Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Arbetsmiljö

PDF-dokument Anmälan om arbetsskada eller tillbud, personal
Dokumentansvarig:
länkat från helpdesk
PDF-dokument Anmälan om arbetsskada eller tillbud, student
Dokumentansvarig:
Formulär, länkat från helpdesk
PDF-dokument Anställningsordning vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslutad av högskolestyrelsen 2022-02-17. Dnr P 2019/21
PDF-dokument Ansökningsregler och meritvärderingssystem för utbytesstudier
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av högskoledirektör 2019-01-10. Dnr S 2014/224. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Ansökningsregler och riktlinjer för Minor Field Studies (MFS)
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av högskoledirektör 2020-04-22. Dnr L 2020/54
PDF-dokument Antagningsordning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskolestyrelsen 2022-02-17. Dnr L 2021/45.
PDF-dokument Anvisningar för forskningsdatahantering
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2021-09-27. Dnr L 2021/122
PDF-dokument Anvisningar för hantering av klagomål, omprövning och överklagan vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av högskoledirektör 2021-10-08. Dnr L 2021/125
PDF-dokument Anvisningar för hantering och förebyggande av hot- och våldssituationer
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av rektor 2021-03-22. Dnr L 2020/36
PDF-dokument Anvisningar för remisshantering
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av högskoledirektör 2022-06-03. Dnr L 2022/33
PDF-dokument Anvisningar för styrdokument på Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av högskoledirektör 2020-12-21, Dnr L 2020/103
PDF-dokument Anvisningar för val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av högskoledirektör 2022-02-07. Dnr L 2022/12
PDF-dokument Anvisningar vid misstanke om avvikelser från god forskningssed
Dokumentansvarig: Chef för Högskolekansliet
Fastställd av rektor 2021-06-21. Dnr L 2021/85
PDF-dokument Arbetsordning för Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslutad av högskolestyrelsen 2020-06-08. Dnr L 2018/42. Arbetsordningen innehåller organisationsplan, högskolestyrelsens beslutsordning och ordning för handläggning av beslutsärenden.
PDF-dokument Arvoden till sakkunniga
Dokumentansvarig: HR-chef
Gäller fr.o.m. 2015-11-01. Dnr P 2015/35. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Attestordning för Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Ekonomichef
Beslut av rektor 2022-02-21. Dnr E 2016/33
PDF-dokument Beslut om riktlinjer för användande av hh.se-adresser och inkoppling på HH:s nätverk för studentorganisationer
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av IT-chefen 2009-08-10. Dnr 2009-01154. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Brandskyddspolicy
Dokumentansvarig: Fastighetschef
Beslut av förvaltningschef 2013-05-13. Dnr L 2013/42. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Diarieplan
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslutad av högskoledirektör 2018-06-25. Dnr I 2014/56. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Digitaliseringsstrategi. Mål och delmål 2020-2025
Dokumentansvarig: Högskoledirektör
Beslut av rektor 2020-03-16. Dnr L 2018/146. Granskad 2020-03-16
PDF-dokument Dokumenthanteringsplan
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslut av högskoledirektör 2020-04-02. Dnr I 2014/57
Ekonomiguide
Dokumentansvarig: Ekonomichef
PDF-dokument Forskarutbildningsutskottet och dess sammansättning
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2022-04-20. Dnr L 2020/119
PDF-dokument Forsknings- och utbildningsnämndens besluts- och delegationsordning
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutad av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-10-08. Dnr L 2020/117
PDF-dokument Forskningsstrategi 2022-2030
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av högskolestyrelsen 2021-09-28. Dnr L 2021/118
PDF-dokument Föreskrift för val av ledamöter utsedda av lärarna till högskolestyrelsen
Dokumentansvarig: Utredare
Beslut av Högskolestyrelsen 2017-02-17. Dnr L 2017/34. Granskad 2020-10-06
PDF-dokument Föreskrifter för betalning av studieavgifter samt lokala riktlinjer för återbetalning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskoledirektör 2020-03-23. Dnr L 2015/47. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Föreskrifter för beviljande av stipendier
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskoledirektör 2021-05-27. Dnr L 2015/29
PDF-dokument Förlängning av uppdrag som akademichef
Dokumentansvarig: Chef för Högskolekansliet
Beslutat av rektor 2021-06-21. Dnr L 2021/62
PDF-dokument Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslutat av förvaltningschef 2015-01-14. Dnr I 2015/2. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Gemensamma regler för arkivvården vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslutade av högskoledirektör 2016-05-10. Dnr L 2016/87. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Gestaltningsmanual
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslut av rektor 2020-01-20. Dnr L 2013/116.
PDF-dokument Grafisk manual
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslutad av rektor 2013-11-19. Reviderad i januari 2015 samt maj 2019. Dnr L 2013/116. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Handläggningsordning för personalansvarsnämnden
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslutad av högskolestyrelsen 2017-10-06. Dnr L 2017/139. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Handläggningsordning för prövande och erkännande av högskolepedagogiska meriter
Dokumentansvarig: Funktionsansvarig för HPC
Beslut av rektor 2022-04-04. Dnr L 2022/49
PDF-dokument Handläggningsordning för tillgodoräknande
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av chefen för utbildningsstöd 2020-03-09. Dnr L 2020/32. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Hantering av personuppgiftsincidenter vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Dataskyddsombud
Beslut av högskoledirektör 2018-06-21. Dnr L 2018/83. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Högskolan i Halmstad mot 2030 - vision, målbilder och strategier
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslutad av högskolestyrelsen 2019-04-05. Dnr L 2019/51. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Högskoledirektörens besluts- och delegationsordning
Dokumentansvarig: Handläggare
Beslut av högskoledirektör 2021-05-21. Dnr L 2021/57
PDF-dokument Information och ansökningsregler för Linnaeus-Palme
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av högskoledirektören 2020-06-22. Dnr: L 2020/96
PDF-dokument Information och ansökningsregler för Nordplus
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av högskoledirektören 2020-08-10. Dnr: L 2020/74
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Anskaffning av IT-lösning
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/61. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Granskning och uppföljning av informationssäkerheten
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/64. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Incidenthantering med avseende på informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av IT-chef 2019-01-22. Dnr I 2018/62. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Informationsklassning
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/59. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Kontinuitetsplan för IT
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/63. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Riskbedömning med avseende på informationssäkerhet
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/60. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Klassificeringsstruktur
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslut av högskoledirektör 2018-06-25. Dnr I 2014/55. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Kommunikationspolicy
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av rektor 2020-03-16. Dnr L 2020/28. Granskad 2020-03-16
PDF-dokument Krisorganisation
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslutad av rektor 2017-06-19. Dnr L 2014/15. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Kvalitetspolicy
Dokumentansvarig: Kvalitetsrådets ordförande
Beslutad av högskolestyrelsen 2019-12-06. Dnr L 2018/68. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Lokal examensordning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslutad av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30. Reviderad 2018-05-24, 2015-06-04, 2014-06-17. Dnr L 2014/17. Gäller från och med 2014-01-30. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Lönekriterier för teknisk/administrativ (T/A) personal vid lönerevision
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av högskoledirektör 2019-10-02. Dnr P 2019/15. Granskad 2020-04-21
PDF-dokument Lönekriterier för undervisande och forskande personal
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av rektor 2019-09-30. Dnr P 2019/15. Granskad 2020-04-21
PDF-dokument Lönestrategi
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av rektor 2022-01-24. Dnr L 2022/13
PDF-dokument Medarbetarpolicy - Vi gör varandra bättre!
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslutad av rektor 2020-03-02, Dnr L 2020/22. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Miljöledningssystem. För arbete med miljö och hållbarhet inom Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslutad av rektor 2020-12-21. Dnr L 2020/170
PDF-dokument Mål och riktlinjer för central studie- och karriärvägledning
Dokumentansvarig: Studie- och karriärvägledare
Beslut av högskoledirektör 2020-01-27. Dnr L 2020/17. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Ordning för förändring av beslutat utbildningsutbud
Dokumentansvarig: Controller utbildning vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2017-01-16, Dnr L 2017/5. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Ordning för inrättande av studentkår
Dokumentansvarig: Högskolejurist
Beslut av rektor 2015-12-14. Dnr 10-2010-417. Granskad 2020-04-22
PDF-dokument Plan för jämställdhetsintegrering 2022-2024
Dokumentansvarig: Programchef för jämställdhetsintegrering
Beslut av rektor 2022-04-25. Dnr L 2022/38
PDF-dokument Policy för arbetsmiljö och lika villkor
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av högskolestyrelsen 2020-04-29. Dnr L 2020/61
PDF-dokument Policy för behandling av personuppgifter
Dokumentansvarig: Dataskyddsombud
Beslutad av rektor 2018-05-21. Dnr L 2018/61. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Policy för delpension
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av rektor per capsulam 2003-05-09 enligt beslut i högskolestyrelsen 2003-02-17. Senast reviderad 2012-07-10. Dnr 40-2003-1563. Granskad 2020-04-17
PDF-dokument Policy för forskningsdata
Dokumentansvarig: Bibliotekschef
Beslut av rektor 2021-03-22. Dnr L 2021/35
PDF-dokument Policy för hållbar utveckling
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslut av högskolestyrelsen 2015-12-11. Dnr L 2015/192. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Post- och e-postrutiner vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Registrator
Beslut av högskoledirektör 2017-01-26, Dnr I 2017/36 . Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Process för utseende av prorektor, rektors ställföreträdare
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av högskolestyrelsen 2018-02-19. Dnr L 2018/12
PDF-dokument Regler för bisysslor
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslut av rektor 2021-02-15. Dnr P 2020/9
PDF-dokument Regler för distansarbete för T/A-personal
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av högskoledirektör 2022-06-14. Dnr L 2022/83
PDF-dokument Regler för finansiering av studier på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av rektor 2018-09-10. Dnr L 2017/163. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Regler för flaggning
Dokumentansvarig: Fastighetschef
Beslut av högskoledirektör 2019-02-04. Dnr L 2019/13. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Regler för förlängning av doktoranders anställnings- och studietid vid vissa förtroendeuppdrag
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Beslut av rektor 2021-11-08. Dnr L 2021/138
PDF-dokument Regler för inloggningstjänster och lösenord
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av IT-chef 2017-05-22. Dnr I 2017/55. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Regler för kursvärderingar – utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2021-06-03. Dnr L 2014/115.
PDF-dokument Regler för löneväxling vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslutad av högskoledirektör 2022-03-16. Dnr P 2022/6
PDF-dokument Regler för styrdokument
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutade av rektor 2020-12-21. Dnr L 2020/102
PDF-dokument Regler för upplåtelse/uthyrning samt ordningsregler för lokaler
Dokumentansvarig: Fastighetschef
Beslutade av högskoledirektör 2019-02-25. Dnr T 2019/3. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Regler för val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av rektor 2022-03-14. Dnr L 2022/11
PDF-dokument Regler för val av representanter till akademiråd
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av rektor 2021-10-04. Dnr L 2021/126
PDF-dokument Rektors besluts- och delegationsordning
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2022-04-25. Dnr L 2020/164
PDF-dokument Rese- och mötespolicy
Dokumentansvarig: Handläggare på HR-avdelningen
Beslut av rektor 2020-12-21. Dnr L 2013/15.
PDF-dokument Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehalibitering
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslutade av rektor 2004-12-10, reviderade 2012-10-23. Dnr 10-2004-3710. Granskad 2020-04-17
PDF-dokument Riktlinjer avseende diskriminering och trakasserier
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslutad av rektor 2004-06-23, senast reviderade 2014-05-06. Dnr 45-2004-2147. Granskad 2020-04-17
PDF-dokument Riktlinjer för anställda avseende alkohol- och drogfri arbetsmiljö
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av rektor 2020-03-30. Dnr L 2020/34
PDF-dokument Riktlinjer för antagning av docent
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Reviderade och fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-11-03. Dnr L 2014/158. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för användning av IT-resurser
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr I 2018/68. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Riktlinjer för användning av svenska och engelska språket i Högskolan i Halmstads kommunikation
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av förvaltningschefen 2015-05-07. Dnr I 2015/7. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för CCTV-bevakning i Högskolan i Halmstad lokaler
Dokumentansvarig: Fastighetschef
Beslut av högskoledirektör 2020-05-13. Dnr T 2020/5
PDF-dokument Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2020-08-24. Dnr L 2020/109
PDF-dokument Riktlinjer för examination på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2015-09-29, senast reviderad 2020-11-12. Dnr L 2015/131
PDF-dokument Riktlinjer för forskningsanknytning
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av rektor 2019-01-15. Dnr L 2017/178. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för forskningsetiska rådet
Dokumentansvarig: Kanslichef
Beslut av rektor 2021-04-12. Dnr L 2021/43
PDF-dokument Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsats
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2021-05-06. Dnr L 2021/59
PDF-dokument Riktlinjer för förhandsgranskning av licentitatuppsats och doktorsavhandling
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-11-16. Dnr L 2015/120
PDF-dokument Riktlinjer för granskning av examensarbete
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslutad av rektor 2020-11-02. Dnr L 2020/154
PDF-dokument Riktlinjer för handledning i utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-12-11. Dnr L 2015/17. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för handläggning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskoledirektör 2020-06-15. Dnr L 2020/81
PDF-dokument Riktlinjer för hantering av information
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av högskoledirektör. Dnr I 2018/65. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Riktlinjer för individuell studiegång (ISG)
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av studieadministrativ chef 2021-04-28. Dnr L 2021/56
PDF-dokument Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Fastställda av rektor 2019-06-10. Dnr L 2019/56. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr L 2018/128. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande av forskningsprogram
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-10-07. Dnr L 2021/131
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Fastställd av rektor 2020-12-21. Dnr L 2018/154. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Granskad 2020-04-03
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutade av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-11-12. Dnr L 2014/32
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande och nedläggning av forskningsmiljö
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2017-02-13. Dnr L 2017/33. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för internt köp/sälj av undervisning
Dokumentansvarig: Ekonomichef
Beslut av högskoledirektör 2020-06-24. Dnr L 2014/34
PDF-dokument Riktlinjer för klassificering av kurser i utbildningsområde
Dokumentansvarig: Controller utbildning vid Högskolekansliet
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-05-14. Dnr L 2015/141.
PDF-dokument Riktlinjer för kombinationen studier och elitidrott vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Projektledare Riksidrottsuniversitetet
Beslutade av rektor 2022-06-13. Dnr L 2018/177
PDF-dokument Riktlinjer för kursplaner i utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-12-11. Dnr L 2017/205. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för kvalitetsrådet
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2020-06-01. Dnr L 2020/72
PDF-dokument Riktlinjer för nytecknande, uppdateringar och avveckling av internationella samarbetsavtal inom utbildning på grund- och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Studieadministrativ chef
Beslutad av rektor 2020-06-08. Dnr S 2019/156
PDF-dokument Riktlinjer för programråd
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutade av rektor 2022-02-28. Dnr L 2017/66
PDF-dokument Riktlinjer för registrering av deltagande och avbrott inom grundutbildningen och forskarutbildningen
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av studieadministrataiv chef 2021-11-23. Dnr L 2020/63
PDF-dokument Riktlinjer för rekrytering och befordran
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslutad av rektor 2021-10-04. Dnr L 2020/58
PDF-dokument Riktlinjer för representation
Dokumentansvarig: Ekonomichef
Beslut av högskoledirektör 2017-08-21. Dnr L 2017/105. Granskad 2020-10-06
PDF-dokument Riktlinjer för studenter avseende alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)
Dokumentansvarig: Studieadministrativ chef
Beslutade av rektor 2019-02-11. Dnr L 2019/11. Granskad 2020-08-06.
PDF-dokument Riktlinjer för studentinflytande
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2020-06-22, uppdaterat 2021-10-25. Dnr L 2018/181
PDF-dokument Riktlinjer för telefoni vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: IT-handläggare
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr L 2016/64. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Riktlinjer för uppdragsutbildning
Dokumentansvarig: Utredare på högskolekansliet
Reviderade och fastställda av rektor 2018-06-25. Dnr L 2018/81. Granskad 2020-04-24
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av forskarstuderande och den individuella studieplanen
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare vid Högskolekansliet
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2022-04-05. Dnr L 2022/47
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av forskning
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslutade av rektor 2020-01-20. Dnr L 2018/152. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av fristående kurser
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2020-06-15. Dnr L 2020/82
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2021-12-20. Dnr L 2018/103
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2022-05-30. Dnr L 2017/90
PDF-dokument Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Inköps- och upphandlingskoordinator
Beslut av högskoledirektör 2020-01-01. Dnr L 2018/79. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av allmän studieplan för ämne på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-12-11. Dnr L 2014/108. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av kursplan för utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2022-06-22. Dnr L 2021/133
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av kursvärderingar för utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-10-08. Dnr L 2020/134
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av programbeskrivning
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-04-15. Dnr L 2021/54
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av utbildningsplan
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2019-06-13, reviderade 2020-01-07 . Dnr L 2019/22. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för utnämning av excellent lärare
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-10-07. Dnr L 2021/104
PDF-dokument Riktlinjer för utseende av hedersdoktor
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-02-24. Dnr 69-2011-1361. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för utvärdering av utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2022-02-08. Dnr L 2022/15
PDF-dokument Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2021-11-11. Dnr L 2018/50
PDF-dokument Riktlinjer för verksamhetsstödets systematiska kvalitetsarbete
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av högskoledirektör 2018-12-20. Dnr L 2018/193. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer om affiliering vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: HR-chef
Rektors beslut 2014-12-03. Dnr L 2014/154. Granskad 2020-04-17
PDF-dokument Riktlinjer till sakkunniga vid kompetensbedömning
Dokumentansvarig: HR-chef
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2018-04-04. Dnr L 2017/186. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Rutin för personalmeddelanden via e-post / Procedures for staff messaging via email SV/ENG
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av kommunikationschef 2017-05-18. Dnr I 2017/56. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Rutin för uppgiftsfördelning till laborationsansvarig
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslut av rektor 2016-12-19, Dnr P 2016/44. Granskad 2020-04-22
PDF-dokument Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt likavillkorsarbetet avseende arbetsförhållanden
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslut av rektor 2018-01-22, Dnr P 2016/45. Granskad: 2020-04-01
PDF-dokument Rutin för återtagande av epostmeddelande
Dokumentansvarig: IT-handläggare
Beslut av högskoledirektör 2020-04-02. Dnr I 2020/30.
PDF-dokument Rutiner och ansvarsförhållanden för självständigt arbete (examensarbete)
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Högskoledirektörens beslut 2016-02-16. Dnr L 2015/69. Granskad 2020-04-21
PDF-dokument Rättssäker individuell examination. Riktlinjer vid Högskolan i Halmstad 20200316
Dokumentansvarig: Studieadministrativ chef
Fastställd av rektor 2020-03-16. Dnr L 2020/31. Granskad 2020-03-16
PDF-dokument Strategi för bevarande av elektroniska handlingar
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslut av förvaltningschef 2015-04-27. Dnr I 2015/5. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Studentpolicy - Vi gör varandra bättre! Regler och förväntningar kopplat till studiemiljö/arbetsmiljö
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslutad av rektor 2020-10-12, Dnr L 2020/111
PDF-dokument Studieadministrativa bestämmelser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-05-05. Dnr L 2016/79
PDF-dokument SWAMID Service Definition
Dokumentansvarig: IT-handläggare
Beslut av IT-chef 2020-05-25. Dnr I 2020/36
PDF-dokument Systemförvaltningsmodell för Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslutad av högskoledirektör 2020-01-15. Dnr L 2015/10. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Säkerhetspolicy
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslutad av högskolestyrelsen 2004-06-17. Dnr 19-2004-2111. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare på Utbildningsstöd
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2019-11-07. Dnr L 2019/109. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Utvecklingsplan för internationalisering 2021–2025
Dokumentansvarig: Vice rektor
Beslutad av rektor 2021-06-21. Dnr L 2021/60
PDF-dokument Varumärkes- och kommunikationsplattform
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av rektor 2021-08-23. Dnr L 2016/110
Övriga blanketter samt lathundar finns numera på insidan under Registratur & arkiv
Dokumentansvarig: Registrator & Arkivarie


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela