Sök

VFU kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Information om ämneslärarutbildning vid Högskolan i Halmstad och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår.

VFU-guiden

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

VFU-guide – KPU

Examensmål ämneslärarutbildning (åk 7–9), 270 hp

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten
ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande
föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnes didaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forsknings­metoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhets­perspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Examensmål ämneslärarutbildning (gymnasiet), 300 hp

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten
ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande
föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forsknings­metoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Strukturplan

KPU består av utbildningsvetenskap (UVK) och VFU. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanerna. OBS - dessa strukturplaner gäller campusutbildningen.

Strukturplan för KPU åk 7–9 Pdf, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Strukturplan för KPU gymnasiet Pdf, 29.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Progressionsmatris

En generell matris som visar progressionen inom VFU under hela utbildningen.

Progressionsmatris KPU Pdf, 112.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU i tjänsten

Student som har en för utbildningen relevant anställning inom skolan samt inom rätt verksamhetsområde och ämne kan ansöka om att göra VFU i egen tjänst.

VFU i tjänsten

Betygssättning på VFU

Alla VFU-perioder inom KPU-programmen bedöms med graderade betyg: U-G-VG.

Underkänd VFU

 • Student som erhållit underkänt betyg på en VFU-period ska inom en vecka efter avslutad VFU-period kallas till ett vägledningssamtal av VFU-ledare på Högskolan i Halmstad.
 • Vägledningssamtalet syftar till att informera studenten om vad som gäller i situationen utifrån befintliga ramar som är bestämda av Högskolan i Halmstad. Vägledningssamtalet syftar även till att fatta beslut om hur studentens vidare studiegång ska struktureras.
 • Vägledningssamtalet ska dokumenteras med hjälp av befintlig blankett för vägledningssamtal. Blanketten ska signeras av student samt av VFU-ledare och programansvarig för KPU-programmet. VFU-samordnare på Högskolan i Halmstad ska informeras angående beslut om hur studentens vidare studiegång ska struktureras.

Befintliga ramar:

 • Underkänt betyg på VFU-period kan inte överklagas.
 • Vid underkänd VFU-period ska ”om-VFU” göras i periodens helhet och under en sammanhängande tidsperiod.
 • Underkänd VFU-period får bara göras om en (1) gång. Om en student blir underkänd två (2) gånger på samma VFU-period blir studenten automatiskt utskriven från programmet och kan således inte fortsätta sin utbildning.
 • VFU-samordnare, tillsammans med VFU-ledare, bestämmer när det finns möjlighet för student att göra ”om-VFU”. Eftersom KPU-programmets kurser och VFU-perioder går på helfart är det t.ex. inte möjligt att göra ”om-VFU” och samtidigt delta i annan kurs.
 • För att studenten ska ges tillträde till nästa kurs inom programmet gäller att studenten uppfyller de specifika behörighetskrav som framgår av kursens kursplan.
 • Studenten får inte påbörja en ny kurs med VFU om föregående VFU-period inte är godkänd.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt