet och målet som boverket respektive regeringen satt.

Åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyte, dörrbyte, installation av ett värmeväxlande FTX-aggregat till ventilationen, byte från fjärrvärme till bergvärme samt solceller till att driva bergvärmepumpen har undersökts. Vårt arbete resulterade i att både kravet och målet uppfylldes genom att samtliga åtgärder applicerades. Bergvärmen minskade inte energianvändningen men minskade delen inköpt el till byggnaden vilket leder till en billigare driftkostnad för huset.

Renovering av fasad – Prefabricering, Platsbyggnation eller Hybrid? En jämförande studie med fokus på tid, kostnad, miljö, flexibilitet och kvalitet.

 • Deltagare: Florent Konjuhi och Laurent Mustafa
 • Företag: Servicekuben AB

Denna rapport beskriver för- och nackdelar med den hybrida arbetsmetoden, platsbyggda arbetsmetoden och den prefabricerade arbetsmetoden. Här ges även ett kalkylmässigt exempel på hur mycket tid, kostnad och utsläpp som man skär ner på vid användningen av den hybrida arbetsmetoden vid renovering av fasad. Vidare i rapporten beskrivs det vilka skillnader respektive produktionsmetod har, vilka faktorer som är avgörande vid val av produktionsmetod samt de fördelar och nackdelar som respektive produktionsmetod bidrar med.

Resultaten som är framtagna i den egna studien bygger på tidigare studier som har genomförts, egna kalkyler har arbetats fram för respektive arbetsmetod. Det har genomförts ett antal intervjuer för att få mer kunskap kring parametrar som inte går att mäta (flexibilitet och kvalitet) samt arbetsplatsbesök på Tingvallen i Lund.

Semi-automatisk modellering av armering i Revit med hjälp av Dynamo

 • Deltagare: Ola Dahlqvist

Detta akademiska arbete behandlar behovet av ökad produktivitet bland konstruktörer och ingenjörer i konstruktions- och planeringsfasen av byggprojekt. Studien belyser ineffektiviteten med att förlita sig på 2D-ritningar i stället för att använda Building Information Modeling (BIM) och föreslår användningen av Dynamo, ett visuellt programmeringstillägg för Revit, för att automatisera olika uppgifter.

Fokus ligger på halvautomatisk modellering av armering genom Dynamo-skript, vilket gör det möjligt att enkelt ändra och inkludera relevant information i BIM-modellen. Studien omfattar en litteraturgenomgång av tillgängliga lärresurser för Dynamo och undersöker dess potential för tidsbesparing i konstruktionsfasen.

I en fallstudie utvecklas ett skript för förstärkningsmodellering och metodiken för att skapa Dynamo-skript beskrivs. I slutsatsen betonas möjligheten till tidsbesparingar genom Dynamo-skript och vikten av grundläggande kunskaper för att förstå Dynamos funktionalitet, utföra önskade åtgärder i Dynamo och Revit och förstå effekten av styrande parametrar. Viktiga insikter om Dynamos funktionalitet och en resurslista för att lära sig Dynamo-modelleringstekniker tillhandahålls. Sammanfattningsvis visar detta arbete på potentialen hos Dynamo-skript för att öka produktiviteten och ger vägledning för nybörjare för att effektivt använda Dynamo i byggprojekt.

Skjuvkraftskapacitet för infästning i närheten av fri kant på prefabricerade betongelement

 • Deltagare: Gustav Herbertsson och Jimmie Ahlberg
 • Företag: Strängbetong

Korrekt dimensionering av infästningsplåtar i närheten av en kant i betong är av yttersta vikt för att inte kantbrott ska ske. I denna studie, som i huvudsak är experimentell, undersöks en typ av infästningsplåts kapacitet när den placeras intill en fri kant. Syftet är att skapa en förståelse för hur ingjutna infästningsplåtar ska dimensioneras mot kantbrott, samt ta reda på hur en tvärstång påverkar skjuvkraftskapaciteten i närheten av kant. I studien presenteras resultatet från praktiska tester och en jämförelse görs mellan dessa och beräkningar som gjorts enligt eurokoden.

Resultaten visar att den faktiska kapaciteten mot kantbrott stämmer bäst överens med den beräknade kapaciteten för de fästelement som är långt ifrån kant. Vilket inte överensstämmer med eurokod som räknar från de fästelementen som sitter närmast den fria kanten. Fullskaleprovning och dimensioneringsriktlinjer baserade på provning ledde till jämförbara resultat i experimentet. Metoden som användes i experimentet gav lovande resultat och visar på att beräkningar enligt eurokod inte överensstämmer med verkligheten. Kapaciteten visar sig vara betydlig högre än vad som visar sig efter beräkningar enligt tolkningar av standarder.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Undersökning av grundläggningsmetod, kantbalk utförd med glas, polystyren och korslimmat-trä

 • Deltagare: Daniel Eliasson och Olle Carlsson
 • Företag: Klara Byggsystem & A-hus

Kan en platta på mark av trä bli aktuell för småhus i Sverige? Det är den stora frågan i vår studie. Med inspiration av småhusbranschens kanske mest omvälvande projekt, "Klivet", söker denna studie fortsatta möjligheter för att implementera trä i husgrunden. Vi har tillsammans med Klara byggsystem, en patenterad trägrundsproducent, och i samråd med en av Sveriges största småhustillverkare, A-hus, sökt möjligheter för träet att ta sig tillbaka till husgrunden.

Kom till vår monter för att se hur småhus branschen kan se ut i framtiden.

Undersökning av relationen mellan stegljudsnivå och vibrationer

 • Deltagare: Jacob Johansson och Jakob Bülow
 • Företag: Derome Hus AB och Acouwood AB

Stegljud kan uppstå genom barns hopp och lek eller vid annan typ av mekanisk kontakt med stommen. Bristande stegljudsisolering i lätta träkonstruktioner är ett återkommande problem och är av stor betydelse för den totala kvalitetsbedömningen av bostäder. Stegljudsproblematik är ett komplext ämne som tillsammans med en bristande förståelse i branschen, ofta resulterar i att entreprenörer bygger först och testar senare. Denna metodik leder inte sällan till kostsamma åtgärder i byggprocessens slutskede.

Under senare år har mycket forskning bedrivits i syfte att utreda stegljudsproblematiken i lätta träkonstruktioner, men få studier har fokuserat på relationen mellan stegljudsnivå och vibrationer, som undersöks i denna studie. Genom fältmätningar av stegljud och vibrationer i tre olika byggnader, förväntades information erhållas kring hur utformning av bjälklag och knutpunkter kan påverka stegljudsisoleringen. Syftet med att inhämta denna information var att förenkla värderingen av byggnaders slutgiltiga konstruktion.

En slutsats som kan dras från studien är att sämst värden gällande stegljudsisolering erhölls vid projekt Mölle Gårdar. Detta resultat förväntas bero på att, dämpningen i knutpunkterna för detta projekt, är något lägre än i övriga objekt. Med större dämpning i knutpunkterna kan värderingen av slutlig konstruktion förenklas, detta då transmissionsvägarna begränsas till i huvudsak genom bjälklaget.

Civilingenjör

Civilingenjör i datateknik (åk 3)

A Peer-to-Peer Networking Framework for Scalable Massively Multiplayer Online Game Development in Unity

 • Deltagare: Jakob Forsbacka och Gustav Sollenius

Den här uppsatsen undersöker design och implementering av ett peer-to-peer (P2P) nätverksramverk för Unity, en populär spelmotor, med målet att erbjuda en skalbar och effektiv lösning för att bygga nätverksbaserade flerspelarspel. Uppsatsen omfattar en analys av P2P-nätverksarkitektur, transportlagerprotokoll, utmaningar vid NAT-Travesering och hantering av peerlistor. Ett ramverk som inkluderar NAT-Travesering, fjärrproceduranrop (RPC), synkroniseringsvariabler (SyncVar), Interest Management (IM) och ett lobby-system föreslås. Ramverkets prestanda utvärderas genom integrationstester, nätverksprestandatester och spelprestandatester.

Resultaten visar att ramverket kan hantera upp till 50 spelare, med en teoretisk maximal kapacitet på 200 spelare, men ytterligare optimiseringstekniker kan öka den här gränsen. IM-lösningar föreslås för att förbättra skalbarheten, vilket gör ramverket till ett bättre alternativ för MMOG. Dessutom syftar denna uppsats till att bidra till förståelsen för design och implementering av P2P-nätverksramverk för Unity, samtidigt som den betonar potentiella riktningar för framtida forskning och hur dessa ska kunna optimeras.

Analysis and time calculations of NC files

 • Participants: Emelie Sköld and Julia Rohnér
 • Collaboration: Randek

The company Randek has developed a CNC machine called Nailing Bridge that creates house walls. We have developed a simulation program that calculates the time to build a wall on the Nailing Bridge with help from NC files consisting of G-code. The program was needed so Randeks’ clients would know the time it takes to deliver their houses.

The goal was to develop a program with a maximum margin of error of 3% from reality. The developed software program showed us that the program did not reach the goal of a 3% margin of error. The actual margin of error was between 5% and 31 % for one operation of sawing or nailing. We analysed the implementation to find out why the simulation program differed from the testing to see the possible sources of errors. The conclusion is that the program works but not exactly to the company's standards.

An Integrated Room Booking and Access Control System

 • Participants: Jaffar Kamil and Mohamed Amer

This Bachelor's thesis introduces a proof-of-concept for a room booking and access control system designed to address common challenges public spaces face, particularly educational institutions. The prevalent issues of overlapping bookings and unauthorized access, mainly due to the lack of integration between the respective systems, served as the primary motivation for our project.

Our proposed solution is a cohesive system implemented through two mobile applications. The first serves as a room reservation platform, while the second acts as an access control mechanism. By intertwining the functionalities of bookings and access control, our system aims to rectify the shortcomings present in traditional setups.

The project was developed in consultation with Halmstad University's IT department, which facilitated a comprehensive understanding of the common problems and possible solutions. The system was built using standard technologies such as NodeJS, Android Studio, and PostgreSQL, ensuring accessibility and ease of use.

One of the unique features of our system is the integration of Mobile BankID for secure user authentication, a method widely recognized and trusted for verifying users' identities. The results of testing the system in a simulated environment indicate that it successfully meets the initial requirements and effectively addresses the identified issues of double bookings and unauthorized access.  

Automated Image Pre-Processing for Optimized Text Extraction Using Reinforcement Learning and Genetic Algorithms

 • Participants: Joakim Månsson and Rohoullah Rahmat
 • Collaboration: Stena Recycling

Collecting, analyzing, and interpreting data is crucial for informed decision-making in today's data-driven world. This project focuses on gathering data from home appliances, specifically labels from freezers and refrigerators, on aiding informed decision-making at Stena Recycling. By extracting serial, product, and model numbers from these labels, valuable information about materials like refrigerants and plastics can be obtained. This data is then utilized when recycling appliances, allowing for consideration of exceptionally durable appliances and enabling the creation of longer-lasting, climate-friendly fridges, and freezers.

This project developed an automated image pre-processing transformation system to extract valuable information from images of appliance labels before recycling. The primary goal is to improve text extraction accuracy by addressing image noise issues using reinforcement learning and evolutionary algorithms. The reinforcement learning involved training an AI to identify which pre-processing transformations to perform on each label to maximize text extraction. Genetic algorithms, which simulate evolution, were used to find a set of fixed pre-processing transformations that work well on all the labels, not considering the individual image, which the reinforcement learning AI does.

Dataset characteristics effect on time series forecasting: Comparison of Statistical & Deep learning models

 • Participants: Adam Ahlman and Adam Taylor
 • Collaboration: Dizparc

Time series are points of data measured throughout time in equally spaced periods. They consist of characteristics such as level, noise, trend, seasonality, and outliers. Time series forecasting is the attempt to predict single or multiple future values. It holds significant relevance in numerous fields, including, but not limited to, healthcare, finance, and weather forecasting. It has recently gained more attention due to the COVID-19 pandemic, which highlighted the importance of predicting and managing crises. Two distinct methods of forecasting utilise either statistical or deep learning models, and the debate about the best model is still inconclusive.

This thesis aimed to explicate the benefits and drawbacks of each approach pertaining to single-step and multi-step forecasting. The study applied four models, Exponential Smoothening, Autoregressive Moving Average (ARMA), Long Short-term Memory (LSTM) and Gated Recurrent Unit (GRU), on datasets of varying properties and measured their prediction accuracy and computing time. The results were evaluated using RMSE, MAPE, and MAE and compared with the properties of the datasets to identify possible interconnecting relations between the models’ accuracy and the dataset.

Decentralized approach for IVI (infrastructure-vehicle-information)

 • Participant: Abdallah Saleh

The project proposes a decentralized approach for infrastructure-vehicle-information (IVI) using Vehicle-to-Infrastructure (V2I) communication in a novel and decentralized way. Our approach utilizes digital signage as an advanced driver assistance system (ADAS), which can be used in future intelligent transportation systems (ITS). To achieve this, we explore two signal dissemination techniques - periodic and on-demand - and evaluate their performance under various traffic scenarios. By enabling vehicles to communicate directly with infrastructure, we aim to enhance the safety and efficiency of transportation systems. Our approach has the potential to revolutionize the way we interact with transportation infrastructure, making roads safer for drivers and pedestrians alike. Join us at Utexpo to learn more about our exciting project and its potential impact on the future of transportation.

This project will be displayed in the privacy room during the Utexpo graduation fair.

FPGA programming with VHDL

 • Participants: Safia Abba Ali and Samaneh Azimi

This thesis aims to create effective and comprehensive learning materials for students enrolled in the Switching Theory and Digital Design course. The lab is designed to enable students to program an FPGA using VHDL in the Quartus programming environment to control a traffic intersection with sensors and traffic signals. This laboratory aims to provide students with practical experience in digital engineering design and help them develop the necessary skills to program and implement state machines for regulating traffic environments.

This project will be displayed in the privacy room during the Utexpo graduation fair.

Manouevre Coordination: Assuring Safety in Overtaking

 • Participants: Mohammad Suleiman and Quasay Sakhnini

Road accidents are a serious global problem that affects people, communities, and countries, causing significant economic and human losses. Overtaking accidents are a common cause of road accidents, often due to driver misjudgment. To address this issue, we propose a revolutionary Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication system, as an application of CCAM services. It allows vehicles to coordinate their overtaking maneuvers. Our system features a communication protocol that enables vehicles to exchange information and intentions, giving them a view of the surrounding environment. By reducing the rate of overtaking accidents, our system supports the Vision Zero initiative, which aims to eliminate traffic fatalities and severe injuries by 2045. With our V2V system, we believe we can make roads safer for everyone. Join us at UtExpo to learn more about our exciting project and its potential impact on the future of transportation.

Risk classification system analysis

 • Participants: David Tran and Hugo Starck
 • Collaboration: Dizparc

A project aims to create a general risk classification system through natural language processing and a comparative study between the three machine learning models: Random Forest, Multinomial Logistic Regression, and Decision Tree. It was started alongside the company Dizparc and based on a previous system of theirs. The central part of the system is to analyse the difference between the three models when trained on the same exact data to see which one is able to get the best accuracy when predicting classes for general sentences. Each simulation has tried out different amounts of classes to predict and each iteration of a simulation has trained the models with different orders of data for the most part. The results of each simulation have been plotted in a graph with the number of iterations against the accuracy of the predictions. To decide which model was the best for each simulation, five parameters of the results were analysed. These parameters were the highest accuracy points, the lowest accuracy points, the difference between the highest and lowest, the most amount of highest points for the simulation, and the average accuracy of each model across the simulation. The system is still very simple and has improvements that can be made both for the short term and long term, but with the given results some starting point to a truly great general risk classification system can be made.

Time Series Modelling and Prediction of People Counting Sensor Data

 • Participants: Danial Hamoud and Nour Alhuda Albashir
 • Collaboration: WSP

Time series modeling is a commonly used method to study and analyze data for decision-making support in businesses based on historical data, thereby aiding in cost savings. This paper introduces a forecasting framework that utilizes a seasonal autoregressive integrated moving average with exogenous variables (SARIMAX) model to predict the number of expected visitors entering a building within a short period. We applied the model to forecast the value, as mentioned earlier, at the main entrance of a building using an open-source dataset that included data from four months. The experimental results show that the SARIMAX model exhibits promising performance both in classification and evaluation. Additionally, the proposed model addresses the issue of insufficient future planning and analyzes foot traffic to provide a reliable forecasting technique, which is crucial for modern property management.

This project will be displayed in the privacy room during the Utexpo graduation fair.

Civilingenjör i intelligenta system (åk 3)

Automatisk uppstart av dieselelverk

 • Deltagare: Cassandra Westergren och Mariam Balout

I detta projekt har vi undersökt möjligheten att generera el i händelse av katastrofer eller strömavbrott i hemmet. Det är möjligt genom att använda en dieselmotor som är kopplad till en generator. Reservkraftverket kunde manuellt startas för att producera el till hemmet. Tanken är att det även ska startas automatiskt om ett strömavbrott inträffar. Det finns många parametrar som kan utnyttjas från motorn för att uppnå detta syfte. För att göra detta behöver man inte köpa en helt ny och modern dieselmotor, utan en fullt fungerande äldre dieselmotor kan användas med hjälp av ett styrsystem bestående av olika sensorer och ställdon. En dieselmotor har en lång livslängd; det är därför ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att utnyttja dess fulla potential.

För att automatisera uppstarten vid strömavbrott ska en styranordning med hjälp av en mikrokontroll, kretskort och en display kontrollera uppstart, körning och nedstängning av dieselmotor. Kretskortet designas med åtta olika utgångar som kontrollerar två analoga och sex digitala signaler. De analoga signalerna indikerar temperatur och trycket i motorn. Tre digitala utgångar ska slå av och på bränslepump, glödning och startmotor i en specifik sekvens, vilket i dagens läge utförs manuellt. De tre resterande utgångarna kontrollerar varvtalsmätningen.

Backup-strömförsörjning är viktigt för att upprätthålla livsuppehållande system. På sjukhus, särskilt under naturkatastrofer eller strömavbrott, kan det vara väldigt avgörande. Den är också viktig för andra samhällsammanhang, som räddningstjänster, som måste vara tillgängliga och fungera under kriser.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Classification of physical exercises using Machine Learning

 • Participants: Isak Axelsson, Joel Ekstrand and Rasmus Nordin
 • Collaboration: Innowearable AB

This thesis aims to enhance our understanding of the factors that contribute to a robust and efficient machine learning pipeline designed to classify physical exercises based on information from an accelerometer and sEMG sensor. The use of wearable technology has become increasingly popular among athletes, and Inno-X is a new product developed by Innowearable AB that helps athletes map their daily shape, determine their body's fatigue, readiness, and recovery. However, for full effectiveness in the usage of Inno-X, it is necessary to implement a Machine Learning AI tuned for classifying the physical exercises.

In this project, we explore how different classification algorithms perform this task and aim to optimize the result. We have developed a machine learning AI that accurately classifies the considered exercises based on the data collected by Inno-X. The developed AI has an accuracy up to 98 percent. A real-time demonstration will be available at our booth. See for yourself how our Machine Learning AI, tuned for classifying exercises, makes the Inno-X more time-efficient and accurate in its analysis.

This thesis will be of great interest to researchers and professionals in the fields of sports science, machine learning, and wearable technology. For more information, visit us at our booth.

ESPRIT for DOA estimation

 • Deltagare: Filip Grimsholm och Martin Saarmann
 • Företag: Raytelligence

Radar har varit en viktig innovation inom militärt och civilt bruk sedan slutet av 1930-talet. Ursprungligen skulle radar störa ut tändningen på fiendeplan, men då det inte fungerade skiftades fokuset istället till detektion av fiendeplan. Idag används radarteknik flitigt; många innovationer som självkörande bilar och drönare har implementerade radarsystem där det är viktigt att veta distans och vinkel till omkringliggande objekt.

Projekt följde radartemat och undersökte en algoritm som heter ESPRIT (Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Technique). ESPRIT används främst inom radar för att lokalisera och estimera objekts infallsvinkel, vilket på engelska förkortas till DOA (Direction Of Arrival). ESPRIT prisas jämfört med andra estimeringsalgoritmer för dess robusthet, låga komplexitet samt låga lagringskrav för data. Estimeringar med hög noggranhet av infallsvinkel har många olika användingsområden som utöver radar kan vara: elektronisk övervakning, sonar, seismiska mätningar, och andra sensorsystem.

Projektet innefattade två stora delar. Den första var en jämförelse mot en annan estimeringsalgoritm. Den andra delen bestod av evaluering samt identifiering av potentiella optimeringar för ESPRIT. Evalueringen och jämförelsen utgick från tre kriterier: noggrannhet, komplexitet och beräkningsbelastning.

Likriktare till räls för maglevtåg i vakuumtunnel

 • Deltagare: Oskar Zetterström
 • Företag: PowerTech

Powertech är ett företag som bland annat bygger elektroniska speciallösningar till kunder. De fick i uppdrag av Eurotube att konstruera en inverter till deras räls för ett maglevtåg. Rälsen ska gå i en vakuumtunnel, som de kallar Hyperloop, för att skapa en energisnål och snabb tågtrafik mellan stora städer i Europa.

Denna rapport täcker konstruktionen av en prototyp till en inverter topologi designad för att driva rälsen till ett maglevtåg. Från komponentval genom simulering och kapacitetskrav, till montering och sladdragning av komponenterna in i ett skåp. Invertern är gjort med bipolär-transistorer med isolerat syre (IGBTer) som styrs med en pulsbreddsmodulerad signal försedd av en egendesignad mikrokontroller. Utsignalen från invertern är en styrbar trefas sinusvåg. Prototypen skulle testas med en mikrokontroller designad för en annan gate driver, därför var det nödvändigt att designa och producera ett adapterkort för att kunna köra testerna. Resultaten visade att en två-level inverter, tillsammans med kondensatorer, är en genomförbar lösning för 10 kHz switchingfrekvens.

Optimization of a facility’s energy usage

 • Participants: Mohammad Nour Abo Saleh and Mohammed Atout
 • Collaboration: KFL Automation

The industrial sector consumes a significant portion of the world’s electricity. As a result, optimizing energy usage in industrial processes has become a crucial task for reducing energy consumption and associated costs. In this report, we discuss a method for optimizing electricity by utilizing programmable logic controller (PLC), and the software platform TwinCAT 3.

We present a case study where we apply the method described to an industrial process with several electrical machineries. Gathering and analyzing electricity usage data is a crucial part of our case study. After gathering the necessary data, control strategies are created using our programmable tool TwinCAT 3, the strategy is then implemented into a PLC which results in a reduction of energy consumption.

The results show that by utilizing PLCs and TwinCAT 3 reduction and optimization in electricity usage, and associated costs in industrial processes is achievable. Furthermore, the developed control strategies can be easily adapted and applied to other similar processes. This makes the method viable and effective, and applicable in various industrial settings.

This project will be displayed in the privacy room during the Utexpo graduation fair.

Water Quality Device, Testing Through Electronic Measurements

 • Deltagare: Jihad Adnan Abdu och Philip Lundström

Vatten är grunden till allt liv på jorden och vattnets kvalitet är en väldigt viktig beståndsdel för att allt levande skall fungera samt fortsätta existera. Kvaliteten påverkas av många faktorer - vare sig antropogena som förorening, överanvändning och vårdslöshet, eller även naturliga i form av biologiska och kemiska reaktioner. Det finns oändligt många ämnen, metaller, salter, gifter, föroreningar och mikroorganismer som kan försämra vattenkvaliteten. Några av dessa är till exempel järn, koppar, mangan, radon, klorid, nitrat, vattnets surhet (pH) och bakterier som enterokocker. Vissa av dessa upptäcks med blotta ögat medan andra är på nanoskalan eller mindre och kräver avancerade metoder för att kunna upptäckas. 

I det här projektet utvecklar vi - tillsammans med en professor - en intelligent apparat som mäter vattenkvalitet på nanonivån. Fysiken, kemin samt hela teorin bakom apparaten är väldigt komplicerad och helt ny trots apparatens enkelhet. Apparaten består däremot av några integrerade kretsar som skickar ut olika frekvenser genom sensorer. Med hjälp av frekvenserna kan olika partiklar av diverse storlekar upptäckas samt deras koncentration i vattnet beräknas. Nya funktioner som Bluetooth, minne, mikrodator och strömförsörjning har lagts till i apparaten för att förenkla mätningarna och användningen av den. Därför har ett kretskort med alla dessa funktioner skapats så att mer exakta och korrekta mätningar erhålls samt även för vidareutveckling av apparatens funktion!

Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation

Flood Proof design of a train converter

 • Participants: Ammar Msleh, Arya Rabani and Basel Balta
 • Collaboration: Alstom Group

The project focuses on developing new designs for the components of the TC1500 LAB train converter, with the objective of making the converter waterproof up to 650mm from the railway. The study presents an in-depth exploration of the design process, concept screening approach, and the use of mathematical calculations and analysis to arrive at the final design. The research offers valuable insights into the front filter, maintenance opening, exhaust system, and connection box, which can be applied to improve the design of similar components in other railway systems. Additionally, the research approach and methodology used in this study can be adapted and replicated for similar studies in other industries where waterproofing is a crucial requirement. Overall, this project is a significant contribution to the field of engineering and design, and its findings can be leveraged for further research and practical applications.

Går det att åstadkomma en mer miljövänlig tillverkning av ortoser?

 • Deltagare: Clara Olérs Ekman och Iris Nyholm
 • Företag: Allard Manufacturing

Tillsammans med Camp Scandinavia och Allard Manufacturing har studien fokuserat på en ankel-fot-ortos tillverkad i kolfiberarmerad epoxi. Syftet var att undersöka om det fanns ett hållbart ersättningsmaterial som möjliggör att produkten får en cirkulär livscykel. Arbetet omfattar en materialvalsprocess samt en undersökning om det är möjligt att hantera spillmaterial och omhänderta förbrukade ortoser.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Konstruktion av fallskydd för äldre

 • Deltagare: Anthony Jörgensen och Emil Törnälv

Studien bygger på kostnaden äldre medför samhället samt den kroppsligt minskande förmågan att reagera reflektivt vid fallskador. En konstruktion för ett huvudskydd har tagits fram från grunden vars syfte är att dämpa kraften vid fall för människor över 65 år.

Processen har innefattat förberäkningar av ett förenklat fall i programvaran Mathematica och uppbyggnaden av geometrier baserade på biomimik i 3D-experience. Urval och applicering av ett material inom gruppen elastomer, vars mekaniska egenskaper anses vara fördelaktiga för att dämpa fall utan att vikt eller kosttnad har för stor inverkan, gjordes genom analyser i Granta EduPack. Slutligen genomfördes dynamiska simulationer i MSC ADAMs för att få ut den kontaktkraft som påverkar huvudet vid kollisionen.

Studien är ett förarbete till forskning i hur naturlig dämpning kan nyttjas som huvudskydd och kan, i övrigt, med vidare arbete appliceras inom andra områden såsom komponenter i kläder eller skyddande ytor.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Konstruktionsanalys av lastbilsbotten, en jämförelse av stålbotten och sandwichbotten

 • Deltagare: Ellen Wester, Emma Badak och Louise Stålnacke
 • Företag: SpecialKarosser AB

Projektet genomfördes i samarbete med SpecialKarosser AB (SKAB). SKAB är ett av de ledande företagen i Skandinavien när det kommer till specialanpassade lastbilspåbyggnationer. Byggnationerna har flera ingående delar till exempel bottenkonstruktion och hjälpram. SKAB tillverkar två typer av bottenkonstruktioner, en i stål och en med sandwichteknik. Vid användning påverkas konstruktionerna av olika typer av krafter och upprepad dynamisk belastning.

Syftet med projektet var att analysera och jämföra SKABs två bottentyper utifrån von Mises spänning, vikt och utböjning vid en statisk belastning på 80 000 N. Projektet delades in i fem olika faser som omfattade litteraturstudier, modellering, beräkning, utvärdering samt verifiering och validering. Yt- och solidmodellering utfördes i Catia V6. FE-analys genomfördes i Abaqus och verifierades med en mesh-fri konstruktionsanalys i SIMSOLID. Resultatet verifierades ytterligare med förenklade handberäkningar. Slutligen gjordes en jämförande utvärdering av bottenkonstruktionerna.

Resultatet visade på högre spänningar och större utböjning i stålbotten, men högre vikt för sandwichbotten.

Mekanisk konstruktion av en cykelliknande vevgenerator

 • Deltagare: Abukar Abdi Hassan och Fares Jabali
 • Företag: Science Safari

Projektets syfte handlar om att konstruera en vevanordning som ska visa omvandlingen av mekaniskt arbete till elektrisk energi. I projektet ingår bland annat design och konstruktion av fäste för generator, växlingsmekanism och användarskydd. Vevanordningen är tänkt att ställas ut av Science Safari som ett interaktivt läromedel till barn och ungdomar.

Produktutveckling av en registreringsskylthållare

 • Deltagare: Adelina Oschmann och Sofia Gustavsson
 • Företag: Koenigsegg Automotive AB

Projektet görs i samarbete med företaget Koenigsegg Automotive AB och syftet med arbetet är att designa en registreringsskylthållare för deras nya bilmodell Jesko som finns i två olika modeller: Absolut och Track. Registreringsskylthållaren ska anpassas efter den japanska marknaden och deras regelverk.

Viktoptimering av Reachstacker

 • Deltagare: Hugo Jönsson och Jakob Wallman
 • Företag: Kalmar Global

Simulationsbaserad konceptstudie av bomtvärsnitt för viktreducering av det containerhanterande fordonet, Reachstacker.

Dataingenjör, Elektroingenjör och Mekatronikingenjör

Dataingenjör

Analysis of Server Traffic

 • Participants: Amanda Törnqvist and Hanna Martinsson
 • Collaboration: Entergate AB

The internet has grown immensely in the last decades which has led to more websites and web-based products being available to consumers. Many websites and products rely heavily on the consumer and their usage habits, to maximize their profit. Therefore, the goal of this project is to help in product development through analysis of server traffic logs. The proposed solution is a monitoring system focusing on user analytics.

The website for this monitoring system contains graphical presentations of statistical calculations, like line charts, block charts and tables et cetera. It contains web pages with statistics for OS and browser usage and for statistics for specific systems.

Statistical calculations are made in the backend code through connections to two databases. One database contains server traffic logs which is connected to the second database through indexing.

Calculations are made on users, browser usage, OS usage, browser version usage, OS version usage, most common requests, and slowest requests over a chosen time interval. This application will help the company prioritize task management and improve their products and hopefully reduce costs.

Backend For Frontend Connector

 • Participants: Alexander Runemark and Mattias Svensson
 • Collaboration: Consid AB

This project, in collaboration with Consid AB, aims to develop a software that reduces the time to market for their new customer projects. Firstly by investigating if it is possible to do such a solution. The solution is called BFFConnector and handles requests and responses between different Content Management Systems (CMS) and the back-end server via a structured communication channel. The goal was to standardize the architecture between front-end and back-end which speeds up developers' work in new customer projects. The project attempts to answer several questions, such as whether it is cost-effective to build a CMS connector that is used for several projects, or is it more cost-effective to build a customized solution per customer. Where is the breaking-even point in an economical perspective?

To achieve the project goals, it needs to be cut down into smaller parts, including implementing multiple external CMS’s in a generic way, securing scalability, planning and defining which data the program can handle, and creating a generic communication interface.

The software is a Proof of Concept solution, which shows evidence that the project can contribute to an increased efficiency in web development. The result will be a large factor for Consid’s decision if they should invest resources to develop the software further.

Digital measurement of irregularly shaped objects

 • Participants: Casper Henningsson and Joel Nilsson
 • Collaboration: Meta Bytes

Object dimensions are measured manually. It is not even something we question. The image of a scale or callipers is already in one’s mind. Just imagine if you could measure an object with your eye. Direct, easy and automatic. No more tedious task of finding the tool and re-measuring it for the sake of it. No more effort for the local post office to calculate the shipping dimensions and no more manual labour for website product specification.

This is as close as it comes! Do not lift the measuring scale and leave the callipers. Use the prototype instead by placing the object in the measurement corner, press a button and get your reading. The camera vision has measured your everyday object for you.

The performance is measured in deviation from the actual value. The end result detects all ten final test objects and measures 79% of the dimensions within a ±10 mm margin.

Eye of the Fish: Integration av kamera, video feed och lagring i ett komplex forskningsprojekt

 • Deltagare: Linnea Johansson och Robin Andersson
 • Företag: FabLab Innovation

Att hålla en så bra vattenkvalitet som möjligt borde vara en självklarhet om man vill bevara miljön på jorden. För att minimera skadorna som vattnet kan ta bör det utföras fler tester och undersökningar på olika platser så att man kan åtgärda dessa så fort som möjligt. I dagsläget utförs dessa tester någon gång om året eller mindre, då det är tidskrävande att göra dessa tester. Ett studentprojekt på Halmstad Högskola, CatFish Projekt, arbetar med att automatisera undersökning av vattenkvaliteten med hjälp av artificiell intelligens.

Fokuset inom detta projekt kommer att ligga på att programmera ett program som samlar in data från en kamera som sitter på en av CatFish:s tre robotar, Fish. Målet med projektet är att överföra data till en hårddisk där den lagras och sparas för att analyseras vid ett senare tillfälle. Inom projektet används GStreamer och pipelines för att lösa problemet och i slutet uppnåddes de mål som projektet strävade efter.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Java Auto Grader

 • Deltagare: Shahm Abdulrazzak och Tor Mattsson

Ett rättningsverktyg som lärare kan använda i kurserna Programmering, Algoritmer och datastrukturer samt Avancerad objektorienterad programmering, för att rätta inlämningsuppgifter.

Verktyget kommer att erbjuda olika saker som till exempel stöd för att ta fram tester med hjälp av property-based testing. Property-based tester utformas för att kunna testa om det som programmet beräknar uppfyller givna egenskaper. De tillåter en rad ingångar som kan programmeras och testas inom ett enda test, snarare än att behöva skriva olika tester för varje område som lärarna vill testa på studenternas inlämningar.

Verktyget kommer även att erbjuda stöd för hantering av zip-filer och kompilering av java-filer.

Load testing on an alarm server

 • Deltagare: Leo Babic och Sebastian Falkman
 • Företag: ASSA ABLOY Phoniro AB

Företaget levererar larmsystem på särskilda boenden och servar ett stort antal användare i Norden med stabila och värdeskapande larmtjänster. Det är kritiskt att alarmservern och larmsystemet är uppe och snurrar 24/7 då verksamheterna är igång dag och natt, och larm alltid måste kunna komma fram i larmkedjan. Det krävs en stabil och automatiskt lasttestning av mjukvaran för att kunna garantera att systemet mår bra och fungerar som förväntat. För att effektivisera lasttestning i framtiden ska programvaran vara kompatibel med CI/CD pipelines.

Resultat: Slutprodukten resulterade i en mjukvara med klasser och metoder som kan exekveras i en CI/CD pipeline. Mjukvaran är byggd med Python och Locust. Den är anpassningsbar efter hur lång tid man vill att lasttestet ska ta samt hur hög last man vill testa. All data som returneras under testet sparas och utvärderas vid slutet av varje test. Under varje test körs huvudsakligen två test: Spike-test och Soak-test. Varje test körs för att simulera realistiskt användande från mobila användare och utför endast handlingar som dessa användare kan utföra.

Minska fördröjningstiden vid dataöverföring med Free Lossless Audio Codec

 • Deltagare: Mohamed Elschich och Khalid Osmaan Mahamud
 • Företag: Innowearable AB

Inno-X är en bärbar enhet som mäter den neuromuskulära responsen. Enheten inkluderar Inertial Measurement Unit (IMU) och Electromyography (EMG) sensorer. Inno-X använder sig av Bluetooth Low Energy (BLE) för att kommunicera med en applikation. Syftet med projektet är att bidra med att göra enheten mer användarvänlig genom att förkorta dataöverföringstiden. Datakomprimering innebär omkodning av information på ett sätt så att färre bitar används. Detta är användbart för att minska fördröjningstiden vid överföring av data. Datakomprimering består av två huvudtyper; icke-destruktiv och destruktiv komprimering. Vid destruktiv komprimering reduceras filstorleken genom att permanent ta bort data. En del av informationen går förlorad. Icke-destruktiv komprimering innebär reducering av filstorleken tillfälligt, all ursprungliga data kan återskapas. Free Lossless Audio Codec (FLAC) är ett icke-destruktivt komprimeringsverktyg.

Resultatet i detta projekt bevisar att fördröjningstiden kan minskas med FLAC. Med kortare dataöverföringstid blir Inno-X mer användarvänlig och attraktiv på marknaden. I framtiden kommer den att främja fysisk aktivitet och på det sättet minska riskerna för bland annat hjärt-, kärlsjukdomar och metabola sjukdomar.

Multi-step prediction using voltage for lithium batteries

 • Deltagare: Joakim Svensson

Detta projekt använder Djup Förstärkningsinlärning (DRL), en underkategori av AI, för att förutsäga batteriers livslängd; vilket är en mindre vanlig tillämpning av DRL. Genom att använda en TD3-modell, som är effektiv för att hantera kontinuerliga handlingar, lär en 'agent' sig att göra noggranna förutsägelser om batterispänning över tid. Resultaten jämförs sedan med traditionella metoder för detta problem för att utvärdera DRL-modellens förmåga att förutse framtida spänningsvärden flera steg framåt i tiden.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

NETCONF and YANG on Embedded Systems

 • Deltagare: Krister Georges och Per Jahnstedt
 • Företag: Hardware Meets Software

Simple Network Management Protocol (SNMP) har varit den traditionella metoden för att konfigurera och övervaka nätverksenheter, men dess begränsningar inom säkerhet och automatisering har drivit fram utforskningen av alternativa lösningar. Network Configuration Protocol (NETCONF) och Yet Another Next Generation (YANG) datamodelleringsspråk förbättrar betydligt säkerhets- och automatiseringsförmågorna.

Denna avhandling syftar till att undersöka genomförbarheten av att implementera en NETCONF-server på Anybus CompactCom (ABCC) Industrial Internet of Things (IIoT) säkerhetsmodul: en inbyggd enhet med begränsad bearbetningskraft och minne, som körs på ett anpassat operativsystem och använder öppen källkodsprojekt, med MbedTLS som det kryptografiska primitiva biblioteket. Projektet kommer att bedöma implementeringen av en YANG-modell för att beskriva ABCCs konfigurerbara gränssnitt, ansluta till en NETCONF-klient för att utbyta kapabiliteter, övervaka specifika attribut eller gränssnitt på enheten och anropa fjärrproceduranrop (RPC) kommandon för att konfigurera ABCC-inställningarna. Målet är att tillhandahålla ett bevis på konceptet och bidra till den växande trenden att anta NETCONF och YANG i industrin, särskilt för Industrial Internet of Things (IIoT) plattformen från Hardware Meets Software (HMS).

Ramverk för integration av publika tjänster mot IBM Watson

 • Deltagare: Anton Lindkvist och Fredrik Wetterqvist
 • Företag: Atea

Detta arbete kommer att gå igenom framtagandet av ett ramverk skapat i Boomi med syfte att möjliggöra en integration mellan den digitala assistenten IBM Watson och flertalet publika tjänster. Projektet ska utföras med endast en integration från den digitala assistenten till ramverket och undersöka om detta generella tillvägagångssätt är tillräckligt smidigt för framtida användning inom dialogutvecklingen hos IBM Watson. Projektet ska förse Atea med en teknisk lösning som evalueras för detta ändamål.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Reconnaissance Radar Robot (RRR)

 • Participants: Erik Henrysson and Kasper Holm
 • Collaboration: Försvarsmaktens tekniska skola

This bachelor's thesis represents a cross-disciplinary project completed in collaboration with a team of mechatronic majors. The project has developed a mobile robot that can detect airborne objects using radar and visualize the targets on an external screen.

The robot is designed to simulate radar vehicles used in practice and aims to serve educational and exhibition purposes. It offers students a practical and visual representation of these complex systems.

The detection method is based on a Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar, which sends data to a Raspberry Pi 4 via MQTT packages. The data is interpreted and subsequently displayed on an external computer connected to WiFi, providing a real-time visual representation of the detected targets.

The robot's behaviour model is built on a finite-state machine, facilitating effective integration between the different elements of the project.

Security Features For Security Rounds

 • Participants: André Jönsson and Mohammad Reza Atayi

Our project focuses on developing security features for security rounds, that can be integrated into web applications. Our first feature that have been devloped is the ability to find the shortest path in an indoor environment that consider both the priority, and the distance of the different tasks. Another feature is the ability to capture images and videos of the security round, and document each image and video that has been taken.

VAM Cluster Optimization

 • Deltagare: Eric Sjöström

Projektet handlar om att undersöka och föreslå förbättringar för att minska belastningen i radiomediet för det uppkopplade trafiksystemet “Intelligent Transport Systems” (ITS). Projektet tittar just på att förbättra prestandan för “Vulnerable-Road-Users Awareness Message” (VAM), dessa meddelanden skickas av oskyddade trafikanter för att notifiera trafiksituationen om deras position och intention.

Projektet evaluerar bättre parametrar för när dessa meddelanden ska skickas och lägger stort fokus på att “klustra” ihop oskyddade trafikanter för att sänka belastningen i radiomediet. Här har standardens enkla klustringsstrategi evaluerats och jämförts med vår nya kö-baserade “Q-CLUSTER” strategi.

Övervaka och förhindra återkommande korsbandsskador

 • Deltagare: Kewin Lundell och Mohamad Hassoun
 • Företag: Innowearable AB

Studien syftar till att utveckla en produkt för att övervaka och förebygga återkommande korsbandsskador. Enheten kombinerar elektromyografi- (EMG) och tröghetsmätenheten- (IMU) sensorer för att analysera rörelser och samla in data från användare.

I det här projektet integrerade vi en gyroskopsensor i Inno-X enheten från företaget Innowearable AB. Inno-X enheten kommer fästas på lårmuskeln för att övervaka hopphöjd och hopplängd samt start- och landningskrafter. Data som samlas in under träningen skickas via Bluetooth till programvaran för analys. Den här enheten har potential att avsevärt förbättra rehabiliteringsprocessen för dessa skador med ytterligare utveckling. Det här projektet är viktigt för samhället för att förebygga främre korsbandsskador. Lösningarna som finns idag är dyra och skadliga. Med denna lättanvända enhet sparar användarna pengar och noggrannhet.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Elektroingenjör

Electric Machine Modeling

 • Deltagare: Emil Öjdal
 • Företag: Polestar

I transportsektorn pågår en stor förändring som skall förbättra dess påverkan på miljön. Denna förändring behöver ske fort och effektivt. På grund av detta behövs verktyg som möjliggör för materialsnål och tidseffektiv utveckling. Ett verktyg som ofta används för detta är simuleringar. För att göra simuleringarna så värdefulla som möjligt behövs modeller som representerar fordon på ett realistiskt sätt. Därför är detta arbete i uppdrag och samarbete med Polestar.

Uppgiften är att utveckla nya modeller för elmaskinsförluster i en hel bils simuleringsmiljö för att värdera räckvidd och prestanda. Arbetet görs huvudsakligen i Simulink och MATLAB. Modellerna skall integreras i en hel bils simuleringsmiljö som finns på företaget sedan tidigare. Modellerna behöver därför följa de riktlinjer som finns i denna miljö sedan tidigare. Modellerna behöver också ha en tydlig struktur och ha fungerande kommunikation med resterande del av simuleringsmiljön.

Genom att dela upp elektriska, mekaniska och inverters förluster bildas en tydlig struktur i maskinmodellen. Även de elektriska förlusterna delas upp i rotor- och statorförluster. De elektriska maskinförlusterna och inverterförlusterna beräknas genom tre-dimensionella förlustmappar som beror på hastighet, vridmoment och spänning. De mekaniska maskinförlusterna beror på mekaniska beteenden som hastighet och vridmoment. Detta ger modeller med tydlig struktur som är integrerade i en hel bils simuleringsmiljö.

Mekatronikingenjör

Adaptive Cooling Water System for Sterilizers

 • Participants: Mladen Dugonic and Sofia Banjac
 • Collaboration: Getinge Sterilization AB

Swedes use an average of 140 liters of water per person daily, while the sterilizer in question consumes 366 liters every time the ‘hard goods’ program is run, which is 1.6 times more than the average Swede. The program can be run multiple times a day, depending on the need, and with water shortages increasing in frequency, every saving can make a difference.

A new adaptive cooling water system has been developed with the aim of reducing water consumption. The new, redesigned system uses water more sparingly by adapting the water flow according to temperature. The original system was designed to only utilize two different water flows, while the new system, based on an analog proportional valve, adjusts the flow according to need. The appropriate water flow is calculated using an innovative mathematical equation based.

Together with Getinge Sterilization AB, the project group hopes to use this new solution to offer a more sustainable cooling water system for sterilizers with a 53% lower water consumption. By using less water during the ‘hard goods’ program, the implementation of this solution can make a positive impact on the environment.

Reconnacance Radar Robot

 • Participants: Filip Solkela and Jasmine Tuvesson
 • Collaboration: Försvarsmaktens Tekniska skola

This bachelor thesis is an interdisciplinary project carried out in collaboration with a team of computer science students. The aim of the project was the development of a remote controlled vehicle with the ability to mount a radar to detect airborne objects.

Designed to simulate radar vehicles used in the field, the vehicle is intended for both educational and exhibition purposes. It provides students with a practical and visual representation of these complex systems in action.

The Unmanned Ground Vehicle (UGV) uses the Ackermann Steering mechanism and the controller DualShock V4 using bluetooth as remote communication. It's programmed and developed on a Raspberry PI 4 using Python. The robot's behavioural model is based on a finite-state machine, facilitating effective integration between the different elements of the project.

This project will be displayed in the privacy room during the Utexpo graduation fair.

Virtuell validering av autonoma fordon

 • Deltagare: Christoffer Arvidsson och Jakob Andersson
 • Företag: Semcon AB

Konstruktion av en virtuell modell och miljö för att underlätta testning av autonoma funktioner i ett fordon.

Volvo FM/FMX Crew Cab – Update of electrical installation

 • Deltagare: Elias Vähäkangas och Jakob Ehrinton
 • Företag: Volvo Trucks – Special Vehicles Department

Syftet med examensarbetet, tillsammans med Volvo Trucks, var att utvärdera fördelar och nackdelar med att digitalisera elsystemet i ett fordon. Målet var att utveckla en prototyp med tillhörande elektrisk arkitekturbild, som visar möjligheterna hos ett digitalt kontrollerat elsystem jämfört med det analoga system som i dagsläget används. Under arbetets gång visades det sig att stora fördelar med en digitalisering var att fel och störningar minskar medan användbarhet, flexibilitet och kommunikationsförmåga ökar. Utvecklingen av systemet gav bland annat en fördjupad kunskap inom Pythonprogrammering, struktur av LIN- och CAN-Bus, pulsbreddsmodulering, transistorer, arkitekturanalys och konstruktion av elscheman.

Elsystemet är placerat i manskapshytten (Crew Cab), som är en påbyggnadsmodul för Volvo Trucks FM och FMX chassi. Logiken bakom systemet funktionskontrollerades i en demo-rigg, som inkluderade samtliga komponenter från hytten. Resultatet påvisade en stor minskning av kablage med möjlighet att styra komponenterna med hög precision, genom pulsbreddsmodulerade signaler och transistorer. Målet är att den presenterade lösningen ska implementeras i nästa facelift av manskapshytten under år 2027.

Återanvändningsklassificering av skadade papperskärnor med hjälp av Supervised Machine Learning

 • Deltagare: Max Elofsson
 • Företag: Corelink AB

Projektet undersöker möjligheten att bedöma papperskärnors återanvändbarhet genom att mäta chuckskador med hjälp av en 3D-sensor, för att genom maskininlärning klassificera återanvändning. Kärnorna används i ett rullningssystem i ett pappersbruk där en chuck används för att bromsa och stoppa den roterande kärnan, vilket skapar skador som vid en viss punkt är för allvarliga för återanvändning. 3D-sensorn som används är en TriSpector1008 från SICK, baserad på aktiv triangulering genom laserlinjeprojektion och optisk avläsning. Projektet försågs med ett antal papperskärnor med varierande skador, märkta godkända eller ej godkända för vidare användning av leverantören. Supervised Learning i form av K-NN, Support Vector Machine, Decision Trees och Random Forest användes för att binärt klassificera datasetet baserat på avläsningar från sensorn. Egenskaper extraherades från dessa avläsningar baserat på spatial och frekvensdomänen för varje avläsning på ett experimentellt sätt. Klassificering av återanvändning gjordes tidigare genom tröskelvärden på egenskaper i sensorns mjukvara. Målet med projektet är att skapa ett enhetligt beslutsprotokoll/system med ekonomiska, miljömässiga och hållbara avfallshanteringsfördelar. K-NN visade sig vara bäst lämpad för projektet. Egenskaperna representerande standardavvikelse för beräknat djup som erhållits från avläsningarna visades vara bäst och leder till en false positive rate lika med noll och recall score på 99.14%, vilket överpresterade tröskelsystemet.

Ingenjör i hållbar energi

Ljus på Småskalig Fjärrvärme: Framtidens Hållbara Uppvärmning för Sveriges Mindre Samhällen

 • Deltagare: Hadi Ali
 • Företag: Länsstyrelsen

Fjärrvärme är ett uppvärmningssystem där värme produceras centralt, ofta genom att utnyttja spillvärme från industrier eller energiproduktion, och sedan distribueras till hushåll och företag via ett nätverk av isolerade rör. Det är en effektiv och miljövänlig metod för att värma upp byggnader och tillhandahålla varmt vatten.

Trots sina fördelar har fjärrvärme traditionellt förknippats med större städer på grund av de omfattande infrastrukturinvesteringar som krävs. Men det är här som mitt examensarbete kommer in. Jag tror att fjärrvärme har stor potential även i mindre samhällen och jag vill undersöka möjligheterna och utmaningarna med småskaliga fjärrvärmesystem i dessa områden.

Mitt arbete fokuserar på Halland, en region med en rik blandning av större städer och mindre samhällen. Genom att studera olika fjärrvärmeanläggningar i regionen hoppas jag identifiera faktorer som bidrar till framgång i mindre skala och förstå hur vi kan övervinna de hinder som finns.

Varför är detta viktigt? För det första kan småskalig fjärrvärme hjälpa mindre samhällen att bli mer självförsörjande och hållbara. För det andra kan det bidra till att minska Sveriges beroende av fossila bränslen och hjälpa oss att nå våra klimatmål. Slutligen kan det ge ekonomiska fördelar för både konsumenter och lokala företag.

Optimera energianvändningen i småhus

 • Deltagare: Jonas Lindhe och Tara Kadir
 • Företag: Länsstyrelsen Halland

Detta arbete fokuserar på att undersöka olika alternativa uppvärmningssystem som kan minska användningen av direktverkande el i småhusbeståndet i Halland.

Vårt huvudsakliga mål är att visa hur regeringens investeringsstöd kan användas för att förbättra uppvärmningssystemen i småhus som för närvarande är beroende av direktverkande el.

Genom att använda Fastighetsregistret och Energideklarationssystemet har vi skapat en databas som enbart fokuserar på småhusbeståndet i Hallands län. Därefter har vi använt oss av programvaran BIM-Energy för att simulera våra resultat.

Resultatet visar på att en imponerande potential, 38–46 GWh, kan sparas per år genom att energieffektivisera de småhus som valts ut i Hallands län.

Optimering av förnybar energi: En fallstudie av integrering av solenergi I befintliga vindkraftsparker med batterilagring

 • Deltagare: Nawzad Eliassi och Siri Blückert
 • Företag: Arise AB

Hybridparker, vad är det?
Vind och sol är underbara energikällor som kompletterar varandras förutsättningar. Sol är rätt så solklart närvarande under dagen och speciellt under sommartid. Vinden blir starkare vid tryck- och temperaturskillnader som typiskt sker i dygnsskifte och kallare säsonger. Genom att kombinera en anläggning för båda två kan man spara på nätkopplingskostnader och ge en mer stabil elproduktion till elnätet.

Vi har haft förmånen att samarbete med det innovativa vindföretaget Arise AB. Arise har en stark närvaro inom vindkraftsindustrin i Norden vars projektportfölj även inkluderar vindparker i England, Skottland och Polen.

Samarbetet med Arise har gett oss möjligheten att utveckla vårt ingenjörskap genom att ta teori och applicera till verkligheten.
Företaget äger 10 vindparker själva med en sammanlagd maxeffekt på 139 MW. Vindparkerna är huvudsakligen i södra Sverige. Vi har genomfört case studies på fyra utav deras vindkraftverk för samlokalisering med solkraft och batterilager.

Simuleringar har genomförts av solanläggningar med hjälp av Polysun, ett professionellt simuleringsverktyg som kan dimensionera och optimera solenergianläggningar. Programmet har hjälpt att analysera solpotentialen för varje specifik vindpark. Analys av lämplig batterilagerstorlek har genomförts för att analysera den optimala konfigurationen. Produktionsmönster för solel och den befintliga vindkraften har analyserats med hjälp av Excel för att dimensionera optimal storlek på batterilager.

Vill du veta mer är du välkommen att besöka vår monter och få höra mer!

Solcellers påverkan på lokalnätets spänningsnivåer

 • Deltagare: Anna Huttula
 • Företag: E.ON Halmstad

Antalet solcellsanläggningar ökar årligen i Sverige och ökningstakten stiger för varje år. Energimyndigheten spår mer än en dubbling av dagens elmängd från solceller till 2025. Det finns vissa utmaningar med nätanslutna solcellsanläggningar när det kommer till kvaliteten på olika elnätsparametrar, bland annat spänningen. Dels finns en risk för spänningsvariationer eftersom solcellsanläggningen saknar svängmassa som kan motverka förändringar och för att effektproduktionen beror på den oförutsägbara solinstrålningen, dels finns en risk för spänningshöjningar när anläggningarnas effektproduktion maximeras samtidigt som effektbehovet är lågt.

Ett villaområde i E.ONs lokalnät i Halmstad kommun har studerats, där 20% av elnätskunderna i dagsläget har installerat solcellsanläggningar. Mätningar genomfördes vid områdets nätstation som visade på omvänd effektriktning vid soliga dagar. Mätningar genomfördes även vid anslutningspunkt hos kund, som visade på spänningshöjningar vid soliga dagar. Dessutom simulerades framtidsscenarion där installationsgraden i området höjdes för att undersöka när den så kallade acceptansgränsen nås i området innan nätstärkande åtgärder blir nödvändiga för att hantera solcellsanläggningarna. Slutligen föreslås även nätstärkande åtgärder för området, för att klara av en installationsgrad på 100%.

IT-forensik och informationssäkerhet

AI for Cybersecurity: A Study on Machine Learning and DoS Attacks, Bypassing Detection Methods

 • Deltagare: Fredrik Böhme och Matti Molin

Cyberbrottslighet har ökat under de senaste åren och attackerna har blivit mer sofistikerade. Samtidigt som kunskapen och förmågorna ökar hos hotaktörer behöver även teknikerna och taktikerna som används inom cybersäkerhet kunna hänga med. AI och maskininlärning är verktyg som kan användas för att förebygga attacker, dock är de inte utan sina brister. Vi undersöker användningen av maskininlärning för att upptäcka DoS-attacker och de konsekvenser som angrep emot maskininlärning kan ha. Vi börjar med att utföra DoS-attacker emot ett system och sedan skapas en maskininlärningsmodell som försöker upptäcka attackerna utifrån deras egenskaper. Dessutom analyserar vi vad konsekvenserna kan bli vid attacker emot maskininlärning via poisoning.

Våra resultat visar på potentialen med att använda maskininlärning för att upptäcka DoS-attacker och farorna med poisoning. AI och maskininlärning kommer att användas i någon kapacitet i framtiden. Vi vill bidra till att det ska vara säkert att använda.

AI in cyber security risk and opportunity: a qualitative study

 • Deltagare: Martin Kirov
 • Företag: Resurs Bank

Med de ökande hoten mot säkerheten från cyberkriminella söker organisationer efter smartare lösningar för att bekämpa dessa problem, vilket leder till att många använder artificiell intelligens för att skydda sina tillgångar. Statistik visar att antagandet av AI inom cybersäkerhet världen över har ökat stadigt under de senaste åren, vilket visar att fler och fler företag söker efter effektivare metoder än de traditionella. Några få är fortfarande försiktiga när det gäller dess genomförande. Tidigare forskning visar att detta definitivt är ett diskussionsämne inom cybersäkerhetsbranschen. Forskare försöker förstå ytterligare hur AI används, avslöja hur det kan gynna säkerheten och vilka utmaningar som organisationer står inför. Sverige är ett land som är känt för sin höga nivå av teknisk utveckling och innovation, och det har sett en särskilt betydande ökning av integrationen av AI i cybersäkerhetsrutiner. Genom att använda semistrukturerade intervjuer som primär forskningsmetod var forskningsmålen att undersöka hur företag i Sverige förstår och uppfattar AI inom cybersäkerhet, identifiera deras upplevda risker i samband med eventuella potentiella möjligheter med AI-användning och utforska möjlig framtida utveckling inom området.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Anti-forensiska metoder på smarta mobiltelefoner Har lagens långa arm ett grepp om IT-forensisk forskning?

 • Deltagare: Eric Nilsson och Martina Sundelin

Vad är den akademiska forskningens bidrag till fältet mobilinriktad antiforensik? Vad är dess praktiska värde i förhållande till polisanställda IT-forensikers utmaningar idag?

Genom att strikt fokusera på smarta mobiltelefoner, och utifrån en anti-forensisk definition som ställer krav på avsikt, så har vi utfört en systematisk granskning av vetenskapliga artiklar i syfte att kartlägga fältet. Tillsammans med IT-forensikers inhämtade perspektiv från polisregionerna Nord, Öst och Syd, har vi sedan överblickat läget mellan teori och praktik i syfte att belysa en eventuell klyfta mellan dem. Resonemanget bakom denna undersökning är att en kartläggning av vad som finns inom ett avgränsat område samtidigt bör resultera i en kartläggning av vad som inte finns om tillräcklig praktisk kännedom föreligger.

För kartläggningen inhämtades över 500 artiklar varav 45 slutligen sorterades in efter sin antiforensiska påverkan i en standardmodell för IT-forensisk process. Den praktiska kännedomen baseras på IT-forensikernas vittnesmål om utmaningsdrabbade delar av den IT-forensiska processen. Med hjälp av båda kan vi peka på bristområden där framtida forskning bör lägga sitt fokus för att stödja polisens arbete i dagsläget. Vi anser att vår metod utgör ett möjligt exempel på hur man kan synliggöra fältets behov samt lägga grunden för ett fördjupat och produktivt samarbete mellan båda parterna.

Att navigera i informationstekniska spår och bevisvärdering

 • Deltagare: Emil Gustafsson och Michelle Styrlander

Vår uppsats fokuserar på att undersöka hur värdering av informationstekniska resultat hanteras inom den it-forensiska verksamheten. Vi utforskar också de möjligheter och utmaningar som uppstår vid värderingen av sådana resultat. Genom att belysa detta område syftar vår studie till att öka förståelsen för hur den it-forensiska verksamheten kan förbättra sin rapportering av informationstekniska resultat, och därigenom stärka rättssäkerheten i utredningar och rättsprocesser.

Brottplatsdokumentationer med hjälp av 3D-modeller: en jämförelse mellan 2D-vy och VR

 • Deltagare: Karl Karlsson

Vid utredning av brott försöker alla inblandade i rättsprocesser bilda sig en uppfattning om hur brottsplatsen såg ut för att försöka förstå hur ett eventuellt brott kan ha gått till. Till hjälp har man i dagsläget ofta vittnen och foton. Utvecklingen inom laserskanning, fotogrammetri och VR har gjort stora framsteg de senaste åren. Idag går det att skanna 3D-modeller med hjälp av fotografier. Dessa nya metoder skulle kunna vara intressanta i brottsutredningar och rättsprocesser för att ge de inblandade i rättsprocesser en bättre möjlighet att bilda sig en uppfattning av brottsplatsen. I detta projekt har data samlats in via experiment. Den insamlade datan har sedan kunnat användas vid statistiska test mellan två observationsgrupper som fått dra slutsatser om platser. Den ena observationgruppen innehöll observationer efter VR-visning, den andra gruppen innehöll observationer från visning via datorskärm. De statistiska testen som utfördes kunde inte skilja de två observationsgrupperna från varandra.

Cyberkrig under förstoringsglaset

 • Deltagare: Lisa Berntsson och Natalie Ahlandsberg

I samband med den digitala utvecklingen i världen blir den virtuella verkligheten lika viktig som den fysiska. På samma sätt som att krig kan föras i den fysiska verkligheten, har krig i den virtuella verkligheten blivit ett faktum.

I svensk media har begreppet cyberkrig fått en ökad uppmärksamhet men det har visat sig att begreppet inte har en gemensam definition i Sverige. Vilka anledningar ligger bakom det, hur definieras cyberkrig i andra länder och hur förhåller sig begreppet cyberkrig till det svenska försvarsarbetet i en allt mer digitaliserad värld?

Denna kvalitativa studie syftar till att utreda dessa frågetecken genom att delge privata och statliga aktörers perspektiv för att bidra med en fördjupad förståelse för begreppet cyberkrig. Studiens litteratur- och artikelstudie, och semistrukturerade intervjuer ger en möjlighet att undersöka individuella perspektiv, samt annat material som doktriner och rapporter från olika myndigheter i både Sverige och internationellt.

Cyber Resilience Act och utveckling av produkter med digitala delar

 • Deltagare: Anton Carlsson
 • Företag: Devies

Antalet produkter med digitala delar i världen ökar markant varje år och det gör även cyberattackerna mot dessa. I ett försök att hantera det stora antalet produkter med bristande cybersäkerhetsåtgärder har Europeiska kommissionen kommit med ett lagförslag, Cyber Resilience Act. Cyber Resilience Act ställer krav på cybersäkerhetsåtgärderna hos alla produkter med digitala delar vilket innefattar alla produkter som har en direkt eller indirekt logisk eller fysisk dataanslutning till en annan enhet eller till ett nätverk.

I den här uppsatsen undersöks svenska mjukvaruföretags medvetenhet om Cyber Resilience Act samt hur utvecklingsprocesser i dagsläget ser ut på företagen. Undersökningen har skett i form av litteraturstudie samt semistrukturerade intervjuer med företag. Slutsatserna som dras från uppsatsen är att väldigt få företag är medvetna om lagförslaget och att många företag kommer behöva modifiera eller helt ändra sina utvecklingsprocesser för att bemöta lagkraven. Cyber Resilience Acts plats i europeisk lagstiftning samt utvecklingsprinciper som kan hjälpa företag att uppfylla lagkraven diskuteras även i uppsatsen.

Cybersäkerhet på väg

 • Deltagare: Anders Alfredsson
 • Företag: Devies Cybersecurity+

Moderna personbilar är i högre grad än tidigare styrda av mjukvara, och det är även vanligt att de har någon form av internetuppkoppling. För att bilen ska kunna uppfylla de säkerhetskrav som ställs är det därför viktigt att mjukvaran är utvecklad på ett säkert sätt och under säkra former. Denna fallstudie undersöker med hjälp av strukturerade intervjuer hur några personer som arbetar med mjukvaruutveckling på Volvo Cars beskriver arbetet med säkerhet i utvecklingsprocessen. Resultatet visar att det finns en rad olika rutiner och riktlinjer som syftar till att skapa en säker produkt ur ett cybersäkerhetsperspektiv, men att det finns en tendens bland vissa utvecklare att förlita sig på andra när det gäller att skapa en säker mjukvara.

Försvinner försvinnaläge-meddelanden?

 • Deltagare: Julia Nilsson och Linnea Wall

Med dagens digitaliserade samhälle används sociala medier i hög grad för att kommunicera med varandra. Detta öppnar upp möjligheten för kriminella att kommunicera lättare med varandra, och även utföra brott. Ett vanligt brott på sociala medier är utnyttjandet av barn för sexuell posering där Instagram används i en stor del av fallen. Med Instagrams funktion Vanish Mode (försvinnaläge) ökar möjligheterna att dölja sin verksamhet, vilket innebär en utmaning för det IT-forensiska arbetet.
Uppsatsen undersöker möjligheten att återskapa meddelanden skickade med Instagrams försvinnaläge manuellt och genom verktyget Magnet Axiom. För att automatisera återskapningsprocessen skrivs också ett program som återskapar och strukturerar meddelandena.

Experimentet visar att Magnet Axiom inte återskapar några meddelanden från försvinnaläget, men att det går att manuellt återskapa dem från Instagrams databaser. Försvinnaläge-meddelandena återfinns i WAL-filen tillhörande den databas som lagrar chattmeddelande från användaren. Genom att använda en hexläsare för att studera databasens rådata kan man tyda vilken data som lagras i den. I resultatet beskrivs även hur programmet går till väga för att automatiskt extrahera meddelandena från databaserna.

Granskning av konceptet ”Double Key Encryption”

 • Deltagare: Clemens Brandt och Theodor Mollgren

Detta arbete bedömer risker associerade med implementeringen av en modifierad licensierad produkt, känd som Double Key Encryption (DKE), som tjänar till att kryptera interna dokument. DKE är en metodik framtagen av Microsoft, vilken kräver två nycklar för att dekryptera data. En av dessa nycklar innehas av tjänstägaren medan den andra tillhandahålls av Microsoft. En MSSP har givit uppdraget att utföra en riskanalys av deras befintliga DKE-tjänst för att identifiera potentiella sårbarheter och hot, vilka kan ha en inverkan på tjänstens prestanda och säkerhet. Analysen finner risker kopplade till tekniska säkerhetsbrister, underhåll och uppgradering av tjänsten, personalrelaterade risker, samt risker förknippade med användning.

Studien identifierar totalt 10 olika hotscenarion, inklusive risker som bland annat stöld av DKE-nycklar, sårbarheter inom koden och möjlighet för attacker mot ohärdade DKE-servrar m.m. Riskutvärderingen genomförs genom att bedöma sannolikhet och konsekvens. Sannolikheten bedöms med hjälp av expertutlåtanden, medan konsekvensen bedöms baserat på potentiell skada på företagets rykte, ekonomisk påverkan och eventuella juridiska konsekvenser.

Avslutningsvis kopplas identifierade risker till de tre grundläggande aspekterna av informationssäkerhet: konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. En betydande mängd risker kategoriseras inom området för tillgänglighet, som utforskas ytterligare i arbetets diskussion.

Genomsökning på distans det moderna straffprocessuella tvångsmedlet

 • Deltagare: Julia Halvordsson, Madeleine Olsson och Malin Törnsberg

Detta arbete har granskat den nya lagen genomsökning på distans, med koppling till den personliga integriteten med hjälp av intervjuer. Vi har även undersökt avvägningen av jurisdiktion i beslutsfattningen vid inhämtning av data som inte är lagrad i Sverige samt genomfört ett mindre experiment för att belysa svårigheter med den praktiska tillämpningen av lagen.

Hashsumman av din vård

 • Deltagare: Adam Ravensberg och Gabriel Stener

Vårt projekt handlar om att undersöka möjligheterna för att implementera ett blockkedjesystem för informationshantering inom den svenska vården.

Vi inleder med intervju- och litteraturstudier för att identifiera vilka krav och brister som finns i dagens system, samt en studie av blockkedjeteknik och egenskaperna av olika komponenters tillämpningar. Syftet är att motivera behovet av blockkedjeteknik och de lösningar som det kan bidra med. Vi analyserar och jämför sedan komponenterna vars egenskaper anses vara relevanta till utvecklingen av ett blockkedjesystem i förhållande till identifierade krav och brister. Slutligen sammanställer vi en teoretisk modell av ett blockkedjesystem för informationshantering som är optimerat för den svenska vården.

Hey Google, can I track my child? Children’s rights in relation to location tracking

 • Participant: Viktoria Walander

This project investigates the ethics of location tracking and children, and how it can be used responsibly outside of a nuclear family structure. While tracking a child’s location has several potential benefits, there is also a potential for the technology to be misused in a malicious way. According to GDPR a child can not give consent until they are 16, or as low as 13 depending on the country. Until a child has reached that age a parent, or legal guardian, will need to make that decision on behalf of the child. But what happens when parents do not agree?

IT-världens Paradise Hotel – lita inte på någon!

 • Deltagare: Amanda Nordgren, David Boqvist och Johan Michel

Det är i dag viktigare än någonsin att skapa och bibehålla adekvat nätverkssäkerhet hos företag och myndigheter. När information och data flyttas ut i molnen och allt fler enheter ansluter till nätverken ökar risken för cyberattacker. Zero Trust är idag ett koncept som utgör ett steg mot en säkrare övergång från interna IT-miljöer till molnlösningar. Denna studie belyser vikten av att ha hög säkerhetsnivå med fokus på Zero Trust och mottot ”lita aldrig, verifiera alltid”.

Studien jämför svenska företags och myndigheters inställning och vilka hinder som måste överkommas för att genomföra övergången till en Zero Trust arkitektur. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med respondenter som är representativa för en större grupp IT-experter med kunskap inom området. En mindre litteraturstudie har utförts för att koppla samman svaren från intervjuerna till befintlig forskning inom området. Studien visar på flertalet hinder som behöver tas i beaktning vid implementation såsom kostnadsfrågor, bristande kompetens och tidskrävande och uråldriga system som inte kan hantera Zero Trust på en nivå där säkerheten kan garanteras. Inställningen till Zero Trust upplevs som positiv då det kan och har applicerats på delar av nätverkens infrastruktur och är teoretiskt eftersträvansvärt i större utsträckning hos samtliga av respondenterna i studien.

I förövarens moln

 • Deltagare: Amanda Humaloja och Jenny Luong

I takt med att världen blir alltmer uppkopplad och digitaliserad är det en ständig utmaning för lagstiftningen att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen har också öppnat upp en helt ny arena för brottslighet, där elektroniska enheter och information har blivit alltmer centrala.

För att bekämpa den ökande brottsligheten i den digitala sfären, har det funnits ett behov av att säkra digitalt bevismaterial som lagras utanför den fysiska enheten. Tidigare kunde det vara svårt att komma åt dessa digitala bevis på ett effektivt och lagligt sätt. Den nya lagen om genomsökning på distans har öppnat upp för möjligheten att säkra digitalt bevismaterial även utanför den lokala enheten.

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lagen har påverkat det IT-forensiska arbetet, samt att kartlägga möjligheter och utmaningar som lagen medför. Utöver detta lyfter arbetet även fram önskemål på förändringar i lagen ur ett IT-forensiskt perspektiv. Detta undersöktes med hjälp av en kvalitativ studie där det utfördes intervjuer med IT-forensiker på Polismyndigheten och en verksamhetsutvecklare på NFC.

Jailbreaking av personbilar; hur ser de digitaliserade fordonens framtid ut?

 • Deltagare: Loke Agmarken och Samuel Ryttergard

Denna kandidatuppsats utforskar framtiden för jailbreaking i det svenska samhället och de risker som är förknippade med att utföra jailbreak på personbilar. Rapporten presenterar väl förankrade scenarion för ämnets framtid och hur det kan existera inom olika scenarier.

Rapporten baseras på intervjuer med olika aktörer inom hela branschen, såväl som den reglerande myndigheten och en konsumentorganisation. Samtidigt genomförs en litteraturstudie av sårbarheterna i personbilars mjukvaror och dess användning, samt en mer ingående undersökning av jailbreaking-gemenskapens historia. Den använder "Six pillars approach" för att göra förutsägelser om framtiden för jailbreaking och hur det kan få en plats i den framtida debatten.

Genom att dra paralleller till dagens smartphones visar resultaten att det finns ett antal scenarier som kommer att påverka hur vanligt förekommande jailbreaking kommer att vara, men det är troligt att det kommer att existera i någon skepnad.

Nappar ditt företag på falskt bete? – En undersökning om hur små och medelstora företag i Sverige skyddar sig mot phishing-mejl

 • Deltagare: Filip Hägg och Filip Johansson

Mängden phishing-mejl har ständigt ökat under de senaste åren, i synnerhet mot företag och organisationer. Syftet med denna studie är att undersöka hur små- och medelstora IT-mogna företag (SMF:er) i Sverige skyddar sig mot phishing-mejl, deras största utmaningar med detta, och hur de upplevt att deras utsatthet förändrats under de senaste åren. Genom denna undersökning har brister i hur SMF:erna skyddar sig identifierats och säkerhetsåtgärder som hanterar SMF:ernas utmaningar tagits fram.

Data samlades in genom både litteraturstudie och semistrukturerade-intervjuer med sju respondenter från enskilda företag, där samtliga hade ansvar för någon del i informationssäkerhetsarbetet.

Resultatet visar att verksamheterna skyddar sig främst genom att sprida information, medan enbart en minoritet av respondenterna utbildar sina anställda. Ingen av respondenterna hade någon policy som berör hantering av phishing, och användandet av grundläggande tekniska skydd är något som var en gemensam nämnare.

Gällande utmaningar visar resultatet främst en svårighet i att upprätthålla medvetenheten bland de anställda, samt att identifiera vilka tekniska skyddslösningar som ska anpassas. Majoriteten av respondenterna upplever även en ökad utsatthet av phishing-mejl, vilket de flesta också tror kommer att öka i framtiden.

Med den insamlade datan från intervjuerna och befintlig litteratur har sedan en rekommendationslista med säkerhetsåtgärder tagits fram som bemöter de utmaningar som SMF:erna belyser.

One key to rule them all – sårbarheter och spårbara artefakter i säkerhetsnycklar

 • Deltagare: Emmi Isenstierna och Philip Gunnarsson
 • Företag: Nationellt Forensiskt Centrum

Att skydda sin data idag kommer med flera utmaningar då lösenord som enda autentiseringsmetod är otillräcklig. Många sidor och tjänster använder idag så kallad två- eller flerfaktorsautentisering genom t.ex. BankID eller säkerhetsnycklar. Med all ny teknik följer nya säkerhetsaspekter att ta hänsyn till, speciellt om denna teknik lämnar efter sig spår som kan utnyttjas av t.ex. hackare.

Arbetets syfte är att undersöka spårbara artefakter som är kopplade till den fysiska säkerhetsnyckeln, samt utvärdera om tidigare kända sårbarheter kan bidra till insikter i säkerhetsnycklars integritet och säkerhet. Detta genomförs med hjälp av två kvalitativa metoder, dels genom en kartläggning av sårbarheter, dels genom ett experiment.

Resultatet visar att det inte finns stora skillnader i vilka sårbarheter som uppkommer hos säkerhetsnycklarna Solo 1 och YubiKey 5 NFC, men det är tydligt att det främst är i firmware och mjukvara där sårbarheterna finns. Det är svårt att dra tydliga slutsatser kring om en säkerhetsnyckel är mer säker än den andra, samt om öppen källkod har någon betydelse vad gäller säkerhet. Dessutom går det att konstatera att spårbara artefakter från en säkerhetsnyckel kan hittas i ett Windows operativsystem.

State-of-the-art trends of offline password guessing tools, methods, and techniques Conducting an offline password attack on Swedish passwords

 • Participants: Mohamad Alchtiwi and Yasser Zarzour

Password security is one of the most critical aspects of IT security as password-based authentication is still the major method for authentication. Unfortunately, our passwords are subject to different types of weaknesses and different types of passwords guessing attacks.

The first objective of this thesis is to provide a general perception of state-of-the-art trends in offline password guessing tools, methods, and techniques. The study shows that Hashcat, John the Ripper, Ordered Markov ENumerator OMEN, and PassGan are the most cited tools. While methods are increasingly evolving and becoming more sophisticated by emerging neural networks, deep learning, or a combination of these scientific approaches. Unlike, methods and tools, techniques (offline attacks) are not subject to big competition and development, noting that, dictionary attacks and rule-based attacks are at the top of used offline attacks.

The second objective of this thesis is to explore to what extent Swedish personal names are used in real-life passwords. Hence, an experiment was conducted for this purpose. Several types of offline password guessing attacks were performed using a wordlist of personal Swedish names as the attack source and a large collection of Swedish password leaks as the attack target. The highest reached result showed that about 25 per cent of Swedes use their personal names when they create passwords which makes them vulnerable to easy guessing by password guessing tools.

Uppe bland molnen – Genomsökning på distans och molndata tillhörande Googletjänster

 • Deltagare: Moa Dahl och Elsa Dahlstrand

Det sker en kontinuerlig digitalisering i världen vilket innebär en utmaning för samhällets lagstiftning, då lagstiftning är tids- och resurskrävande. Detta är något som kriminella utnyttjar i och med att deras verksamhet har flyttats alltmer till den digitala världen. Kriminell verksamhet som genomförs med hjälp av molntjänster har varit svårt att bekämpa, då det inte är säkert att den data som skapas i molntjänster också lagras i samma land. Arbetet att samla in denna data har för svenska myndigheter därför varit krångligt, och i vissa fall omöjligt. Det var först i juni 2022 som en lag trädde i kraft, RB 28:10 genomsökning på distans, som gjorde det möjligt för utredare att gå in i molntjänster och leta efter bevismaterial.

I denna uppsats har semi-strukturerade intervjuer med IT-forensiker och åklagare genomförts och analyserats. Resultatet visar att upplevelsen av lagen är positiv, att den kom hastigt men att den var behövlig. Däremot har den skapat mer arbete för IT-forensiker som en konsekvens. Kompletterande har ett experiment av molndata tillhörande ett Google-konto undersökts med hjälp av två IT-forensiska verktyg, vilket resulterat i att en skillnad i verktygens identifiering av raderad data uppmärksammats. Slutligen påvisar uppsatsen och dess resultat att lagen, genomsökning på distans, och utvinning av molndata försett brottsbekämpningen med data av högt bevisvärde och möjliggjort utredningar som tidigare inte var möjliga enligt lag.

Vem är det som gräver på min dator?

 • Deltagare: Filippa Skåås och Karin Olsson

Idag är olaglig kryptobrytning ett stort hot eftersom kryptobrytning kan användas som en passiv inkomstkälla inom organiserad brottslighet. Ett skadligt kryptobrytningsprogram kan även dra ner livslängden på en dator avsevärt. För att förhindra olaglig kryptobrytning kan man som privatperson och företagare använda olika metoder för att upptäcka skadliga kryptobrytningsprogram på datorer. I syfte att analysera vilka metoder som kan användas för att upptäcka skadliga kryptobrytningsprogram har vi tagit fram tre frågeställningar som besvaras med hjälp av en litteraturstudie och en experimentell studie.

 1. Hur kan paketanalysatorer som Wireshark användas till att upptäcka olaglig kryptobrytning och relevanta artefakter?
 2. Vilka andra metoder kan användas till att detektera olaglig kryptobrytning och hur skiljer de sig från paketanalysatorer?
 3. Hur kan de artefakter som upptäcks kopplas till kryptobrytning och hur påverkas sannolikheten att de upptäcks?

Vi kom bland annat fram till att enbart specifika typer av kryptobrytningsattacker kan upptäckas med paketanalysatorer. Det finns nackdelar respektive fördelar med varje metod. Det mest effektiva sättet för att skydda dina tillgångar och organisationens resurser är att använda en flerskiktsstrategi genom att kombinera alla typer av metoder.

Magisterprogram i maskinteknik och Master's Programme in Network Forensics

Magisterprogram i maskinteknik

Integration and Evaluation of Implementing Linear Technology with Automatic Tightening Tool

 • Participants: Axel Gribbling
 • Collaboration: Bosch Rexroth AB

The project is in collaboration with Bosch Rexroth in Helsingborg to integrate some of their products into an assembly application in a transfer system. The application assembles two plates using screw connections. The scope of the project is to integrate Linear Technologie (X- and Z-axis) and the automatic Tightening Tool ErgoSpin from Bosch Rexroth. The Linear Systems move a carriage linearly in the selected position. The automatic Tightening Tool ErgoSpin tightens with optimal tightening torque based on a measurement transducer.

The application connects linear systems and the tightening tool by mechanical elements. They are designed to resist torques, loads, and perform safe movements. The linear systems and tightening tools are connected to Bosch Rexroth drive units through servo motors to locate the positions and perform the optimal tightening torque.

The project aims to test the application by taking the time to perform a cycle for different distances between the holes being assembled. The test also measures whether optimal tightening torque is met. The application is tested for six different screw dimensions: M3, M4, M5, M6, M8, and M10. The distances between the holes in the plates are 100, 200, 300, and 400mm in the same trajectory.

Work-related fatigue in body parts, such as shoulder disorders due to vibration, occurs in more than 50% of the workforce in the industrial sector. The concept of the assembly station has the ability to solve the problem.

Master's Programme in Network Forensics

Analyzing Privacy Policies of Google Chrome Webstore Browser Extensions using Natural Language Processing (NLP) Techniques

 • Participants: Christo Cherian and Susan Sarah Zachariah
 • Collaboration: Nil

Introducing our ground breaking project: Analyzing Privacy Policies of Google Chrome Webstore Browser Extensions using Natural Language Processing (NLP) Techniques. Our study focuses on collecting the privacy policies of Google chrome browser extensions and analyzing them, specifically those that are in the English language. Utilizing the power of NLP, we have employed advanced methodologies to extract valuable insights from these policies.

 1. Method 1: POS Tagging - By analyzing the grammatical structure of the text, including nouns, verbs, and more, we gain a deeper understanding of the policies' content.
 2. Method 2: NER - We delve into the presence of named entities such as organizations, locations, and individuals within the privacy policies, to gain more insight on the entities involved.
 3. Method 3: Topic Modeling – We have applied Latent Dirichlet Allocation (LDA) technique for visualization and fort shedding more light on the underlying themes, patterns, and topics discussed in the privacy policies of browser extensions.

With limited existing research in this area, our study stands out as a significant contribution to the field. By visualizing the analysis results, we offer valuable insights into the privacy landscape of browser extensions, enabling users and stakeholders to make informed decisions. Don't miss the opportunity to explore our comprehensive analysis results and gain a deeper understanding of privacy policies in the world of browser extensions.

Automation of Artifact extraction and Reporting from Windows Registry

 • Participant: Tim Beyer

It is an unfortunate fact that attacks on the digital infrastructure of modern days businesses are on the rise. That brings a variety of challenges in the field of cybersecurity, and specifically in digital forensics. With the ongoing digitalisation of companies and increasingly sophisticated information systems, forensic examiners face a growing number of potential evidence sources. To get ahead of the resulting data quantities, automated tools must be developed and enhanced.

This thesis suggests a novel program concept for registry forensic purposes. The concept includes the extraction, processing, and reporting of data from the Windows registry in the context of a forensic investigation. To develop the concept, comparable tools and papers were identified and consequentially analysed. The insights gained were used to develop a novel approach in the form of a computer program. Therefore, the software combines known favourable characteristics from the analysed material with newly developed concepts. Particular attention was paid to the extensive automatisation of the processes, and the conception of highly capable reporting functionalities. As a result, this paper can propose a unique solution for acquiring processing and analysing potential evidence in the Windows registry.

Big Data Analytics on Apache Flink for Cybercrime Forensics on Twitter

 • Participant: Manjunath Kakkepalya Puttaswamy

The world is witnessing an extreme growth of social media usage, and vast amount of data shared through various social media platforms. However, in the current situation most of the traditional systems are not capable of handling this data. The vast amount of data sharing leads to an increase in cyber threats caused by many individuals and criminal groups. Traditional forensic methods include collecting the suspect’s computer, investigating to find evidences followed by taking a backup of the data. If such data is in peta or tera bytes, there is no point in backing up the data as it is time-consuming.

Extensive research has been conducted by researchers all over the world to fight against social media cybercrime using big data analytics like Apache spark, Apache kafka engines and other platforms. Due to the extensive growth of data the technology should be upgraded accordingly. I am planning to use the latest tool called Apache Flink, which is an open-source tool provided by Apache Software Foundation, for my thesis on cybercrime forensic research. Apache Flink is a framework and distributed processing engine for stateful computations over unbounded and bounded data streams. Apache Flink is better compared to Apache spark since Flink has a high latency response. Unlike Apache spark, Flink is a real-time processing engine and not a batch processing engine.

This project will be displayed in the privacy room during the Utexpo graduation fair.

Compliance Regulatory and Security Challenges in Cloud & IP Telephony

 • Participants: Ronit Gonsalvez och Thomas Chackochan

This study explores the regulatory differences and security challenges in Cloud computing and IP Telephony, with a focus on compliance regulations in India and Sweden, and to identify the forensic investigation challenges associated with collecting evidence in a Cloud environment.

Complying with regulatory mandates for each country is challenging, particularly in a Cloud environment. In this regard, it is necessary to understand the regulatory laws of one Asian country, such as India, and one European country, such as Sweden, to understand the impact of regulatory differences on various services, particularly Cloud and IP Telephony services.

Our study methods involve surveys, interviews, literature reviews, and our own experience with regulatory frameworks.
It would highlight the similarities and differences in the regulatory approaches taken by these two countries, including the laws, regulations, and policies that impact the provision and use of Cloud services and IP Telephony services.

This study has significant benefits to various stakeholders, including policymakers, regulators, service providers, investors, and users of these services. It would provide insights into the regulatory challenges and opportunities in these countries, enabling policymakers and regulators to make informed decisions on the development and implementation of effective policies and regulations.

This project will be displayed in the privacy room during the Utexpo graduation fair.

Digital Forensic Analysis of Snapchat and BeReal – In Search of Artifacts

 • Participant: Philip Persson

Snapchat and BeReal are popular social media platforms focused on photo sharing and instant messaging. Law enforcement faces challenges when analyzing communication in police investigations due to encryption and privacy protection. The experiment therefore aims to address three problem statements: identifying forensic artifacts found after using Snapchat and BeReal, determining the directories containing these artifacts, and identifying key factors that impact success in finding relevant forensic artifacts. 

The experiment comprised of three phases: artifact production, data acquisition, and data examination and analysis. In the artifact production phase, four devices exchanged chat messages, images, and videos. The data acquisition phase involved using licensed forensic tools, Magnet Axiom, and MOBILedit Forensic PRO. The final phase involved examining and analyzing the extracted data to find artifacts that could serve as supporting evidence in criminal investigations. 

Several conclusions were drawn from this study. The experiment revealed various types of forensic artifacts. Metadata files containing information about the applications were the most common. Notable examples were: com.snapchat.android.apk and com.bereal.ft.apk for Android, and iTunesMetadata.plist together with other .plist files for iPhone. These files provide valuable data such as user information, activity, and timestamps. Important locations and key factors were also identified. 

Evaluating intrusion detection points in an end-to-end solution

 • Participant: Lilla Pankaczi
 • Collaboration: Axis Communications

Evaluating all intrusion detection points in an end-to-end cyber – physical system can be challenging. This master thesis focuses on evaluating the security of the most exposed part of such systems, Radio Frequency Identification (RFID) communication. As both the RFID-reader and -tag can be located outside of secure premises, RFID communication can be a target of several cyber threats. Common cyberattacks such as replay attacks, eavesdropping, or tag cloning can be associated with the lack of security of the communication channel between the reader and the tag or flaws of the implemented authentication protocols and encryption algorithms. This thesis briefly summarizes parts 4 and 3 of the ISO/IEC 14443 standard, which specify the initialization, selection, and transmission protocols in high frequency RFID smart card and reader communication. A formal security analysis was conducted to evaluate these protocols using a tool called Scyther. Then, an improved authentication protocol was proposed utilizing a commercially available feature, the Random Unique Identifier of the card (RID). The Scyther protocol verification results showed that implementing RID can prevent many RFID attacks and protect the cardholder's privacy.

Identifying Threat Factors of Vulnerabilities in Ethereum Smart Contracts

 • Participants: Mah Noor och Syeda Hina Murad

Our project focuses on identifying and prioritizing the most critical security threats and vulnerabilities of Ethereum smart contracts. Through a comprehensive literature review and the development of a detector using static and dynamic analysis techniques, we have proposed mitigation recommendations and identified the potential damage these security issues pose to smart contract security. Our theoretical contribution is in identifying the threat factors and categorizing vulnerabilities based on their nature and severity. Our practical contribution is the development of a detector that can identify high-severity threat factors and flag potential security threats in real-life contracts, such as reentrancy attacks and integer overflows. Our approach helps security experts and developers prioritize critical security issues that require immediate attention, improving the confidentiality, integrity, and availability of blockchain-based systems.

Machines do not have little gray cells: Analysing Catastrophic Forgetting in cross-domain intrusion detection systems

 • Participants: Farid Esmaeili och Ramin Valieh

This project aims to develop a machine learning model for anomaly detection that reduces catastrophic forgetting using continual learning. The project proposes a solution that uses a variant of the Elastic Weight Consolidation (EWC) algorithm, a method for continual learning that allows a model to learn new tasks while protecting the weights necessary for the previous tasks. The project will collect data, preprocess it, train the machine learning model using supervised learning, implement the EWC algorithm for continual learning, and evaluate the proposed model's performance using various metrics. The expected outcomes are a machine learning model for anomaly detection that can detect anomalies more accurately, a solution to the challenge of catastrophic forgetting in anomaly detection using continual learning, and an evaluation of the proposed model's performance.

The proposed solution can have significant real-world applications, including fraud detection, intrusion detection, and predictive maintenance.

Peering into the Dark: A Dark Web Digital Forensics Investigation on Windows 11

 • Participants: Frida Wilke och Johanna Kahlqvist

The ability to access the Internet while remaining anonymous is a necessity in today's society. Whistleblowers need it to establish contact with journalists, and individuals living under repressive regimes need it to access essential resources. Anonymity also allows malicious actors to evade identification from law enforcement and share ill-intentioned resources. Therefore, digital forensics is an area that needs to stay up to date with these developments. We investigate what artefacts can be discovered by conducting acquisition and analysis of a Windows 11 computer that has used the Tor browser to browse the Dark Web. Our results identify a variety of artefacts acquired from Windows Registry, active memory, storage, and network traffic. Furthermore, we discuss how these can be used in a digital forensic investigation.

Procedure around online child sexual abuse: Comparison between Belgian and Swedish Police

 • Participant: Marine de Wilde d’Estmael

The primary aim of this master's thesis is to explore the differences between the methods used by the Belgian and Swedish Police in their investigations of online child sexual abuse in order to answer my research question “What could those specialised teams improve?” The first part of this work is theoretical and provides information on the structure of the Belgian and Swedish police. This will be followed by a brief discussion of the role of Europol and Interpol in the fight against online child sexual abuse, as well as a short chapter on cryptography to understand how international communications are conducted.

The second part is about the practical part of this work. To collect the necessary information, the Belgian Police opened their doors, specifically to the Child Abuse section, for three days. They introduced their teams, equipment, current and closed investigations, and answered a pre-prepared list of questions. It was not possible to meet with the Swedish police in person. Therefore, it was decided to gather the necessary information through interviews. The questions were based on the time spent with the Belgian team.

Subsequently, a list of recommendations was formulated with the aim of proposing areas for improvement. The statistics presented at the end of the thesis allow for a visualization of the evolution of this phenomenon.

Utilizing Block chain Technology to Enhance Security in E-Commerce through the Implementation of QR Code Authentication in Products

 • Participant: Dayona Jose

This thesis aims to enhance security in e-commerce transactions by utilizing blockchain technology and QR code authentication. The project investigates the implementation of QR code technology with an encrypted blockchain system to authenticate legitimate products in the e-commerce industry. The proposed system offers various benefits, including product authenticity, detailed product information, trust and security, quick and easy authentication, and customer satisfaction. It utilizes blockchain technology and QR code verification to improve transparency, authenticity, and security in e-commerce transactions. The workflow involves sign-up and login processes for manufacturers and consumers on the blockchain platform, product registration by manufacturers with QR code generation, and product verification by consumers through scanning the QR codes. Users can log out after completing transactions to ensure account security and privacy. This proposed system has the potential to revolutionize the e-commerce industry and improve customer satisfaction and loyalty.

W2R: an ensemble Anomaly detection model inspired by language models for web application firewalls security applications

 • Participants: Athira Anilkumar and Zelong Wang

Nowadays, web application attacks have increased tremendously due to a large number of people accessing them, and the valuable and sensitive data stored in these databases. Any weaknesses or vulnerabilities are immediately exploited. Thus, industries are paying more attention to using web application firewalls, and improving their security which acts as a shield between the app and the internet by filtering and monitoring the HTTP traffic. Most works focus on either traditional feature extraction or deep methods that require no feature extraction method. We noticed that a combination of an unsupervised language model and a classic dimension reduction method is less explored for this problem.

Inspired by this gap, we propose a new unsupervised language model that outperforms the existing state-of-the-art model for anomaly detection in WAF security. This project focuses on this structure to explore WAF security: 1) feature extraction from HTTP traffic packets by using NLP(natural language processing) such as regular expression and BERT, 2) Feature construction using word2vec, and 3) Using different types of anomaly detection techniques including OCSVM, isolation forest, LOF and combinations of these algorithms to explore how these methods affect results. The project explores whether word2vec, combined with dimension reduction techniques like Auto-Encoder or PCA, can outperform the existing models when applied to web traffic data.

Miljö, innovation och hållbarhet och Naturvård och artmångfald

Miljö, innovation och hållbarhet

Extrahering av tungmetaller ur restprodukter från biogasproduktion

 • Deltagare: Frida Jönsson och Linda Watkins

I samband med ökad efterfrågan på biogasanvänding ökar även mängden producerade rötrester. Rötrester innehåller stora mänger näringsämnen och har introducerats i jordbruket som alternativ växtnäring. Men rötrester kan ha ett stort innehåll av tungmetaller, som med tiden ökar i koncentration och kan utgöra negativa konsekvenser för människa och miljö. Därför är metoder för att kunna ta bort föroreningarna i rötrester nödvändigt samtidigt som det möjliggör en resursåtervinning, som minskar efterfrågan på råmaterial och främjar ett cirkulärt samhälle. I den här studien utformades och testades en metod som möjliggör extraktion av tungmetaller med hjälp av de naturligt anskaffade ämnena kitosan och äppelcidervinäger. Studiens kvantitativa del har utförts i form av laborationer med lösningar av tungmetallerna koppar(ii)sulfat (CuSO4) och järn(iii)klorid (FeCl3), eftersom metallerna är lättanalyserade i samband med deras starka färger och för att de speglar ett typiskt beteende för tungmetaller. Laborationen delades in i två faser där först metoden testades på vattenlösningar med tungmetaller och sedan på rötrester från biogas. Studiens kvalitativa del utgjordes av två intervjuer med verksamma aktörer inom ämnet för att få ett bredare perspektiv och mer kunskap. Resultaten visar att äppelcidervinäger och kitosan tillsammans möjliggör en borttagning av tungmetaller ur vattenföroreningar.

Företags materialval ur miljö- och hållbarhetsaspekter

 • Deltagare: Agnes Rottbers och Amanda Holmqvist

För att säkerställa tillgången på resurser för framtida generationer måste vi införa ett cirkulärt synsätt. Vi bör använda material som kan framställas och återvinnas med minsta miljöskada och högsta möjliga effektivitet. Studien syftar till att undersöka om ett företag kan minska sin miljöpåverkan genom materialval. De material som studien omfattar är primärt framställd aluminium och plast samt sekundärt framställd aluminium och plast. Vi undersöker materialens miljöpåverkan ur ett vagga-till-grind-perspektiv baserat på (1) energiåtgång och växthusgasutsläpp vid framställning, (2) återvinningsgrad och effektivitet, och (3) om kvaliteten mellan primärt och sekundärt material är likvärdigt och därmed vilket material som är bäst lämpat att använda i samverkan med HMS.

Avseende energiåtgång och växthusgasutsläpp visar resultatet att sekundär aluminium är det bästa valet. Aluminium som material är att föredra framför plast när det gäller återvinningseffektivitet och grad, då kvaliteten inte försämras vid återanvändning samt att det kan återvinnas oändligt. Studien visar att en övergång från primärt till sekundärt framställt material är genomförbart ur kvalitetsaspekt.

Materialval är väsentligt för företags hållbarhetsarbete där beslutet bidrar till effektivt nyttjande av befintliga resurser ur ett globalt perspektiv. Därmed kan studien bidra med stöd och vägledning för ett företag att minska sitt klimatavtryck, stärka sitt sociala ansvar och motståndskraft på marknaden.

Naturvård och artmångfald

Tillväxt och etablering vid förflyttning av ålgräs (Zostera marina)

 • Deltagare: Angelica Ljung och Jens Rathsman

I detta examensarbete kommer vi att utföra ett projekt i fält som består av omplacering av ålgräsplantor, som är tagna från en donatoräng i Grötviks hamn, till ett nytt passande habitat vid Örnäs udde strax utanför stranden vita bandet. Ålgräs är ett viktigt marint habitat som förser människan och naturen med flera viktiga ekosystemtjänster och funktioner. De utgör artrika habitat på olika typer av mjukbottnar i grundare vatten och binder mjuka bottensubstrat, som gör att vattenmassor blir klarare och renare. Ålgräsets rotsystem kan stabilisera bottensediment på grunda områden samt dämpa vågornas kraft mot kusten och motverkar då erosion av kusten. Ålgräset kommer att skördas och omplanteras med hjälp av provrutor i fält vid Halmstads kust, Hallands län. Vi kommer att använda oss av olika beprövade metoder för plantering för att vidare undersöka ålgräsets tillväxt under sommaren. Vi har samtalat med ett flertal personer som är insatta i ämnet och använt oss av en manual skriven av Per-Olav Moksnes som hjälpt till i arbetet. Ålgräsrestaurering har tidigare inte gjorts i Halland, dock har det gjorts i Bohuslän med lyckade resultat.

När befolkningen växer och migrerar till kusterna ökar efterfrågan på havsutrymme och resurser, vilket ökar trycket från många mänskliga aktiviteter. Detta kräver insatser för restaurering och skydd av marina habitat som i längden kommer att gynna allmänheten, ekonomin och den biologiska mångfalden.

Utvecklingsingenjörsprogrammet

Acoustic Hit

 • Deltagare: Adam Mive och Alexander Baaring
 • Företag: Stixon AB

Acoustic Hit är en innovativ produkt, utvecklad i samarbete med Stixon AB, med syfte att omdefiniera skyttesporten, genom att introducera en prisvärd, elektronisk högprecisions skyttetavla – ett kraftfullt alternativ till dagens kostsamma modeller. Med hjälp av avancerade tekniker och beräkningar inom akustik, elektronik och programmering, har ett proof of concept-system tagits fram, som är tillgängligt för alla, från tävlingsskyttar till hobbyentusiaster, samt till yrkesutövare inom polisen och militären.

Under projektets gång har det genomförts en komplett produktutvecklingsprocess, som omfattar allt från förstudie, utveckling av matematiska algoritmer, labbtester med signalgenerator, mjukvaruutveckling, till produktdesign och provskjutningar.

Kärnan i Acoustic Hit är en ESP32-mikrokontroller, som samlar in och behandlar ljuddata från tre strategiskt placerade KY-037-mikrofoner. En av de största utmaningarna i projektet har varit att utveckla de avancerade matematiska ekvationerna samt att skapa en effektiv programkod för att uppnå den snabbhet som krävs i mikrokontrollern för att bestämma skottens position. Genom att laborera med olika tekniker har gruppen lyckats beräkna ljudkällans position med hög precision.

ESP32 agerar även som en Wi-Fi-server som skapar ett eget nätverk vilket möjliggör trådlös kommunikation, som alla enheter med wifi kan ansluta sig till. Mjukvaran, som är utvecklad i Python, erbjuder en interaktiv användarupplevelse med realtidsuppdatering av träffkoordinaterna.

Analysis of wearable products supply for service workshop

 • Deltagare: Filippa Malmenstam och Kajsa Öhman
 • Företag: Autoliv Sverige AB

Autoliv är störst på marknaden inom trafiksäkerhet och har stor erfarenhet av airbags i olika former. Autolivs avdelning ”wearables” fokuserar på säkerhetsutrustning som bärs av trafikanter, däribland en motorcykelväst som blåser upp sig vid kollision, en produkt som snart kommer att nå marknaden.

Projektet har fokuserat på att utveckla en servicetjänst för västen som möjliggör för användaren att få motorcykelvästen reparerad efter att den oavsiktligt blåst upp sig. Vid enklare skador kan användaren själv beställa reservdelar och smidigt utföra reparationen. Det finns tydliga instruktioner och guider som hjälper användaren att säkerställa kvaliteten på bytet. Detta kommer sannolikt vara det vanligaste scenariot, och målet är att användaren har en hel väst tillbaka inom 2 veckor. Skulle västen ha större skador eller om användaren känner sig osäker finns möjligheten att skicka västen till västtillverkaren för reparation.

Arbetet har resulterat i ett serviceflöde som passar in i Autolivs organisation och är realiserbart inför produktlanseringen av motorcykelvästen. Det är en bra investering för våra vägar att köpa en motorcykelväst samt att möjligheten att få den reparerad är värd mycket för miljön, användaren och trafiksäkerheten.

Beta Bag Retainer

 • Deltagare: Christian Karlsson och Jennifer Dinh
 • Företag: Getinge Sterilization AB

Ett produktutvecklingsprojekt genom agil produktutveckling. Inom sjukvård och Life Science är sterilisering av utrustning jätteviktig! Injektionsflaskor är förseglade med gummiproppar för att hålla bakterier borta. Gummipropparna måste vara sterila.

Projektet går ut på att hitta en lösning som gör sterilisering av gummiproppar för injektionsflaskor mer hållbart. Målet var att finna en smidig låsfunktion som vem som helst skulle kunna använda och som skall vara anpassad för att klara autoklavens påfrestning.

ClickitUp Balcony

 • Deltagare: Albin Lindgren och Albin Olander
 • Företag: ErgoSafe AB

Vill du öka chansen för fler dagar och kvällar på din balkong? Nu finns ett infästningssystem för det populära glasräcket ClickitUp som passar alla typer av balkonger; ännu fler stunder kan nu avnjutas på din balkong.

Tillsammans med ErgoSafe AB kan vi nu stolt presentera det nya modulsystemet som förenklar och breddar installationsmöjligheterna av ClickitUp på balkonger. Med ClickitUp på din balkong kan du med ett enkelt klick omvandla det höj- och sänkbara glasräcket till den dubbla höjden. På några sekunder omvandlas din öppna balkong till en vindstilla oas. Detta uppnås genom att göra ett modulsystem av en pressad aluminiumprofil. Profilen kombineras med robusta stöd i rostfritt stål och en täckplåt med samma stilrena design som ClickitUp. Med modulsystemet monterat på balkongen lyfts glasräcket enkelt på plats och installationen blir hållfast, säker och andas god design. Detta resulterar i ett snabbare montage med en hållbar totalkostnad.

Denna konstruktion möjliggör att det mesta arbetet sker på förhand i en varm och säker fabrik. Vid själva installationen monteras aluminiumprofilen och sedan lyfts glasräcket enkelt på plats. Till sist säkras räcket från insidan av balkongen vilket betyder till att hela installationen kräver minimalt med resurser och tid på byggarbetsplatsen. Den unika infästningsmetoden kommer att bidra till bättre arbetsförhållanden, effektivare montering och göra ErgoSafe AB attraktiva på balkongmarknaden.

CytoSafe – för en säkrare bröstbiopsi

 • Deltagare: Ludvig Eberhardt och Tilda Annervi
 • Företag: Turon Medtech

Bröstcancer är i dag den vanligaste cancerformen bland kvinnor, där 20 kvinnor insjuknar varje dag. Bröstbiopsi är det enda ingreppet som kan säkerhetsställa en cancerdiagnos i bröstet, vilket gör det till en vanlig process inom sjukvården. Att bröstbiopsin ska ske säkert är en självklarhet för alla, trots detta finns det en kontamineringsrisk inom bröstbiopsin som kan medföra infektioner. Infektioner kan vara lindriga men också livshotande och bör inte uppstå under några medicinska ingrepp, framför allt inte de som är menade att skydda kvinnors hälsa. Vårdrelaterade infektioner kostar idag sjukvården mycket resurser, något som vi vill påverka.

Vi har utvecklat produkten CytoSafe, ett verktyg som minskar kontamineringsrisken och ökar patienternas säkerhet vid bröstbiopsi. Våra förhoppningar med CytoSafe är att patienternas sessionstid ska minimeras genom en mer effektiv monteringsprocess, men också att det ska hindra dem från att ådra sig en infektion efter vävnadsprovet. CytoSafe underlättar även för personalen som arbetar med biopsitagningar genom att effektivisera monteringsprocessen av nålen men även underlätta potentiellt byte av biopsinål.

Med CytoSafe vill vi inte bara utveckla bröstbiopsin till det bättre, utan även skapa tryggare förutsättningar för kvinnorna i vår närhet. Detaljer kring produktens funktioner omfattas av sekretess för att behålla möjlighet till immaterialrättsligt skydd.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

DigiDok

 • Deltagare: Albin Raihle och Jacob Eskelid
 • Företag: Linjeutrustning Sverige

Vår app digitaliserar dokumentationsprocessen vid kabelskåpsbyte, vilket sparar tid och minskar risken för felaktigheter.

Elvinsch

 • Deltagare: Simon Lann

Den elektriska vinschen för sporter som till exempel wakeboard, snowboard och foiling är en produkt som är ganska ny på markanden. Det gör att utbudet är mycket litet och kostnaden för de befintliga produkterna ligger på priser mellan 35 och 60 tusen kronor. Projektet har därför fokuserat på att ta fram en prototyp av den elektriska vinschen som har ett billigare pris än de befintliga på marknaden.

Projektet har innefattat att ta fram en prototyp av den portabla elektriska vinschen. Det har tagits fram en prototyp bestående av två batterier, ESC, två elektriska motorer, spole, 100 meter lina och ett skyddande skal runt maskinen. Den här maskinen kan dra in en person med en hastighet på 30 km/h och det är möjligt att bära med sig den och använda den vart man vill.

GlucoSense+

 • Deltagare: Jonatan Andersson och Miranda Hansson
 • Företag: Quokka

Diabetes typ 2 är den snabbast växande folksjukdomen i Sverige. Enligt statistik har 5% i Sverige diabetes. Diabetes är en livshotande, obotlig och autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar attackerar de egna vävnaderna. År 2021 hade ungefär 8,4 miljoner personer globalt typ 1-diabetes; 35.000 personer avled på grund av feldiagnostisering eller medicinering. År 2040 beräknas diabetes typ 1 att ha ökat till 13–17 miljoner.

Projektgruppen upptäckte komplikationer vid den invasiva mätningen av blodsockervärden. Rädsla vid mätningen kan leda till stress, som för folk med diabetes ökar risken för hjärtsjukdomar såsom hjärtattack och stroke. Invasiva mätningar kan leda till infektioner och svårigheter för föräldrar att mäta blodsockret på sina barn.

GlucoSense+ har som mål att lösa de invasiva mätningsproblemen och underlätta vardagen för alla med diabetes. GlucoSense+ består av två delar: en sensor och en app. Sensorn mäter blodsockervärden med hjälp av infrarött ljus och appen är designad som en personlig assistent. Appen hjälper till med att övervaka blodsockret och spåra mönster för att förutspå den framtida glukoskurvan. GlucoSense+ ska radera känslan av att ha diabetes genom att få användaren att lita på produkten och dess funktioner. Syftet för användaren är att underlätta vardagen, ge en trygghet och vara en personifierad produkt som funkar just för deras typ av diabetes. Målet med GlucoSense+ är att förbättra livskvaliteten hos alla personer med diabetes och deras närstående.

HOPPUPP – Ett hjälpmedel för uppresning

 • Deltagare: Julia Myrvold och Sofia Leskovar

Att ställa sig upp från sittande position kan för många vara en utmanande rörelse att utföra på egen hand. Det kan bero på ett flertal olika anledningar, som till exempel att åldern eller temporära och tillfälliga skador försämrar kroppens rörelsefunktioner. Tack vare hjälpmedlet HOPPUPP kommer personer som har svårt att ställa sig upp att vara i mindre behov av hjälp från anhöriga eller vårdtagare vid uppresning.

HOPPUPP är en portabel sittdyna, med uppresningshjälp, som ska förenkla vardagen och möjliggöra ett mer självständigt liv för människor som har svårt att ta sig från ett sittande läge. Sittdynan ska även skapa bättre förutsättningar för vård- och äldreomsorgen, genom att effektivisera arbetet och förhindra skador hos personalen inom branschen. Bortsett från dynans uppresningsfunktion har den även ett avtagbart ryggstöd och en avtagbar klädsel som gör att dynan enkelt kan hållas ren. Portabiliteten hos dynan gör att den enkelt kan förflyttas till olika sittplatser eller stoppas undan.

Hydrotaste

 • Deltagare: Elenor Hansson och Olivia Falk
 • Företag: Greeny Grow AB och The Loop Factory

Vi står i dag inför stora utmaningar vad gäller miljön och vad vi kan göra för att bibehålla den. I och med den stora medvetenheten om klimatförändringar har många åtgärder gjorts för att minimera den negativa påverkan, men det finns många åtgärder kvar att ta vid. Handeln av frukt och grönt är ett av alla områden som med enkla medel skulle kunna ta en hållbarare vändning. I dag är de flesta sallaterna som vi köper på marknaden odlade och transporterade från andra länder, vilket är ett ohållbart sätt med tanke på de utmaningar vi står inför gällande klimatet. Greeny Grow's hydroponiska odling undviker dessa problem och projektet fokuserar på att utveckla en väl anpassad, lättanvänd och hållbar förpackning för Greeny Grow's sallat. En förpackning som ska uppskattas av konsumenterna, men framförallt bidra till en ökad försäljning av hydroponiskt odlad sallat och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Intergrating Weather Conditions in Truck Route Optimization: Maximizing Efficiency and Cost-effectiveness

 • Deltagare: Paulina Lundell och Sigrid Stenbratt
 • Företag: Volvo Group Truck Technology

Vårt examensarbete har avsett att optimera en given rutt för en lastbilschaufför, med syfte att åstadkomma ekonomiska besparingar samt reducera tidsåtgången och bränsleförbrukningen. Resultatet av arbetet är en simulation av en förutbestämd rutt. Rutten startar i Köpenhamn och kör till Stockholm för att sedan köra vidare till Oslo och Göteborg, resan avslutas med en retur till Köpenhamn. Denna resa utförs av en lastbil som drar en semitrailer. Simulationen visar vilka de olika kostnaderna är, mängden bränsle som förbrukas, tiden det tar att köra samt hur och när rasterna behöver tas.

Navmark – ett nytt sätt att rädda liv

 • Deltagare: Ida Stjärnborg och Lina Torkelsson
 • Företag: Navari Surgical AB

Totalt drabbas mer än 3,2 miljoner människor världen över av primär och sekundär levercancer varje år och sjukdomen rankades år 2020 som den tredje vanligaste orsaken till cancerdöd. Idag avlägsnas tumörer i levern vanligtvis via en öppen operation, vilket innebär en större risk för komplikationer och en betydligt längre och mer smärtsam återhämtningsprocess jämfört med titthålsoperationer.

En av anledningarna till att en titthålsoperation inte alltid kan erbjudas är för att dagens titthålskirurgi saknar tillräcklig visualisering. Den otillräckliga visualiseringen gör det svårt för kirurgen att identifiera cancertumörens position via kamera-vyn, vilket leder till ett komplext ingrepp med stora navigationssvårigheter. För att kunna erbjuda kirurgen förbättrad visualisering har vi utformat en komplett navigationsmarkör för cancerkirurgi på levern, kallad Navmark. Navigationsmarkören är en viktig del av företaget Navari Surgicals helhetslösning, som förbättrar kirurgens navigering under titthålsoperationer med hjälp av AR-teknik.

Inom en snar framtid kommer en titthålsoperation att vara förstahandsvalet framför en öppen operation för avlägsnandet av levertumörer, tack vare den ökade visualiseringen som Navmark och Navaris teknologi bidrar med.

Ostomy Connect

 • Deltagare: Noa Koch och Sara Pettersson

Projektgruppen har utvecklat produkten Ostomy Connect; en innovativ och universell lösning som ger stomianvändare en ökad livskvalitet genom en tryggare sömn. Produkten kompenserar för förlusten av kontroll som en stomi medför.

Att få en stomi är konsekvensen av att ett eller flera organ i matsmältningssystemet behöver avlägsnas, ofta på grund av cancer eller inflammatoriska tarmsjukdomar. Vid operation tas hela eller en del av organet ur bruk och det skapas en stomi, vilket är en kirurgiskt tillverkad öppning i bukväggen där tarmen sys fast. Ingreppet leder till att patienten får en stomipåse som appliceras runt tarmöppningen. Tömningen i stomipåsen sker utan viljans kontroll vilket gör det svårt för stomipatienter att uppmärksamma när påsen är full och behöver tömmas, speciellt under nattetid. Under projektets förlopp har projektgruppen varit i kontakt med en stomiterapeut och forskare vilket har skapat en bredare problembild samtidigt som det har gett en ökad förståelse över hur det är att leva med stomi.

Utöver produkten Ostomy Connect har projektgruppen samlat in mätdata från produkten som ligger till grund för uppbyggnad och implementering av AI.

RangeTrailer

 • Deltagare: Alex van den Broek och Axel Åkesson
 • Företag: Range Servant AB

Projektet har handlat om utvecklingen av en ny konkurrenskraftig och kostnadseffektiv produkt. Produkten är tänkt att kunna ta en stor plats på marknaden av driving-range utrustning genom att ersätta mycket av det manuella arbetet, som förekommer vid golfbolls plockning. De har sedan november arbetat med att ta fram en prototyp på ett bollplockar-släp vilket skall fästas baktill på en robot på driving ranger. Arbetet har bestått av konkurrentanalyser, kreativ brainstorming och goda samarbeten mellan samtliga parter inblandade i framgången. Det har resulterat i en prototyp som nu är färdig för vidare testning.

Under Utexpo visas det här projektet i sekretessrummet.

Resma Therapy

 • Deltagare: Chris Mikael och Emma Hallgren

Varje år skadar sig drygt 100 000 individer inom idrotten, och skulle man ta all fysisk aktivitet i beaktning som är vårdkrävande drabbas cirka 280 000 individer i Sverige. Detta uppskattas vara en kostnad på 3–4 miljarder kronor varje år. Dagens rehabiliteringsmetoder lider av brist på faktabaserad uppföljning, vilket gör det svårt att bedöma framsteg på ett konkret sätt. I stället tvingas man förlita sig på sin känsla för att avgöra vilken metod som fungerar bäst, och det kan dröja månader innan man vet om tillfrisknandet går åt rätt håll.

Under processen är det inte enbart den fysiska aspekten som påverkas, utan även psykologiska påfrestningar utgör en återkommande del som kan påverka hur rehabiliteringen utvecklas. Därför blir motivation en nyckelfaktor för att uppnå en effektiv och förbättrad rehabiliteringsprocess, eftersom det hjälper patienten att hantera dessa psykologiska utmaningar och engagera sig i den individuellt anpassade behandlingsplanen.

Projektet Resma Therapy erbjuder en rehabiliteringsmetod som låter den skadade ha möjligheten att kunna äga sin rehabilitering. Det ger en personlig vägledning, kontinuerlig uppföljning av utvecklingen och anpassade rekommendationer genom AI. Projektet presenterar en nyskapande och unik metod, som strävar efter att positivt påverka människors liv genom att förbättra rehabiliteringsprocessen. Ambitionen är att använda metoden för att behandla ett brett spektrum av skador, som erbjuder alla människor lika förutsättningar.

Skadeförebyggande kläder för individer med skelettsjukdomar

 • Participants: Alexandra Brackmann och Felicia Djärv Karltorp

Ett skelett som håller vid fall på skolidrotten, från sängen eller på fotbollsplanen är inte en självklarhet för alla människor. Speciellt inte för de som har en skelettsjukdom. Hur ser vardagen ut för de barn med medicinska diagnoser, som gör det farligt för barnet att till exempel springa, hoppa, leka och eventuellt ramla? Den vardagen upplever Sofie Hellströms 3-årige son Gabriel. Det är en vardag, där ringa trauman såsom snubblande över dammsugaren och fall i samma plan kan resultera i att lårbenet går rakt av.

Problematiken som individer med en skelettsjukdom och anhöriga har är att aktivt finna en skadeförebyggande vardag med alternativa lösningar i en önskan om ett skadefritt liv. Genom att prioritera barnets trygghet åsidosätts barnets livskvalitet, vilket är något som är påfrestande för både individen, familj och vänner. För att skapa en högre livskvalitet för dessa barn krävs nya och innovativa lösningar för att minska de begränsningar som diagnoserna medför. I det här projektet har projektgruppen tillsammans med OICAN arbetat för att skapa en grund för framtidens skyddskläder. Projektet har genomsyrats av visionen att alla barn ska ha möjlighet att leva livet fullt ut på tryggast möjliga sätt. Projektet resulterade slutligen i ett knäskydd, som är möjligt att integrera i textil och kan möta skadeproblematiken relaterad till skelettsjukdomar.

Symaskinsbord

 • Deltagare: Dayana Aladam och Kewin Hansen
 • Företag: AJ Produkter

Projektets syfte är att ta fram en hållbar och optimerad anordning till AJ Produkters symaskinsbord. Anordningen ska fungera som ett skydd för maskinen när den inte används och vara ett arbetsbord när maskinen används. Anordningen ska vara ett ergonomiskt, klämriskfritt och smidigt redskap för användaren.

Swift Vitals

 • Deltagare: Lukas Skarhammar och Alex Elfstrand
 • Företag: Stixon AB

Behovet av effektiva lösningar inom vården är tydligt med överbeläggningar på sjukhus och en ökande brist på utbildad personal. För att möta dessa utmaningar har regeringen beslutat att satsa på digitala hjälpmedel. Som ett svar på dessa utmaningar har projektet Swift Vitals initierat ett samarbete med företaget Stixon. Projektet har fokuserat på vårdtagare med kognitiv svikt och har inneburit omfattande informationsinsamling i samråd med Högskolan i Halmstads lärare, Leap For Life och vårdsektorn i Halland.

En grundlig förstudie genomfördes där olika vårdboenden besöktes och intervjuer hölls med 25 vårdpersonaler. Denna förstudie lade grunden för projektet. Konceptet innebar utveckling av en sensorbaserad enhet för att mäta och automatiskt lagra hälsodata digitalt. En viktig funktion var möjligheten att generera historisk data för att kunna analysera trender.

Resultatet blev en fullt fungerande prototyp med potential för implementering i näringslivet. Prototypen består av en portabel sensorenhet, som mäter relevanta hälsoparametrar och överför data till en webbplats via trådlös anslutning. Webbplatsen ger möjlighet att planera mätningar för patienter och avläsa trender för önskade hälsovärden.

Genom att analysera trender kan vårdpersonalen vidta åtgärder i tidigt skede och undvika att patienter behöver akut vård, vilket främjar en mer proaktiv vårdmiljö. Denna prototyp har potential att bidra till effektiviseringen av vården genom tidigare intervention och mer informerade beslut.

UsoniClean

 • Deltagare: Christos Vatsos och Jesper Carlström
 • Företag: Kongsberg Automotive AB

Ökad säkerhet i trafiken strävar både samhället och fordonsindustrin efter. Självkörande bilar där föraren blir en passagerare är slutmålet, men där är vi inte än. I dagens samhälle introducerar biltillverkare efter biltillverkare olika tekniker för att bilen ska kunna underlätta och hjälpa föraren. En av dessa tekniker är LiDAR. LiDAR är en sensor som med ögonsäkra laserstrålar skannar omgivningen framför bilen och ritar upp en 3D-karta som kallas point cloud.

Point cloud använder sig bilen av för att förstå omgivningen och, till exempel, för att kunna förhindra en olycka om föraren inte är tillräckligt uppmärksam.

Problemet är att LiDAR-sensorer behöver någorlunda perfekta förhållanden för att fungera optimalt. Perfekta förhållanden innebär att sensorn är fri från alla former av hinder för lasrarna som smuts, vatten och insekter med flera.

Tillsammans med Kongsberg Automotive AB, som är en global koncern inom bildelstillverkning, skulle vi tackla detta problem. Vi blev snabbt väldigt intresserade av ultraljudsteknik för rengöring och valde att fokusera arbetet i projektet för att kunna integrera den nya tekniken för vårt ändamål. Resultatet blev en fungerande prototyp som använder sig av ultraljudsteknik för att effektivt vibrera bort hindren från sensorn. Ett koncept för den slutgiltiga produkten togs även fram för att enkelt kunna visualisera hur tekniken skulle fungera och vara integrerad vid en LiDAR-sensor på en personbil.

Virtual Reality Startup Guide

 • Participants: Oskar Naij och Lovisa Brenne
 • Collaboration: VCE

The use of new technologies is important in new product development, and virtual reality is a technology that companies today are trying to find use for in their organizations. The problem present today is that there are tools ready to be used that aren’t because organizations are at different maturity levels of understanding how to work in virtual reality (VR). VR could not only make the development cheaper but also greener. This thesis aims to bridge the gap within Volvo Construction Equipment (VCE) to make the use of VR more present in product development. That is why the thesis crafted a startup guide on how to work with VR. The value of this is to inform all stakeholders within VCE of the value of VR at a basic level as a tool. The guide explains the benefits of virtual reality as well as a general step guide on how to use it to replace some physical prototypes. It is targeted to project leaders and product developers.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt