Sök

Medarbetarundersökning

Högskolan genomför med regelbundenhet medarbetarundersökningar. Syftet är att lyssna in och kartlägga hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö, och därigenom få underlag för att utveckla och förbättra verksamhet och arbetsmiljö.

I strävan att få ett kontinuerligt och jämnt flöde i arbetsmiljöarbetet arbetar Högskolan med korta och frekventa kartläggningar. En gemensam mer omfattande grundmätning genomförs årligen och däremellan genmförs – utifrån verksamhetens behov – så kallade pulsmätningar, där färre frågor ställs vid upprepade tillfällen om det som är relevant och aktuellt att följa upp.

Modellen bygger på att man arbetar parallellt med processerna självledarskap, grupp/samarbete och ledarskap.

För Högskolans medarbetare innebär detta att:

  • man regelbundet man får tycka till kring sin arbetsmiljö
  • man via verktyget uppmanas att fundera över vad man själv kan ta ansvar för kopplat till frågan
  • man direkt kan jämföra sina svar med såväl den egna avdelningens som Högskolan i stort.

Jämna år mäter grundmätningen ”min roll och mitt arbete”, motivation, ”arbete och balans”, ”arbetsglädje och gemenskap” samt lika villkor. Ojämna år innefattar grundmätningen i stället mål, processer, kompetens, ledarskap, kommunikation, kultur och värderingar samt medarbetarskap.

Dessa mätningar syftar till att följa upp områden som Högskolan som arbetsgivare är skyldiga att kontinuerligt kartlägga. Under resterande del av året finns möjlighet att med den frekvens som önskas genomföra korta så kallade ”pulsmätningar” med 3–5 frågor om det som är extra relevant och aktuellt att följa upp. Detta görs utifrån resultatet i grundmätningen, men kan också göras utifrån behov som blivit tydliga i dialog kring arbetsmiljöarbetet vid exempelvis arbetsplatsträffar, arbetsmiljökommittéer och i enskilda samtal medarbetare–chef.

Processen

Resultatet från mätningarna är ett av flera sätt att kartlägga arbetsmiljön och hjälper Högskolan att välja ut fokusområden för arbetsmiljöarbetet.

Diskussion kring resultatet och framtagning av aktiviteter sker på avdelningsnivå i arbetsgrupperna vid exempelvis arbetsplatsträffar samt i samtal medarbetare–chef. På akademi- och verksamhetsstödsnivå ska prioriteringar för arbetsmiljöarbetet i stort ska integreras i verksamhetsplaneringen samt konkretiseras och följas upp inom ramen för arbetsmiljöorganisationen.

Koppling till ESG

– Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.5 Undervisande personal.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna och att rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt