Sök Stäng

Kompetensutveckling för ett starkare samhälle

Kompetensutveckling kan vara ett verktyg för att ta sig ur en kris. Det visades i ESF-projektet Kompa Halland där över 100 företag har deltagit i en omfattande insats för kompetensutveckling. Genom utbildning och utveckling har företag och individer stärkts ur en kris och lyckats mildra negativa konsekvenser till följd av covid-pandemin.

”Vi hade strategin att behålla personalen även om vi inte hade full beläggning, och använde krisen som en trigger för att utvecklas. Vi sade tidigt att det gäller att nyttja den här tiden på ett så bra sätt som möjligt och stärka bolaget och medarbetarnas kompetens. När det väl vände ville vi kunna gå starkare ur krisen.”

Johan Ivarsson, vd på Cold Cut Systems AB

Det är i början av 2020 och ett nytt influensavirus har börjat få spridning i världen. De första prognoserna har etsat sig fast i minnet: det finns ingen betydande risk för någon omfattande spridning i samhället. Krisen är snart över. Strax därefter hade situationen förändrats drastiskt. Smittspridningen visade sig vara både snabb och otroligt omfattande. Arbetsplatser tvingades stänga hela eller delar av sin verksamhet, med följder som försenade leveranser, ökade kostnader och brist på material och produkter. De organisationer som kunde hålla sin verksamhet i gång tvingades att hitta nya arbetssätt, med möten på distans och hemarbete. Att genomföra projekt blev svårare. Hotell och restauranger stod inför en situation där framtiden var hotad – eftersom besökarna uteblev. I Halland, som var ett av de värst drabbade länen i Sverige, var över 1 300 personer varslade och drygt 6 400 personer korttidspermitterade i slutet av april 2020.

Det var i detta läge som ESF-projektet Kompa Halland kom till. Högskolan i Halmstad, tillsammans med de halländska kommunerna, Region Halland och TEK kompetens såg behovet att göra en samhällsinsats, genom kompetensutveckling som riktades till varslade, permitterade eller anställda i utsatta företag. Huvudsyftet med projektet var att stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden och på så vis minska sårbarheten och mildra effekterna av pandemin.

Omfattande projekt för kompetensutveckling

När projektet summerades i slutet av förra året hade insatserna nått 940 individer i 113 företag från samtliga halländska kommuner. Projektets räckvidd har varit stor, både vad gäller utbildningarnas innehåll och medverkande branscher – allt från besöksnäring och kultursektorn, till industriföretag och i bygg- och anläggningsföretag. Deltagarna – på olika befattningar och nivåer – förbättrade sina kunskaper inom bland annat ledarskap, kommunikation, administrativa system och digital marknadsföring.

Projektet har också lett till utveckling av organisationer och ledningsgrupper, som har fått ökad förståelse för värdet av kompetensutveckling och livslångt lärande. De företag som har deltagit uppger också i projektets slutvärdering att de har blivit bättre på att sätta upp och arbeta gentemot gemensamma mål, utvecklat sitt ledarskap och ökat sin kunskap kring hållbarhetsfrågor.

– Vi hade strategin att behålla personalen även om vi inte hade full beläggning, och använde krisen som en trigger för att utvecklas. Vi sade tidigt att det gäller att nyttja den här tiden på ett så bra sätt som möjligt och stärka bolaget och medarbetarnas kompetens. När det väl vände igen, ville vi kunna gå starkare ur krisen, säger Johan Ivarsson, vd på Cold Cut Systems AB – ett av de företag som deltog i projektet.

I förgrunden står en man står och tittar in i kameran. I bakgrunden som ser ut som ett lager finns flera hyllor och backar med många olika saker i. Foto.

Johan Ivarsson, vd Cold Cut Systems AB.

Framgång genom samverkan

I Kompa Halland har ett mycket stort antal deltagare och företag tagit del av kompetensutvecklings­insatser, men projektets framgångar syns även på andra sätt. I slutvärderingen uttrycker företagen att de har tillägnat sig ett nytt sätt att se på kompetensutveckling. De värdesätter också att individen har fått möjlighet att utveckla sig i yrkeslivet. Det har också skett viktiga framsteg när det gäller utveckling av ledningsgrupper, nätverk och digitalisering.

Bland de faktorer som har lett fram till projektets resultat lyfter slutvärderingen särskilt att det har funnits god samverkan mellan projektets huvudaktörer, ett tydligt arbetssätt samt en väl fungerande mix mellan generellt riktade utbildningsinsatser och mer företagsspecifika insatser. I de sistnämnda insatserna har framgång nåtts genom tydlig dialog med företagen om vilket utbildningsbehov som behövs och hur utbildningen kan genomföras på bästa sätt.

Ett projekt som leder vidare

Ett projekt som Kompa Halland leder även till lärande för projektets huvudaktörer och de utbildare som deltar. Intrycken från utbildare i projektet är att det är utvecklande även för den som utbildar. Dels ger medverkan möjligheter att knyta kontakter mellan Högskolan och näringslivet, dels ges möjligheter att utveckla pedagogiska former som är anpassade efter en målgrupp. För företagen som har deltagit finns uppenbara fördelar att knyta kontakter med akademin, inte bara när det gäller tillgång till kunskap, utan också för att i ett längre perspektiv kunna samverka kring till exempel produkt- och processutveckling tillsammans med forskare.

I bakgrund står en man vid en whiteboard och tittar genom en ruta på en man som sitter med ryggen mot kameran i förgrunden. Foto

Ove Andersson (vid whiteboarden) är forskningsingenjör och lärare i datanätverk, IT-forensik och IT-säkerhet. Han har hållit i en nätverkskurs för deltagare i projektet.

Om Kompa Halland

Kompa Halland var ett samverkansprojekt om kompetensutvecklingsinsatser ­för varslade, permitterade eller anställd personal i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet var att minska sårbarheten och mildra effekterna av covid-19-pandemin i det halländska näringslivet. Projektet pågick mellan juni 2020 och december 2022. Högskolan i Halmstad var projektägare, och TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna samverkanspartner. Finansiär var Europeiska socialfonden (ESF).

Kompa Hallands samverkansparters logotyper, förutom Högskolan och Europeiska socialfonden (SEF), TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna

– Vårt deltagande i projektet har gjort att vårt nätverk för samverkan har utökats. Högskolans huvuduppdrag är högskoleutbildning och forskning, och samverkan är en förutsättning för att vi håller hög kvalitet och relevans i det vi gör. Kompa Halland har gett oss nya utmaningar som vi har hanterat och som vi nu bygger vidare på, säger Lena-Karin Erlandsson, akademichef på Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan, och tillika projektägare.

Projektet har gett erfarenheter om hur aktörer som Högskolan, Region Halland och företagsnära organisationer som TEK Kompetens, kan samverka om kompetensutveckling för yrkesverksamma. Genom projektets ”öppna” utbildningsinsatser – där deltagare från olika organisationer och företag har mötts – har det också skett viktiga erfarenhetsutbyten mellan personer i olika branscher.

– Tack vare Kompa Halland har goda relationer kunnat byggas mellan projektets aktörer, som gynnar Halland som region och bidrar till att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. Samverkan har varit avgörande för projektets framgång, säger Nasim Oveissi, projektledare på TEK Kompetens.

Text: Petra Lindström och Matts Skagshöj
Bild: Petra Lindström

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt