Sök

Att vara verksam i offentlig förvaltning

Högskolan i Halmstad erbjuder uppdragsutbildning om grundläggande struktur, uppgifter och arbetsformer inom svensk politik och offentlig förvaltning. Utbildningen kan utgöras av enstaka föreläsningar eller ett mer omfattande kurspaket, och vänder sig till tjänstepersoner och politiker i olika roller och på olika nivåer, såväl lokal, regional som nationell. 

Anders Urbas, universitetslektor, undervisar om ansvar och sekretess i flera olika sammanhang.

Svensk politik och offentlig förvaltning har ett antal karaktärsdrag som på många sätt är unika och som skiljer sig från privat verksamhet. Ett exempel är öppenhet och insyn, inte minst genom offentlighetsprincipen. Samtidigt står i dag den offentliga förvaltningen inför de utmaningar och möjligheter som exempelvis globalisering, privatisering och omfattande digitalisering för med sig.

Innehåll

Vi har möjlighet att erbjuda kurser och utbildningstillfällen som behandlar den svenska politikens och förvaltningens grundläggande struktur, uppgifter och arbetsformer. Fokus kan vara centrala regelverk och värden, handläggning och etik, rollfördelning mellan olika aktörer, beslutsfattande, rättssäkerhet samt offentlighet och sekretess.

Exempel på kursupplägg

Omfattning och innehåll kan anpassas efter era behov och våra kursansvariga för gärna en dialog med er.

Pass 1

 • Introduktion
 • Den offentliga sektors placering och funktion i det svenska samhället
 • Den offentliga sektorns värdegrund byggd på grundlagar och demokrati (förvaltningsetik, gruppetik och egenetik)
 • Rollfördelning – politiker och tjänstepersoner.
 • Grundläggande principer, regler och förhållningssätt för verksamma i offentlig sektor utifrån bland annat regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, (exempelvis legalitet, objektivitet, service, jäv, handläggning)

Pass 2

 • Dokumentation och handläggning inom offentlig verksamhet.
 • Insyn och sekretess: offentlighetsprincipen med fokus på allmänna handlingar, partsinsyn, meddelarfrihet, åsikts- och yttrandefrihet, sekretess och sekretessbrott

Pass 3

 • Samverkan i offentlig sektor
 • Från byråkrati till nätverk
 • Nya komplexa politikområden: resiliens, hållbarhet, jämlikhet, lokal utveckling
 • ”Att integrera allt med allt” eller ”är vi alla samverkande strateger nu?”
 • Olika tjänstepersoner med olika uppdrag: samverkansansvariga, chefer, handläggare
  Krockar i samverkan

Pass 4

 • Förvaltningar, bolag och hybrider
 • Olika styrlogiker: allmänintresse och bolagsintresse

Pass 5

 • Aktuella fall. JO-beslut, domar (förvaltningsrätt, kammarrätt och HFD).
 • Fall från aktuell verksamhet

Pass 6

 • Digitalisering av offentlig verksamhet: grundläggande principer, regler och förhållningssätt samt utmaningar i offentlig verksamhet
 • Utmaningar och möjligheter med digitalisering utifrån demokrati och effektivitet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt