Sök

Två helnöjda sjuksköterskor – en i Sverige och en i Norge

Med tre systrar och en mamma inom vården var Linda Karlsson säker på att hon skulle trivas på sjuksköterskeprogrammet, och Josefin Karlsson som hade jobbat fyra år som undersköterska ville vidare i yrkeslivet. De är nu alumner från sjuksköterskeprogrammet och mycket nöjda med utbildningen.

”Det har verkligen varit roligt. Vi gillar att plugga båda två och har haft väldigt engagerade lärare.”

Linda Karlsson och Josefin Karlsson, alumner från Sjuksköterskeprogrammet

Efter en intensiv slutspurt på sjuksköterskeprogrammet har Josefin Karlsson och Linda Karlsson nu landat i en ny tillvaro som icke-studenter. De jobbar båda som sjuksköterskor och har hunnit få lite distans till den intensiva slutterminen med tillhörande kandidatuppsats, vilken belönades med Vårdförbundet Hallands stipendium våren 2021.

Intresse för vårdhygien

Josefin Karlsson och Linda Karlsson valde att skriva sitt examensarbete ihop och valet av ämne visade sig bli enkelt; båda hade sedan tidigare ett intresse för vårdhygien och de ville därför skriva om något inom det området. Valet föll på användning av handskar i slutenvården.

– Vi hade först tänkt att skriva om basala hygienrutiner generellt, men det hade några andra studenter gjort året innan, så därför valde vi att skriva om användning av handskar i stället, säger Josefin Karlsson.

– Det vi båda erfarit genom praktik och arbete är att handskar inte används korrekt alla gånger. Dels struntar man ibland i att använda det, eller så använder man det för mycket eller vid fel tillfälle, säger Linda Karlsson.

Enligt Sveriges kommuner och regioner drabbas cirka 57 000 patienter i Sverige årligen av en vårdrelaterad infektion i slutenvården. Det innebär lidande samt eventuellt förlängd vårdtid för patienten, och dessutom kostnader för vården. Basala hygienrutiner, där användning av handskar ingår, är en primär åtgärd för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Men ibland följs inte rutinerna som de ska.

Två personer i klänning.

Öka medvetenheten kring användning av handskar i vården

Josefin Karlsson och Linda Karlsson menar att deras examensarbete kan öka medvetenheten kring hur man bör använda handskar i vården.

– I vårt examensarbete synliggör vi i vilka situationer följsamheten till handskanvändning löper störst risk att äventyras. I och med det kan hälso- och sjukvårdspersonalens medvetenhet öka, vilket i sin tur kan bidra till att antalet hinder för handskanvändning minskar, säger de.

Resultatet av uppsatsen visade att hälso- och sjukvårdspersonal inom slutenvården i första hand använde handskar för att skydda sig själva, och att hindret för en mer korrekt handskanvändning i första hand var stress, vilket i sin tur stod i relation till tids- och personalbrist. Slutsatsen är att ytterligare forskning inom området behövs.

Examensarbetet uppmärksammades av bland annat Vårdförbundet Halland, som tilldelade Josefin Karlsson och Linda Karlsson stipendium för bästa kandidatuppsats. I motiveringen stod bland annat att ”Uppsatsen belyser att möta sjukvårdpersonalens utmaning att arbeta på ett hälsosäkrande och främjande sätt.”.

Motivering för Vårdförbundet Hallands stipendium

Detta examensarbete går i linje med Vårdförbundets inriktningsmål för sund arbetsmiljö, där vikten ligger i att arbeta för en långsiktig och hållbar arbetsmiljö. Grundläggande i sjuksköterskans profession är att ha god kunskap om säkerhetsföreskrifter för att främja god omvårdnad. Uppsatsen belyser att möta sjukvårdpersonalens utmaning att arbeta på ett hälsosäkrande och främjande sätt. Man utgår från personalens vanor och rutiner på arbetsplatsen och sätter traditioner i kontrast gentemot vad som är önskvärt för god omvårdnad. Uppsatsen är mångfasetterad då den inte bara handlar om användningen av handskar utan även patientens upplevelse när de används.

Examensarbetet en bra avslutning

Att läsa, forska och skriva är något som de båda trivs med, och examensarbetet blev en bra avslutning på utbildningen.

– Det är alltid givande att samla på sig ny kunskap och erfarenhet, och förhoppningsvis får man användning av det i framtiden. Examensarbetet var roligt men slitsamt. Det tog lite tid – vi kunde sitta väldigt länge med olika formuleringar, säger Linda Karlsson.

– Ja, vi är väldigt noggranna båda två och ibland fick vi bara säga att ”nu måste vi släppa det här”, säger Josefin Karlsson, och fortsätter:

– Jag tyckte det mest givande var att få sätta mig in i forskning- och skrivprocessen, och jag hoppas att jag får möjlighet att göra det snart igen.

De är båda mycket nöjda med sina handledare.

– Handledningen var jättebra. Vi fick väldigt bra stöd, säger de.

”Vi gillar att plugga och hade väldigt engagerade lärare”

Med tre systrar och en mamma inom vården var Linda Karlsson rätt så säker på att hon skulle trivas på utbildningen, trots att hon inte hade någon tidigare erfarenhet av arbete inom vården. Josefin Karlsson hade jobbat i fyra år som undersköterska och ville vidare i yrkeslivet.

– Jag kommer alltid att vara kvar inom vården tror jag, men jag ville med utbildningen skapa möjligheter för att ha en annan roll, kanske på chefsnivå, säger Josefin Karlsson.

De är båda nöjda med utbildningen och överens om vilka delar de uppskattade mest:

– Det har varit väldigt roligt. Vi gillar att plugga båda två. Praktiken och patofysiologin var roligast och mest intressant. Vi har haft väldigt engagerade lärare, säger de.

– Vi hade en kurs om jämlik vård som jag tyckte var jättebra. Det är viktigt att synliggöra olika slags stigmatiseringar i vården, personalens fördomar mot patienterna – det visade sig också i vår studie att personalen var mer benägen att använda handskar om patienterna hade tatueringar, antydan till missbruk, låg social status och liknande, säger Linda Karlsson.

– Generellt tycker jag att det var bra föreläsare och lärare. Det var mest intensivt med föreläsningar i början. Det var ofta en fröjd att sitta och lyssna, säger Josefin Karlsson.

Fick snabbt arbete efter studierna

Just nu arbetar de båda som sjuksköterskor, Josefin Karlsson på ett demensboende i Oslo och Linda Karlsson på Hallands sjukhus i Varberg. Linda Karlsson har fått en fast tjänst på den neuro-och strokeavdelning där hon gjorde sin sista praktik.

– Det var tryggt att ha varit där i sex veckor redan. Du hamnar dock i en helt ny roll som sjuksköterska jämfört med att vara student; nu ska du leda en grupp på egen hand och ta hand om kanske åtta-nio patienter under ett arbetsskift. Det är lite skillnad mot tiden som student, och då är det ju tryggt att känna till avdelningen lite och veta att du hamnar i ett fantastiskt bra team, säger Linda Karlsson.

Josefin Karlsson är tillbaka i Oslo, där hon bott tidigare, och trivs bra.

– Jag ska plugga vidare i höst, vid sidan av arbetet. Det blir organisation, ledarskap och ekonomi, på distans. Men först ska jag resa lite, avslutar Josefin Karlsson.

Text: Karin Bergstrand
Bild: Privat

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt