Sök

Högskolans medarbetarpolicy

Medarbetarpolicyn beskriver Högskolans målbild och förväntningar på var och en inom områdena arbetsmiljö, medarbetarskap, ledarskap och lika villkor. Genom en arbetsmiljö där vi involverar, stödjer och värnar varandra skapas förutsättningar för såväl hög trivsel som goda prestationer. ”Vi gör varandra bättre” gäller alla som i någon form arbetar vid och för Högskolan i Halmstad.

Helhet och delaktighet

Vi drar nytta av närheten till varandra. Vi lyfter blicken, involverar varandra och samarbetar mot gemensamma mål.

Kreativitet och utveckling

Nytänkande och innovation har präglat Högskolan från början. Vi hämtar inspiration från omvärlden och stödjer och uppmuntrar varandra i att stärka våra kompetenser och pröva nytt.

Arbetsglädje och gemenskap

Vi bygger tillsammans en öppen och inkluderande kultur, där vi värnar om varandra och har kul ihop!

Översiktsbild över en stor sal där människor sitter i samtal runt flera runda bord. Foto.

Medarbetarpolicyn diskuterades vid flera personaldagar på Högskolan i Halmstad.

Om policyn

Medarbetarpolicyn beskriver det förhållningsätt som ska känneteckna Högskolan som arbetsplats och som krävs för att nå Högskolans vision och målbilder. Policyn beskriver förväntningar på var och en inom områdena arbetsmiljö, medarbetarskap, ledarskap och lika villkor.

Policyn är ett resultat av många medarbetares åsikter och tankar förmedlade vid personaldagar 2017–2018, bearbetade i olika konstellationer och sammanfattade i uttrycket ”Vi gör varandra bättre”. Genom en hållbar arbetsmiljö där man stödjer och utvecklar varandra, skapas förutsättningar för en kvalitetskultur präglad av goda prestationer, både enskilt och tillsammans.

Medarbetarpolicyn är ett komplement till den statliga värdegrunden. De värden som uttrycks är i enlighet med den europeiska stadgan för forskare.

Hur ska policyn användas?

Varje verksamhet behöver arbeta med medarbetarpolicyn och dess innehåll utifrån sin verklighet och sina utmaningar. Policyn förväntas användas som utgångspunkt för dialog, reflektion och utveckling av arbetsmiljö och samarbetsformer, i avdelningar, arbetsgrupper, projekt med mera.

Policyn utgör även ett stöd i dialogen mellan chef och medarbetare i olika former av samtal.

Arbetet med ”Vi gör varandra bättre” integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Övergripande prioriteringar för arbetet med medarbetarpolicyn ska finnas med i verksamhetsplaneringen och konkreta aktiviteter formuleras och följas upp vid arbetsplatsträffar samt vid lokal respektive central arbetsmiljökommitté.

Hur följs policyn upp?

  • På individnivå har policyn en direkt koppling till Högskolans lönekriterier och det utvärderande och löneförberedande samtalet.
  • Vi har alla ett ansvar att leda varandra i den anda som policyn beskriver och därmed också påtala när något känns fel.
  • Beteenden som strider mot innebörden i medarbetarpolicyn hanteras ytterst av chef.
  • På organisationsnivå följs den upplevda arbetsmiljön upp i medarbetarundersökningar.
  • I verksamhetsberättelsen följs det konkreta arbetet med policyn upp.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt