Hallandssamlingen

Samlingen finns i Hallandsrummet på plan 2 i Högskolebiblioteket. Kärnan i samlingen består av Eric Rasmussons donation av Hallandslitteratur, som överläts till Högskolebiblioteket 1998. Samlingen består av över 6 000 titlar och har främst historisk bäring.

Böckerna i donationen och bibliotekets referensböcker i samlingen är inte till hemlån, övriga böcker lånas ut som vanligt. Ny Hallandslitteratur köps kontinuerligt in och tillförs samlingen.

Erik Rasmussons donation

Donationen består av böcker tryckta från 1600‑talet och framåt, småtryck av olika slag och annat material.

1600-talslitteraturen

Böckerna är inlåsta i arkiv och är endast tillgängliga i forskningssyfte. Bland dessa 20‑talet skrifter finns exempelvis de tryckta versionerna av fredsfördragen i Brömsebro 1645 och Roskilde 1658.

Litteratur ca 1700–1920

Böckerna förvaras i bokskåpen i Hallandsrummet och består av ca 500 titlar. De kan tas fram efter begäran i informationsdisken.

1900-talslitteraturen

Samlingen står på de öppna hyllorna blandat med bibliotekets egna böcker med Hallandsanknytning.

Småtrycken

Dessa utgör en omfattande del av donationen och består av ca 2 500 skrifter. De är samlade i boxar efter ort eller ämne. Här finns bl.a. föreningsskrifter (idrottsföreningar, fackföreningar, ordenssällskap m.m.), skrifter om skolväsendet, om kyrkor och jordbruket i Halland.

Övrigt material

Detta material utgörs bl.a. av kalendrar, kataloger, program, företagsberättelser samt kartor och bildmaterial. Här finns även tidskrifter, tidningar och årsböcker från Halland. Detta material är arkiverat och inte tillgängligt för allmänheten.

Sök i Hallandssamlingen

Nästan all litteratur i Hallandssamlingen är sökbar i bibliotekets katalog. Man kan begränsa sökningen till att omfatta enbart material ur samlingen genom att i det avancerade sökgränssnittet välja avdelningen ”Hallandsrummet” under filtrera.

Databasen ”Halland i litteraturen”

I denna Hallandsbibliografi kan man söka på böcker, enskilda bokkapitel, artiklar och annat material om Halland. Bibliografin utvecklas gemensamt av de halländska folkbiblioteken och Högskolebiblioteket i Halmstad. Några skrifter kan läsas online, exempelvis fredsfördraget från Brömsebro 1645. De flesta skrifterna i databasen måste dock beställas via biblioteken.

uppdaterad

2019-10-02

Kontakt

Dela

Kontakt