Sök Stäng

Jämställdhetsintegrering

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är Sveriges jämställdhetspolitiska mål, och på Högskolan arbetar vi aktivt för att förverkliga det genom strategin jämställdhetsintegrering. Det betyder att jämställdhetsfrågor ska finnas med och beaktas i all verksamhet vid lärosätet.

Jämställdhet – en självklar del i kvalitetsarbetet

På Högskolan i Halmstad ser vi jämställdhet som en självklar del i kvalitetsarbetet och i arbetet mot att nå våra tre målbilder:

  • En studentupplevelse och erfarenhet av högsta kvalitet
  • En kreativ och innovativ Högskola
  • Samverkan för ömsesidig vitalitet och nytta

Det innebär bland annat att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i kursers innehåll, att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och villkor att delta i undervisningen och utvecklas under sin studietid, samt att lärosätet kontinuerligt ska följa upp all utbildning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Intersektionalitet

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Utgångspunkten för arbetet med jämställdhetsintegrering är därför alltid kön, men med stöd i ett så kallat intersektionellt perspektiv utgår Högskolan från förståelsen att kvinnor och män inte är homogena grupper och att analyser som bara bygger på kön kan bli förenklade och stereotypa. Det beror på att det finns skillnader både inom och mellan grupperna kvinnor och män som relaterar till klass, etnicitet, funktionsvariation, ålder och sexuell läggning.

I praktiken betyder detta att kön alltid ska tas som utgångspunkt men att det är möjligt att även inkludera fler maktstrukturer och sociala kategorier.

Lagkrav och granskning

I Högskolelagen 1 kap. 5 § framgår det att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid ska iakttas och främjas i högskolornas verksamhet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) definierar jämställdhet och jämställdhetsintegrering som viktiga kvalitetsfaktorer. Jämställdhet är därför ett av sex bedömningsområden när Universitetskanslersämbetet granskar svenska lärosätens kvalitetssäkringsarbete. Vi som lärosäte förväntas säkerställa ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Vi förväntas också främja jämställdhet i forskningens förutsättningar och genomförande.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt