Sök

Överföring av personuppgifter till account.hh.se samt account-utv.hh.se i samband med federerad inloggning (Privacy Policy)

Beskrivning av account.hh.se och account-utv.hh.se

Account.hh.se är en tjänst riktad till främst studenter och anställda som ska ha användarkonto vid Högskolan i Halmstad.

Account-utv.hh.se är en tjänst som används vid test och utveckling av account.hh.se.

Account.hh.se används vid kontoskapande och lösenordsbyte. Vid kontoskapande använder studenter inloggningsuppgifter från antagning.se, eduid eller aktiveringskoder de hämtat ut mot uppvisande av legitimation alt. fått hemskickat till folkbokföringsadressen. Anställda och övriga personer använder eduid eller aktiveringskoder (hämtade på samma vis) vid kontoskapande.

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) till tjänsten för att säkerställa att du som användare får tillgång till din information i tjänsten samt för att kunna knyta ihop rätt person med rätt användarkonto.

I samband med inloggning i denna tjänst begärs följande personuppgifter från den identitetsutfärdare du använder:

Personuppgifter

Syfte

Teknisk representation

Personnummer

Att ge dig tillgång till din information

norEduPersonNIN

Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter såsom vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Tjänsten har inga lokala data utan fungerar bara som ett klister mellan ladok och användardatabasen. Uppgifter sparas endast under den tid det tar att skapa kontot. Personuppgifter i form av personnummer sparas i loggfiler i tre månader för felsökningshjälp.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Personuppgifter överförs inte från tjänsten till tredje part.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art 6.1 e) GDPR), nämligen ”Myndigheten ska säkerställa att endast behöriga användare och informationssystem har åtkomst till it-miljön…” (4 kap 3§ MSBFS 2020:7).

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

För registerutdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig. Se även www.hh.se/dataskydd.

Rättelse av personuppgifter som överförts i samband med inloggning gör du i den identitetsutfärdare som du använder för att logga in. Dessa uppgifter rättas i tjänsten vid första inloggningen efter att personuppgifterna är rättade i identitetsutfärdaren.

Rensning av personuppgifter

Studenters samtliga användaruppgifter raderas 54 månader efter att kontot skapats eller senaste kursregistrering. Anställdas/övrigas uppgifter raderas tre år efter att kontot stängts. För anställda bevaras användarnamn kopplat till personnummer, då återanställda personer ska få samma användarnamn som tidigare. Personalkonton stängs på begäran av tidigare tjänsteställe.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Högskolan i Halmstad, Sverige. Högskolan nås via registrator@hh.se eller 035-16 71 00. Övrig information om hur Högskolan hanterar personuppgifter, och dina rättigheter utifrån dataskyddsförordningen, finns på www.hh.se/dataskydd.

Har du frågor eller synpunkter kan du också kontakta Högskolans dataskyddsombud, Anna Frederiksen, via dataskydd@hh.se.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt