Sök

Högskolan avslutar tio år som KK-miljö och blickar framåt

Under de senaste tio åren har Högskolan i Halmstad varit en så kallad KK-miljö med särskilt stöd från KK-stiftelsen för att utveckla lärosätets profilering. KK-miljöperioden har gett många positiva effekter, bland annat de två ämnesövergripande fokusområdena som nu är kärnan i Högskolans forskningsstrategi.

”KK-miljön har betytt mycket för vår forskning. Tack vare den har vi kunnat fokusera på att stärka profileringen på innovation. Vi har också ökat vår mångdisciplinära samproduktion med strategiska partner i omvärlden.”

Stephen Hwang, rektor

– KK-miljön har betytt mycket för vår forskning. Tack vare den har vi kunnat fokusera på att stärka profileringen på innovation. Vi har också ökat vår mångdisciplinära samproduktion med strategiska partner i omvärlden. Nu tar vi med oss de lärdomar som vi har fått från KK-miljöperioden och blickar framåt. Vi kommer fortsätta profilera oss inom våra två fokusområden, Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen, bland annat genom det arbete med mångvetenskapliga forskningsprogram som inleddes förra året, säger rektor Stephen Hwang.

Porträttfoto av två män i kavaj.

Rektor Stephen Hwang och vicerektor för forskning och forskarutbildning Thorsteinn Rögnvaldsson. Bilden är ett montage.

Strategier för forskning

Den 1 januari i år genomfördes flera förändringar inom Högskolans forskningsstruktur. Ansvaret för forskningen överfördes från de tidigare forskningsmiljöerna till Högskolans fyra akademier, och i och med det avvecklades miljöerna som organisatoriska enheter. En vicerektor för forskning och forskarutbildning utsågs, Thorsteinn Rögnvaldsson, professor i datavetenskap och tidigare programchef för Högskolans KK-miljö. Till grund för förändringen låg det arbete med att utveckla strategier för forskning som gjordes under år 2020–2021.

– Högskolans forskning har haft en mycket god utveckling de senaste tio åren. Samtidigt visade arbetet med forskningsstrategier att det finns utrymme för utveckling och förbättringar för att lyckas hålla i framgången. Exempelvis har Högskolans forskningsmiljöer och akademiernas forskning till största delen varit överlappande, vilket har skapat förvirring. De expertpaneler som var inblandade i strategiarbetet pekade också på behovet av tydligare visioner och ökad fokusering. Kopplingen till Högskolans fokusområden behöver utvecklas och bli ännu starkare, liksom kopplingen mellan forskning och utbildning, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

”Högskolans forskning har haft en mycket god utveckling de senaste tio åren. Samtidigt visade arbetet med forskningsstrategier att det finns utrymme för utveckling och förbättringar för att lyckas hålla i framgången.”

Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor för forskning och forskarutbildning

Positionering, profilering, kvalitet och relevans – nu och i framtiden

Tiden som KK-miljö har präglats av en strävan efter positionering, profilering, kvalitet och relevans. Under tioårsperioden har Högskolan stärkt sin vetenskapliga position, inte minst tack vare de två fokusområdenas bidrag till lärosätets profilering.

– Positioneringsmässigt är det främst utvecklingen inom fokusområde Hälsoinnovation som sticker ut. Här har det etablerats ett nära samarbete med framför allt Region Halland och näringsliv kring området informationsdriven vård, med en så kallad KK-profil, en forskarskola och flera forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vinnova och Vetenskapsrådet. Det är tveksamt om Högskolan skulle ha lyckats att fokusera på ett ämnesöverskridande område om vi inte hade haft en KK-miljö, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

”De senaste tio åren har varit viktiga för Högskolan, och de kommande tio åren kommer att bli minst lika betydande och innehållsrika.”

Stephen Hwang, rektor

Kvaliteten har också ökat under KK-miljöperioden, både inom utbildning och forskning. Dessutom har kulturen kring kvalitet stärkts, och ett nytt system för kvalitetsarbete har utvecklats. Högskolans kvalitetsarbete är i dag integrerat i all verksamhet vid lärosätet.

Högskolan har stärkt sin samhällsrelevans genom att vara en strategisk partner för näringsliv och offentlig sektor för att utveckla kompetens och konkurrenskraft, något som bland annat blir tydligt i de strategiska samverkansavtal som Högskolan har med företagen Stena Recycling och Getinge Sterilization AB.

– Högskolan har tagit stora steg framåt under perioden som KK-miljö. Resultatet har bland annat blivit en ökad dialog och ett fördjupat samarbete över akademigränserna internt på lärosätet. Vi kommer att fortsätta att bygga på den samsyn som redan har etablerats, inte minst genom våra två fokusområden och de forskningsprogram som vi nu utvecklar och startar. De senaste tio åren har varit viktiga för Högskolan, och de kommande tio åren kommer att bli minst lika betydande och innehållsrika, avslutar Stephen Hwang.

Text: Christa Amnell
Bild: Dan Bergmark

Fotnot. En KK-profil är en av KK-stiftelsens satsningar som syftar till att ge lärosäten möjlighet att vidareutveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde med god potential att bli internationellt framstående.

Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation

Högskolan blev KK-miljö år 2012 efter en ansökan gjord två år tidigare av dåvarande rektor Romulo Enmark. KK-miljön, som fick namnet Forskning för innovation, formades kring de tre områden där Högskolan nyligen hade ansökt om tillstånd att examinera på forskarnivå: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Avsikten var att bygga en stark och mångvetenskaplig profilering för Högskolan. Rektor Mikael Alexandersson, som tillträdde år 2011, blev den som startade KK-miljön och satte målsättningar, arbetsformer, samt lednings- och beslutsstrukturer.

Under perioden 2012–2021 hade Forskning för innovation tre programchefer: professor Bertil Svensson (2012–2014), professor Magnus Bergquist (2015–2017) och professor Thorsteinn Rögnvaldsson (2018–2021). I den externa utvärdering av KK-miljöerna i Sverige som gjordes år 2020 konstateras att Högskolan i Halmstad har haft en tydlig målsättning för sin KK-miljö redan från början och en stabil och konsekvent ledning jämfört med andra KK-miljöer i Sverige. KK-miljön vid Högskolan i Halmstad har också varit den ämnesmässigt bredaste av alla KK-miljöer i Sverige och därmed involverat en större del av lärosätet.

Under perioden som KK-miljö har Högskolan i Halmstads utveckling varit mycket positiv inom både forskning och utbildning på avancerad nivå. KK-miljön har lett till breddad forskningsfinansiering, ett stort antal meriteringstjänster, mer strategisk samverkan med externa parter och ett kraftigt ökat erbjudande av utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma. Framför allt har KK-miljön lett till de två ämnesövergripande fokusområden som den Högskolans nuvarande forskningsstrategi är formad kring: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Många av resultaten från KK-miljön redovisas i den sista uppföljningsrapporten för Forskning för innovation.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt