Sök

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 hp

Det här är en kurs för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. Kursens övergripande mål är att vidareutveckla och förstärka forskningsbaserad kompetens för att stödja barns och elevers skriftspråkliga utveckling och lärande i förskoleklassen och de yngre skolåldrarna (F-3).
I kursen introduceras och förstärks språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska perspektiv. Fokus ligger på inkluderande språk-, läs- och skrivundervisning för F-3 och de pedagogiskt differentierade strategier som finns att tillgå, relaterat till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. Det är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där multimodalitet, estetiska lärprocesser, såväl analoga som digitala verktyg och litteracitet av olika slag, bildar utgångspunkt för elevers skriftspråkliga lärande på första och andra språk. Utgångspunkt tas i olika teoretiska och didaktiska perspektiv. Fokus ligger på skapande av lärmiljöer där omsorg, lek och lärande säkerställer tillgänglighet och kollaborativt samlärande.

I kursen behandlas olika modeller för grundläggande läs- och skrivinlärning och modeller för hur skönlitteraturens roll och arbetet med olika genrer kan säkerställas och stärkas, som utgångspunkt i skapande av tillgängliga lek-, språk- och lärmiljöer där estetik och multimodalitet utgör viktiga didaktiska verktyg. Undervisningen sker processinriktat med fokus på kollaborativt samlärande genom föreläsningar, seminarier, workshoppar/laborationer individuellt och i grupp.
Studier bedrivs med kontinuerliga inslag av fältstudier i egen förskoleklasspraktik.

Undervisningen sker på distans/digitalt via högskolans digitala lärplattform Blackboard. Kursen genomförs i moduler som examineras genom seminarier, individuella redovisningar, gruppredovisningar samt slutlig individuell skriftlig inlämningsuppgift/tentamen. Lärandemålen utgör grund för examination.
Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar
Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.
Blanketten "Huvudmannens godkännande"
Du hittar blanketten hos Skolverket, under rubriken "Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar".
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/utbildning-for-forskollarare-i-forskoleklass

HT 2022 (Distans (Internet), Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

U1321

Behörighetskrav:

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Urvalsregler:

Lottning.

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela