Sök

Granskning examensarbeten

En viktig komponent i de senaste nationella utvärderingssystemen har varit granskningen av resultat genom självständiga arbeten/examensarbeten.

I Högskolans utvärderingssystem utgör inte de självständiga arbetena ett underlag som de externa sakkunniga ska granska och bedöma. I stället genomför utbildningarna regelbundna externa granskningar av ett urval av godkända självständiga arbetena (examensarbete). Denna granskning resulterar i ett utlåtande om examensarbetskursens utformning, genomförande och måluppfyllelse. På detta sätt tillåter vi respektive utbildnings särart avseende utformningen av examensarbeten (exempelvis behöver inte alla examensmål ingå i examensarbetskursen).

Genom att bedömaren skriver ett utlåtande efter varje bedömning utgör detta ett underlag i vårt system för uppföljning av utbildning, där man arbetar med utbildningens utveckling. Utlåtanden utgör även ett underlag i utbildningsutvärderingen och det bidrar till att minimera underlag till de externa sakkunniga, det vill säga de behöver inte läsa igenom ett urval av examensarbeten.

Genom denna modell säkerställer Högskolan att resultat granskas med hjälp av externa examensarbetsbedömare och att utvärderingen av utbildningen granskar hur utbildningen arbetar med åtgärder och återkoppling.

Riktlinjer för granskning av examensarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna.

Enligt standarden ska lärosätena kontinuerligt följa upp och regelbundet granska utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Granskningen leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda.

uppdaterad

Kontakt

Dela