Sök

VFU-guide – ämneslärare

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

Allmän information

VFU – syfte, mål och omfattning

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i verksamheterna är viktiga komponenter för att studenterna ska kunna sätta sig in i och förstå komplexiteten i läraryrket.

Alla lärarstudenter har 20 veckors VFU under utbildningen. Dessa veckor är fördelade på olika sätt beroende på vilken utbildning studenten läser, men alla studenter har VFU redan första terminen. Under den första VFU-perioden ska studenten få en inblick i och en förståelse för hur det är att vara lärare och få insikt i om hon eller han har gjort rätt yrkesval.

Registerkontroll

Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter som gör VFU visa utdrag ur belastningsregistret (högst ett år gammalt) för rektor på den VFU-skola där de gör VFU. Utdraget ska visas i original och förvaras i VFU-pärmen. Det ska förnyas varje år.

Information om och blankett för registerutdrag inför VFU Länk till annan webbplats.

Vikariat eller VFU?

Under en VFU-period får en student inte vikariera på egen eller andra skolor. Om handledaren under en dag eller del av dag, deltar i kompetensutbildning eller möte på Högskolan gör studenten VFU med stöd av annan lärare på skolan.

Undantag: om handledaren är frånvarande oplanerat (till exempel sjuk) kan studenten eventuellt ”rycka in” som vikarie, men ska då ha betalt. Dagen räknas inte som VFU, utan studenten får ta igen den vid senare tillfälle. Vid tveksamheter kontakta Högskolans VFU-samordnare.

Sekretess

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola eller skola omfattas av sekretesslagstiftningen, men olika yrkeskategorier har olika sträng sekretess. Sekretesslagen skyddar barns och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala och ekonomiska problem. I vissa fall måste sekretessen brytas enligt socialtjänstlagen 14 kap. § 1. Detta gäller om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att något barn far illa och det kan bli fråga om stöd, hjälp eller åtgärd från sociala myndigheters sida. Skyldigheten att anmäla och därigenom bryta sekretessen finns även vid fara för liv. Den studerande ska betraktas som en i personalgruppen när det gäller anmälningsskyldigheten och får (men måste inte) själv göra anmälan till socialnämnden. Student bör kontakta sin VFU-handledare om hen är tveksam.

I början av utbildningen behandlas ansvar och sekretess. Vid varje ny VFU-placering ska student och handledare diskutera sekretessfrågan och sekretessförbindelse skrivas under. Varje skolhuvudman bestämmer hur detta ska göras. Samma sekretessregler gäller för den studerande som för övriga lärare i verksamheten. Vid uppföljning efter avslutad VFU-period, när studenterna delger varandra erfarenheter, är grundregeln att ingen i gruppen med utgångspunkt i redogörelsen ska kunna peka ut enskild person (elev, vårdnadshavare, personal) i verksamheten.

Försäkringsinformation

Studenter är genom Högskolan försäkrade under skoltid, samt vid direkt färd mellan bostaden och den plats där undervisningen bedrivs. Med skoltid avses även VFU. Försäkringen motsvarar arbetsskade­försäkringens olycksfallsskydd. Den täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta. Kammarkollegiet har mer information om och blankett för skadeanmälan. Olycksfall och skador ska även anmälas till Högskolan på Helpdesk.

Det är rektor som har huvudansvaret för arbetsmiljön på skolan och som ska informera om och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller skador i arbetet. Studenter omfattas också av arbetsmiljölagen (1977:1160) och likställs under VFU med skolans personal.

Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

Skadeanmälan Högskolan i Halmstad

VFU-områdesträffar

Rektor eller områdets VFU-samordnare anordnar ibland träffar för studenterna. Träffarna är obligatoriska för studenterna att delta i och tiden räknas som VFU.

Första terminen anordnas ofta ett introduktionsmöte. Studenterna får då inblick i kommunens/skolans organisation etc. och etablerar en kontakt med områdets VFU-samordnare.

VFU-pärm

I början av lärarutbildningen introduceras hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska dokumenteras. Dokumentationen ska underlätta för student och handledaren att följa studentens progression.

Studenten samlar följande i sin VFU-pärm:

 • VFU-perioder och placeringar
 • Aktuell kurs/VFU-information
 • Utdrag ur belastningsregistret/ansvar och sekretess
 • Checklista för VFU
 • Bedömningsrapporter/Självvärderingar
 • Exempel på pedagogiska planeringar
 • Aktiviteter, uppgifter och prov
 • Loggbok och reflektioner

VFU-pärmen ska vara ett levande dokument under hela utbildningen och den ger studenten möjlighet att synliggöra sin utveckling till färdig lärare.

Ansvarsområden för VFU

Högskolan i Halmstad och skolhuvudmän har skrivit avtal vad gäller genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen och båda parter har enligt detta avtal ett gemensamt ansvar för VFU. Ett VFU-område omfattar antingen en kommun, en förvaltning eller en fristående skola.

Högskolans ansvar

Högskolans VFU-samordnare:

 • är Högskolans länk till VFU-områdena.
 • tilldelar studenten en placering i ett VFU-område.
 • ger VFU-områdena tydlig information om den verksamhetsförlagda utbildningens syfte och organisation.

VFU-ledare:

 • informerar studenter och handledare om innehållet i VFU.
 • bjuder in VFU-handledare till seminarier och träffar.
 • ansvarar tillsammans med examinator för att vägledningssamtal genomförs med student som inte uppfyller målen för VFU.

VFU-ansvarig/examinator:

 • tillhandahåller kursspecifik information till studenter och VFU-handledare
 • examinerar kurs där VFU ingår (stor vikt läggs vid VFU-handledares bedömningsrapport).
 • ansvarar tillsammans med Högskolans VFU-ledare för att vägledningssamtal genomförs med student som inte uppfyller målen för VFU.

VFU-områdets ansvar

VFU-områdets VFU-samordnare:

 • är verksamhetens länk till Högskolan.
 • fördelar i samråd med rektorer platserna mellan olika skolor med hänsyn tagen till studenternas studieinriktning, tillgång på platser och tillgång på utbildade handledare.
 • informerar om VFU-verksamheten i området.

Rektor:

 • utser VFU-handledare som är insatta i och utbildade för sitt uppdrag och ser till att nödvändigt utrymme ges för att fullgöra uppdraget.
 • informerar studenterna om verksamhetens organisation och pedagogiska profil samt arbetsmiljöfrågor och specifika omständigheter av vikt gällande elever och personal.
 • motiverar personal på skolan att positivt delta i arbetet med att utbilda framtidens lärare.
 • är ett stöd för VFU-handledare och arbetslag.

VFU-handledare:

 • introducerar lärarstudenten på arbetsplatsen och i arbetslaget och hjälper studenten med eventuella kontakter som behöver tas.
 • är insatt i målen för aktuell VFU-period.
 • är medveten om progressionen i studentens utbildning.
 • har enskilda handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka – är reflektionspartner, ger feedback och hjälper studenten att se en tydlig koppling mellan teori och praktik.
 • bedömer lärarstudenten enligt kursens kriterier och meddelar snarast Högskolans VFU-ledare om problem uppstår.
 • deltar i seminarier och träffar relaterade till VFU-handledaruppdraget.
 • tar del av VFU-information på Högskolans webbplats.

Studentens ansvar

Student:

 • tar kontakt med VFU-handledaren i god tid före VFU-perioden börjar, besöker VFU-skolan och planerar VFU-perioden.
 • visar utdrag ur belastningsregistret.
 • tar del av gällande sekretessregler och skriver under sekretessförbindelse.
 • deltar aktivt i VFU-handledarens och arbetslagets arbete och tar själv egna initiativ.
 • arbetar successivt allt mer självständigt.
 • kontaktar omgående VFU-samordnare eller examinator vid problem under VFU och väntar inte tills VFU-perioden är slut.

Handledning, bedömning och examination

Handledning och bedömning av lärarstudenter

Under VFU erbjuds studenten möjligheter till lärande genom olika typer av handledning. Handledningen utgår från studentens intentioner och frågor i en kontinuerlig dialog mellan VFU-handledare och student. Frågorna kan till exempel beröra skolan som helhet, VFU-handledarens arbete eller studentens funderingar före eller efter egna planerade aktiviteter. Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att observera och kritiskt granska andras och eget pedagogiskt arbete.

VFU-handledaren ska vara ett stöd och ge studenten tydlig, konstruktiv respons som både är bekräftande och utvecklande i relation till målen i kursen. För att ge studenten möjlighet att lära sig så mycket som möjligt under sin VFU är det viktigt att VFU-handledarens bedömning sker kontinuerligt under perioden och inriktar sig på bedömning för lärande, så kallad formativ bedömning.

Handledningsprocessen bör innehålla dessa moment: handledningsunderlag, förhandledning, observation och efterhandledning.

Studentens utbyte av handledning blir optimal när alla ovanstående delar ingår. Studenten gör en skriftlig planering (handledningsunderlag) som bildar grund för ett handledningssamtal. VFU-handledare gör en observation och ger slutligen summativ och formativ respons.

VFU-handledarens handledningsstrategier behöver synliggöras och regelbundet kommuniceras med studenten. Likaså behöver både VFU-handledare och student ha en öppenhet om progression och balans mellan utmaningar och bekräftelser i den respons som ges. I likhet med den slutliga bedömningen har handledningssamtalen både summativt värderande och formativa inslag i relation till målen för den aktuella kursen. Studentens möjligheter att utvecklas som pedagog förbättras när den formativa bedömningen har hög kvalitet. Kvalitet består av att bedömningen både synliggör studentens kunnande samt vad hon eller han behöver utveckla vidare. Den hjälper också studenten att utveckla metakognition, det vill säga reflektion över sin egen lärandeprocess. VFU-handledaren bör ha handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka.

VFU-perioder som är två veckor bedöms med U-G. VFU-perioder som är längre än två veckor bedöms med graderade betyg: U-G-VG.

Studenters förberedelse och uppföljning

 • VFU-placeringarna publiceras för studenterna i VFU-portalen vid terminens början. Studenten kontaktar då sin VFU-handledare för att göra en översiktlig planering av VFU-perioden. Studenten klargör till exempel för VFU-handledaren hur långt i utbildningen hon eller han har kommit, vilket ämne och åldersgrupp VFU:n fokuserar på etc.
 • VFU-ansvarig lärare på Högskolan har förseminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där hon eller han går igenom uppgifter och mål för VFU-perioden. Studenten ska inför seminariet se tillbaka på bedömningsrapporter och självvärderingar från tidigare VFU-perioder. Utifrån dessa formulerar studenten vilka personliga mål (UVK och ämnesdidaktiska) som hon eller han ska ha för den aktuella VFU-perioden. Studenten kontaktar därefter sin VFU-handledare igen och bestämmer tid för planeringsmöte.
 • På planeringsmötet upprättar VFU-handledare och student en plan för studentens VFU. Studenten ansvarar för att ha med sig sin VFU-pärm med VFU-uppgifter, bedömningsrapport, personliga mål, checklista etc. Hon eller han visar också sina tidigare bedömningsrapporter för VFU-handledaren.
 • Studenten deltar under VFU-perioden i alla uppgifter som ingår i läraruppdraget, även undervisning i andra ämnen än studenten för tillfället läser.
 • Efter VFU-perioden har VFU-ansvarig lärare på Högskolan ett efterseminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där studenterna får dela med sig av sina erfarenheter. Studenterna lämnar också in VFU-handledarens bedömningsrapport samt en självreflektion och sparar kopior i sin VFU-pärm. Efter examination arkiveras bedömningsrapporterna .

VFU-besök

Lärare vid Högskolan gör under vissa VFU-perioder besök på VFU-skolan. Den besökande läraren närvarar vid en lektion eller aktivitet som lärarstudenten leder. Därefter genomförs ett trepartssamtal (student, VFU-handledare och besökande lärare), vilket bland annat fokuserar på var studenten befinner sig i sin utveckling mot examensmålen. Besöket på VFU-skolan beräknas ta cirka 2–2,5 timmar.

Besökande lärare skriver vid dessa tillfällen en besöksrapport där hennes eller hans iakttagelser under lektion eller aktivitet finns med samt en sammanfattning av samtalet med student och VFU-handledare. Efter examination arkiveras besöksrapporterna. Besöket utgör tillsammans med VFU-handledarens bedömningsrapport och studentens skriftliga reflektion en del av bedömningsunderlaget för examination av VFU. Varje student får minst två VFU-besök under sin utbildning. Alla studenter får besök under ”slut-VFU”.

Examination och närvaro under VFU

I slutet av varje VFU-period fyller VFU-handledare i en bedömningsrapport (särskild blankett för varje VFU-period finns på Högskolans webbplats). VFU-handledare kommunicerar bedömningen med sin student, i vilket det ska framgå hur väl kursmålen har uppnåtts (summativ bedömning). Det ska även framgå vad studenten bör fokusera och utveckla under sina kommande VFU-perioder (formativ bedömning). Målen står i respektive kursplan och förtydligas i de riktlinjer som finns för varje VFU-period. Det är studentens ansvar att ta med dessa till planeringsmötet inför VFU-perioden.

Efter VFU-perioden lämnar studenten bedömningsrapporten till VFU-ansvarig lärare på Högskolan. Denna bedömning ligger till grund för examination av den kurs där VFU ingår (Högskolans ansvar). Om tveksamheter råder om en students lämplighet eller sätt att genomföra VFU, ska Högskolans VFU-ledare omgående kontaktas (se Vägledningssamtal nedan).

Studenten deltar i arbetet på VFU-skolan på heltid. Heltid innebär aktiv närvaro på skolan ca 35 timmar per vecka samt arbete med kursuppgifter ca 5 timma per vecka. Om lovdagar infaller under en VFU-period räknas dessa bort, vilket innebär att VFU-perioden blir lite kortare.

Eventuell frånvaro under VFU tas igen under innevarande termin. Studenten kontaktar själv sin VFU-handledare och planerar in eventuellt missade dagar. Om en student varit frånvarande mer än 20 procent av en VFU-period, ska hon eller han både kontakta sin VFU-handledare och Högskolans VFU-ledare för att bestämma när dagarna tas igen.

Underkänd VFU och vägledningssamtal

Den yrkesetik som gäller för lärare gäller även för studenter under deras VFU-perioder. VFU-handledare och student ska kontinuerligt vid dessa perioder diskutera, reflektera och utvärdera kring vad som sker under VFU-perioden. Om tveksamhet råder om en students lämplighet eller sätt att genomföra VFU på, kontaktar VFU-handledare snarast under pågående VFU-period Högskolans VFU-ledare. Det är också viktigt att studenten hålls informerad.

Om studenten blir underkänd på VFU-perioden har Högskolans VFU-ledare och programansvarig ett vägledningssamtal med studenten. Högskolans VFU-samordnare kontaktas för att ordna VFU-placering för ytterligare en VFU-period. VFU får endast göras om en gång.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt