Sök

Skapar relation till begreppet innovation

Vid flera tillfällen har Anna Isaksson, universitetslektor i sociologi med inriktning på jämställdhets- och mångfaldsfrågor vid Högskolan i Halmstad, och Emma Börjesson, jämställdhetsansvarig på Hälsoteknikcentrum Halland, hållit i en utbildning för vård- och omsorgspersonal om jämställd innovation. Utbildningen är en del av samverkansprojektet Digga Halland där kompetens­höjande insatser görs för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland.

”Ofta tänker vi att teknik ska komma in och ’rädda välfärden’, men vi vet att det i dag finns mängder av lösningar och potentiella innovationer inom vård- och omsorgssektorn som inte är tekniska.”

Anna Isaksson, universitetslektor i sociologi

I utbildningen om jämställd innovation har vård- och omsorgspersonalen fått fundera kring om gamla normer har letat sig in i begreppet ”innovation” och samtidigt fått dela med sig av exempel från vardagen. Utbildningen, där Högskolans forskare och experter delar med sig av sin kunskap till yrkesverksamma, är en del av den viktiga samverkan som sker inom Digga Halland.

Två leende kvinnor tittar in i kameran. Fotografi

Emma Börjesson och Anna Isaksson håller i utbildningen om jämställd innovation. De har drivit flera olika projekt på Hälsoteknikcentrum Halland och vet att det inte alltid är så lätt att arbeta med innovation.

I projektet Digga Halland får personalen lära sig att digitaliseringen är en del av lösningen på framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Samtidigt är målet att medarbetarna ska utveckla ett tänkesätt där de har jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet och icke-diskriminering i åtanke när digitala arbetssätt anammas.

Inte alltid lätt att arbeta med innovation

Anna Isaksson och Emma Börjesson, som under flera år har drivit olika projekt på Hälsoteknikcentrum Halland, har erfarenhet av att det inte alltid är så lätt att arbeta med innovation. Många gånger för att människor inte alltid känner igen sig i begreppet ”innovation”. För att öppna fler dörrar och öka förståelsen för hur personal kan anamma ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv, anordnades ett par utbildningstillfällen i jämställd innovation för vård- och omsorgspersonal inom ramen för Digga Halland.

Anna Isaksson och Emma Börjesson tror själva på att digitalisering behövs för att utveckla framtidens vård och omsorg. Samtidigt är de noga med att förklara konsekvenserna av att teknik framställs som ”räddningen” på utmaningarna inom vård och omsorg. Anna Isaksson menar att det skapar en ensidig bild av vad som är innovation. Teknik och digitala lösningar är nödvändiga, men med dominanta föreställningar kan vissa problem, erfarenheter och utmaningar riskera att falla bort. Det är något som de vill förmedla till personalen som de träffar vid utbildningstillfällena.

Förstärker och ifrågasätter att digitalisering är lösningen

– Ofta tänker vi att teknik ska komma in och ”rädda välfärden”, men vi vet att det i dag finns mängder av lösningar och potentiella innovationer inom vård- och omsorgssektorn, som inte är tekniska. Varför har de så låg status? Och hur sprider vi dessa? Det är en mycket viktig fråga, menar Anna Isaksson.

Människor som sitter i bildens bakgrund och ser ut att lyssna på någon som talar. I förgrunden en kvinna som tittar ner i sin mobil. Foto

Inom projektet Digga Halland får vård- och omsorgspersonal i Halland utbildning med fokus på jämställd innovation.

Genom olika projekt som Anna Isaksson och Emma Börjesson har varit med och drivit har de frågat vård- och omsorgspersonal efter exempel på olika innovativa lösningar och idéer på deras arbetsplatser. De fick sällan några svar. Varför? Frågan ställdes på fel sätt!

– Personal inom vård och omsorg har jättebra idéer men kände inte igen sig i begreppet innovation, eller att deras lösningar kunde vara innovation. När vi började ställa frågorna på ett annat sätt fick vi väldigt många fler exempel på lösningar som kan ses som innovationer eller potentiella innovationer. Att kvinnorna inte uppfattar sig som innovatörer eller bärare av idéer har att göra med att innovation är maskulint kodat. Både inom vetenskapen och populärkulturen är det framför allt män som lyfts fram. Kvinnor har osynliggjorts eller inte fått ta plats som innovatörer, säger Anna Isaksson.

Normer som begränsar jämställd innovation

Normer, sexualitet, klasser, och andra faktorer som tränger sig in i utformningen av digital teknik synliggörs för vård- och omsorgspersonalen genom olika exempel som visas under utbildningarna.

– Har ni tänkt på att många digitala assistenter såsom chattrobotar oftast är kvinnor? Amazons Alexa och Apples Siri är två exempel. Varför har digitala assistenter designats så? frågar Emma Börjesson.

Det är viktigt att vård- och omsorgspersonalen får vara med och påverka men också blir lyssnad på. Anna Isaksson och Emma Börjesson understryker att idéer redan finns hos personalen men att det måste till processer och tillvägagångssätt för att förvalta idéerna. Utbildningen ger personalen verktyg att börja tänka på hur jämställd innovation tar form och hur det påverkar sättet som personalen ser på det. Kanske även sättet att förhålla sig till det?

Nickar igenkännande

Vid utbildningarna har personalen nickat igenkännande kring exempel som har lyfts upp och diskuterats. Vård- och omsorgspersonalen har fått utmana den traditionella bilden av vad innovation är och själva börja fundera på sin relation till begreppet. Det handlar om att reflektera kring smarta lösningar på arbetsuppgifter eller arbetssätt, något som alla säkert gör i vardagen utan att tänka på det som ”innovation”.

– Innovation anser jag vara ett annat sätt att göra en aktivitet på, säger en medarbetare som deltog på ett av utbildningstillfällena.

Text och bild: Petra Lindström

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt