Sök

Uppföljning program

En årlig uppföljning av utbildning är en viktig del i Högskolans kvalitets­system. Syftet med Högskolans system för uppföljning av utbildning är att skapa en systematik och synliggöra hur respektive utbildning bedriver sitt kvalitetsarbete. Uppföljningssystemet säkerställer att en årlig dokumenterad uppföljning av utbildningen genomförs och att den involverar lärare, studenter och arbetsliv.

I uppföljningssystemet är ansvaret tydligt fördelat mellan kvalitetsrådet, akademiråd och akademier med lärarkollegiet i centrum. Tanken är att de som kan utbildningarna bäst – studenter, lärare och programansvariga – tillsammans ska sätta sina program under lupp och identifiera styrkor och utvecklingsområden.

Systemet bygger på att kollegiet i ett program samlas för att analysera och diskutera det gångna året bland annat utifrån vissa givna nyckeltal som exempelvis kvarvaro, söktryck och lärarkompetens.

Analyserna summeras i en kortfattad rapport som diskuteras i och fastställs av akademirådet. De enskilda programrapporterna samlas i en akademirapport som diskuteras i kvalitetsrådet, med målet att identifiera utvecklingsområden eller teman som lärosätet ska uppmärksamma kommande år för att sprida goda exempel men också för att stödja utvecklingsarbetet.

Riktlinjer för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna.

Enligt standarden ska lärosätena kontinuerligt följa upp och regelbundet granska utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Granskningen leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda.

uppdaterad

Kontakt

Dela