Sök

Att samarbeta med studenter

Det är både givande och roligt att samarbeta med studenter. För att få ett så bra samarbete som möjligt finns här viktig information kring examensarbete och studentprojekt.

Studenter i utbildning

Alla former av samverkan som studenter har med företag och organisationer följer en kursplan, vilket innebär att studenten har vissa krav som måste uppfyllas för att kunna godkännas vid examination. Det finns alltid en ansvarig examinator eller handledare vid Högskolan. Handledaren besöker ibland studenterna under projektperioden.

Som uppdragsgivare är det viktigt att vara medveten om att det handlar om personer under utbildning, som gör projekten för att lära sig. Om det är viktigt att arbetet blir slutfört vid en speciell tidpunkt, och/eller med särskilda resultat, bör det övervägas om det är lämpligt att genomföra det som ett studentarbete.

Beskriv ert projekt

Som ett första steg för att nå ut till rätt studenter är det viktigt att din idé till examensarbete eller studentprojekt beskrivs så väl som möjligt.

Fyll i formuläret och bifoga en projektbeskrivning.

Till kontaktformuläret

Tänk på att:

  • beskriva projektet tydligt och kortfattat
  • presentera dig på ett sätt som ger studenterna en bild av dig och din verksamhet
  • förklara ­vilka förväntningar som finns
  • om möjligt, ange vem som blir handledare på arbetsplatsen
  • berätta om du söker studenter med speciella intressen, eller om speciella kunskaper är nödvändiga, men tänk på att det kan verka exkluderande, samt
  • beskrivningen du ger blir offentlig, lämna inte ut information som kan vara känslig

Försäkring och säkerhet

Studenter vid Högskolan i Halmstad är olycksfallsförsäkrade under skoltid på en arbetsplats som Högskolan har godkänt.

För fullständiga villkor se kammarkollegiet.se.

Sekretess

I kontakten med organisationer kan studenterna hamna i situationer där de får ta del av, eller behöver hantera hemlig eller känslig information. Det kan exempelvis handla om tillgång till patientdata eller affärshemligheter i ett företag.

Externa parter som deltar i samverkan kan begära att studenterna, och i vissa fall handledare, undertecknar ett sekretessavtal för den typen av känslig information det gäller. Det är alltid den externa partens ansvar att se till att detta sker. I samarbete med företag är det inte ovanligt att frågor om sekretess och rätten till resultat hanteras i avtal om IPR (Intellectual Property Right).

Överenskommelser om sekretess kan aldrig sträcka sig längre än vad svensk lag medger.

Immateriella rättigheter (IPR) och offentliga handlingar

Generellt gäller att studenter har rätt till de resultat de producerar i studentprojekt och examensarbete. Detta gäller även när arbetet sker i samarbete med en extern part. Om studenter och extern part producerar ett resultat gemensamt, ger det på samma sätt gemensam rätt till resultatet. Särskilt i samarbete med företag bör studenter och den externa parten, genom ett avtal innan arbetet påbörjas, komma överens om hur resultaten ska ägas och få användas. Det kan exempelvis ske genom att företaget tillförsäkras möjligheten att överta nyttjande- eller äganderätt mot eventuell royalty, och/eller hur eventuella patent skall hanteras. Det är den externa parten och studenterna som är parter i en sådan överenskommelse om rätten till resultaten.

Om den externa parten, uppdragsgivaren, och studenterna ingår anställningsavtal äger uppdragsgivaren rätten till immateriella rättigheter. Både uppdragsgivare och studenter bör vara uppmärksamma på att föreslagna avtal och anställningsförhållanden inte medför att studenterna ger upp sina möjligheten att kunna redovisa delar av sitt arbete.

Färdigställt eller till Högskolan inlämnat material, till exempel uppsatser eller rapporter, är att betrakta som offentliga handlingar. De kan då bli föremål för extern granskning om någon begär att se dem. Vissa mindre delar i det inlämnade materialet som inte är avgörande för beslut om examination kan eventuellt sekretesskyddas och läggas som en separat bilaga. Det material som utgör underlag för examination måste dock alltid vara offentligt. Även studenternas muntliga redovisningar av arbetet, kan i praktiken vara offentliga, vilket innebär att känslig information i så fall bör undvikas.

Om det finns patenterbara resultat är det nödvändigt att lämna in en patentansökan innan arbetet görs offentligt.

Kostnader och ersättning

När examensarbete och studentprojekt ingår i studenternas utbildning har de studiemedel och det finns inget krav på att studenterna ska få ersättning. Ur studenternas perspektiv är examensarbete och studentprojekt viktiga inslag, de är väsentliga delar av utbildningen.

Kostnader för att utföra projekt, till exempel material, mjukvaror och projektresor som är nödvändiga för studentens uppgift i samarbete med er organisation, förväntas täckas av er organisation. Om det förväntas uppkomma fler sådana kostnader bör man komma överens om en budget innan arbetet påbörjas. Eventuell ersättning till studenter (utöver projektkostnader) är en överenskommelse mellan din organisation och studenterna.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt