Sök Stäng

Hästunderstödd terapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökar i Sverige. Hästunderstödd terapi (HUT) har visat biopsykosociala fördelar och terapeutiska resultat vid olika sorters psykisk ohälsa. Projektet syftar till att beskriva erfarenheter av hästunderstödda terapeutiska aktiviteter för barn och unga mellan 7 och 18 år, med tecken på psykisk ohälsa.

Bakgrund

Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökar i Sverige. Det är både en egen upplevd ohälsa där barn eller ungdomar själva rapporterar mer psykiska besvär såväl som att fler får en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2017). Parallellt med den ökade ohälsan föreskrivs behandling med psykofarmaka till fler barn och unga. Tidiga psykosociala insatser för barn i risksituation att utveckla varaktig psykisk ohälsa är av vikt för att den psykiska ohälsan inte skall förvärras och påverka viktiga aspekter som skolgång och kamratrelationer negativt.

Djurunderstödda terapier har visat sig kunna utgöra en komplementär behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Hästunderstödd terapi (HUT) har visat biopsykosociala fördelar och terapeutiska resultat vid olika sorters psykisk ohälsa och i dagens högteknologiska vård med betoning på medicinsk behandling är det av stor betydelse att beakta icke traditionella behandlingsmetoder som kan medföra betydande förändring för enskilda individer.

Syfte

Projektet syftar till att beskriva erfarenheter av hästunderstödda terapeutiska aktiviteter för barn och unga mellan 7 och 18 år, med tecken på psykisk ohälsa som befinner sig i risksituation för att långvarigt utanförskap. Studien är longitudinell och kombinerar kvalitativ och kvantitativ design.

Deltagare i interventionen är barn mellan 7 och 18 år med psykisk ohälsa i from av stressymptom såsom smärtproblematik och som av behandlande psykolog bedömts kunna ha nytta av hästunderstödd behandling. Interventionen pågår en gång per vecka under sammanlagt 12 veckor. Deltagarna kommer till gården tillsammans med förälder eller annan närstående och tas emot av den barn- och ungdomsfysioterapeut med OHI-certifiering (Organisationen för hästunderstödda insatser) att utföra hästunderstödd terapi och som också ansvarar för terapin och leder sessionen. Varje session är minst 60 min och omfattar hästunderstödda terapeutiska aktiviteter där förberedelse av häst, ridning samt efterarbete med hästen ingår.

Inklusionskriterier för deltagande i studien är barn och ungdomar som visar tecken på psykologisk stress i form av frånvaro från skolan, ont i magen och svårigheter i kamratrelationer, och som remitterats från barn- och ungdomsmottagningar eller barnkliniker i nordvästra Skåne via behandlande psykolog till hästunderstödd behandling vid Sveahestar i nordvästra Skåne. I studien används Photovoice för att möjliggöra ett aktivt deltagande som ger barnen och ungdomarna tillfälle att ge uttryck för vad de anser vara angeläget att belysa i forskningen samt frågeformuläret ”The Mood and Feelings Questionnaire: Short Version (MFQ)” särskilt anpassat barn och föräldrar för att erhålla kvantitativa data som analyseras med icke-parametriskt randomiseringstest (NPRT). Genom att använda NPRT är det möjligt att undersöka skillnader under både toppar och dalar i deltagarnas hälsotillstånd mellan tiden före interventionen och under pågående intervention. Kvalitativa data analyseras med hjälp av Grounded Theory (Charmaz, 2014) alternativt kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004).

Projektet har erhållit etiskt godkännande vid etikprövningsmyndigheten i Lund avdelning 3 (Dnr: 2019–00008) och avser att bidra till kunskap om erfarenheter och effekter av hästunderstödd terapi för barn och ungdomar med tecken på psykisk ohälsa i risksituation för att utveckla varaktig psykisk ohälsa. Projektet förväntas generera två till fyra vetenskapliga publikationer och hittills har en kvalitativ studie publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften ”Issues in Mental Health Nursing”.

Om projektet

Projektperiod

2019-01-01–2025-12-31

Finansiärer

Interna medel från Högskolan (forskningstid och kompetensutveckling)

Projektledare

Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad

Andra deltagande forskare

  • Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad
  • Kim Punzo, magisterstudent i specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning Psykiatri
  • Matilda Skoglund, magisterstudent i specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning Psykiatri
  • Inês Pereira-Figueiredo TheKidsFellows – Research Group in Anthrozoology, Portugal
  • Consuelo Sancho TheKidsFellows – Research Group in Anthrozoology, Portugal, Neuroscience Institute of Castilla y León, Salamanca, Spanien, University of Salamanca, Salamanca, Spanien

Samverkanspartner

Sveahestar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Humlamaden Grön rehab Länk till annan webbplats.

Publicerade artiklar

Punzo, K., Skoglund, M., Carlsson I-M., & Jormfeldt, H. (2022). Experiences of an Equine-Assisted Therapy Intervention among Children and Adolescents with Mental Illness in Sweden – A Nursing Perspective, Issues in Mental Health Nursing. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planerade/pågående artiklar i projektet

Carlsson, IM., Bräutigam Ewe, M., & Jormfeldt, H. Building up bit by bit, parent’s experiences of equine–assisted therapy among children and adolescents with mental illness (submitted to International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt