Sök

Uppföljning forskarutbildning

En årlig uppföljning av utbildning på forskarnivå är en viktig del i Högskolans kvalitetssystem. Syftet med Högskolans system för uppföljning av utbildning på forskarnivå är att skapa en systematik och synliggöra hur respektive utbildning bedriver sitt kvalitetsarbete. Uppföljningssystemet säkerställer att en årlig dokumenterad uppföljning av utbildningen genomförs och att den involverar lärare, doktorander och arbetsliv.

I uppföljningssystemet är ansvaret tydligt fördelat mellan kvalitetsrådet, akademiråd och akademier med handledarkollegiet i centrum. Tanken är att de som kan utbildningarna bäst – doktorander, lärare/handledare och studierektor – tillsammans ska sätta sina utbildningar under lupp och identifiera styrkor och utvecklingsområden.

Systemet bygger på att handledarkollegiet samlas för att analysera och diskutera det gångna året bland annat utifrån vissa givna nyckeltal som exempelvis antal doktorsexamina, nyantagna, genomsnittlig studietid för doktorsexamen.

Analyserna summeras i en kortfattad rapport som diskuteras i och fastställs av akademirådet. Rapporterna diskuteras i kvalitetsrådet med målet att identifiera utvecklingsområden eller teman som lärosätet ska uppmärksamma kommande år för att sprida goda exempel men också för att stödja utvecklingsarbetet.

Riktlinjer för uppföljning av utbildning på forskarnivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till ESG

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna.

Enligt standarden ska lärosätena kontinuerligt följa upp och regelbundet granska utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Granskningen leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt