Sök Stäng

Anvisningar för sökande till bedömning av reell kompetens

Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen, omdöme från folkhögskola eller slutbetyg från gymnasieskolan enligt vissa bestämmelser, kan Högskolan i stället göra en bedömning av din reella kompetens.

Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, till exempel godkänt betyg i en gymnasiekurs. Då bedöms dina förkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra dig – klara av – högskolestudier. Denna kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, och du måste beskriva denna kompetens för Högskolan.

Så här gör du

 1. Anmäl dig till kurs/program via antagning.se senast sista anmälningsdag (15 april för utbildningsstart på hösten, 15 oktober för utbildningsstart på våren).
 2. Skriv ut och fyll i blanketten ”Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag” som finns på antagning.se
 3. Skriv och skicka in en egen kompetensbeskrivning där du redogör för och beskriver dina kunskaper från arbetslivet eller andra sammanhang. Kunskaperna ska motsvara den behörighet du saknar. Förtydliga gärna genom exempel på situationer då du har använt dig av dessa behörigheter. Hänvisa till relevanta bilagor i din ansökan.
 4. Ladda upp blanketten tillsammans med dina bilagor. Läs mer på antagning.se om hur du laddar upp dokument:
  Så laddar du upp dokument Länk till annan webbplats.

Om du inte kan ladda upp dokumenten går det också att skicka in dem via post. Skicka in din ansökan med bilagor till:

Antagningsservice
R 312
106 56 Stockholm

Handlingarna ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista anmälningsdag.

Kompetensbeskrivning

Denna del gäller alla som ansöker om bedömning av reell kompetens för behörighet och är ett obligatoriskt moment.

Beskriv din kompetens

Beskriv dina förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier genom att inkludera väsentligt innehåll i din kompetensbeskrivning, se respektive behörighet. Du ska inte bara skriva om vad du kan utan också hur du har fått dina kunskaper och färdigheter, genom de erfarenheter du har.

Syftet med din beskrivning är att du ska synliggöra din kompetens inom ett område där formella meriter saknas. Det är vanligt att de som söker uppfyller antingen den grundläggande eller den särskilda behörigheten med formella meriter. Du ska bara beskriva den behörighet som du saknar formella meriter för.

Har du betyg i svenska, engelska och/eller matematik behöver du inte ta med dem i ditt personliga brev utan bifogar i stället en kopia på betyget.

Det gäller betyg som motsvarar följande gymnasiekurser;

 • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska B
 • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A

Den grundläggande behörigheten är indelad i fyra olika områden. Högskolan gör en samlad bedömning, men de olika områdena kan väga olika tungt i bedömningen beroende på vilken utbildning du söker. Områdena är:

 1. kommunikation och hantering av svenska språket,
 2. hantering av engelska språket,
 3. användning av matematiska förmågor,
 4. annan kompetens som ger förutsättningar att tillgodogöra sig högskolestudier.

Dina kunskaper och förmåga, din reella kompetens, kan du ha inhämtat genom många olika erfarenheter. Dessa ska du också beskriva och hänvisa till.

De erfarenheter som du hänvisar till kan exempelvis vara:

 • Arbete: anställningar och eget företagande.
 • Utbildning: inom det formella utbildningssystemet (gymnasieskola, Komvux etc) eller utanför (intern- och personalutbildningar etc.).
 • Ideellt arbete: föreningsverksamhet, politiskt engagemang med mera.
 • Andra erfarenheter: föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig, militärtjänst, särskilda uppdrag.

Bifoga relevanta intyg som styrker din beskrivning så långt det är möjligt. Det kan vara betyg, tjänstgöringsintyg, utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område etc. Tjänstgöringsintyg bör innehålla uppgifter om både vad du har arbetat med, hur länge du har arbetat och omfattningen – heltid eller deltid (i så fall hur mycket).

När du sammanställer din kompetensbeskrivning, tänk då på att:

 • skriva namn och personnummer,
 • ange rubriker (t ex Svenska, läsförståelse),
 • numrera sidorna.

Kontaktpersoner på Högskolan i Halmstad för frågor om ansökan om bedömning av reell kompetens:

Carina Askling, e-post: carina.askling@hh.se

Jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens för:

Svenska (grundläggande behörighet)

Kommunikation och hantering av det svenska språket

a. Läsförståelse

”Jag kan ta del av längre texter av olika typ och svårighetsgrad (till exempel artiklar och rapporter) samt förstå sammanhang och följa resonemang i den lästa texten. Jag kan även sammanfatta texter jag har läst.”

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du läser/har läst och använder/har använt de kunskaper och färdigheter som nämns i påståendet ovan.
 • Ge exempel på texter som du utan problem kan ta del av och där du utan svårighet förstår sammanhang och resonemang i texten.

b. Skriftlig färdighet

”Jag kan skriva en text (till exempel en uppsats eller rapport) som förmedlar information eller innehåller skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Jag kan dra slutsatser, argumentera och använda egna texter som arbetsredskap.”

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du skriver/har skrivit och använder/har använt de kunskaper och färdigheter som nämns i påståendet ovan.

c. Muntlig färdighet

”Jag kan inför en grupp muntligt framföra information. Jag kan också delta i diskussioner och där argumentera för en ståndpunkt samt resonera kring olika alternativ och möjligheter ”

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du nyttjar/har nyttjat de kompetenser som nämns i påståendet ovan.
 • Ge exempel på vad du lär dig av att diskutera och argumentera med andra.

Engelska (grundläggande behörighet)

Hantering av det engelska språket

Läs- och hörförståelse samt viss skriftlig och muntlig färdighet

”Jag förstår längre framställningar i till exempel föreläsningar samt kan följa med i en argumentation på engelska. Jag kan läsa artiklar och rapporter på engelska som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Jag kan även sammanfatta texter jag har läst eller föreläsningar jag har hört. Jag kan i samtal på engelska utbyta information och åsikter.”

OBS! För denna behörighet beskriver du på engelska.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du läser/har läst texter på engelska, tar/har tagit del av information på talad engelska samt för/har fört samtal på engelska.
 • Ge exempel på texter på engelska som du kan ta del av och där du utan större svårigheter förstår sammanhang och resonemang i texten.

Matematik (grundläggande behörighet)

Användning av matematiska förmågor

a) Begrepp, metoder och färdigheter

”Jag kan i beräkningssammanhang med säkerhet tillämpa olika räknesätt, hantera de vanligaste måttenheterna samt procent och är förtrogen med grundläggande geometriska begrepp. Jag kan tolka enkla matematiska samband eller formler. Jag kan lösa rutinuppgifter i vardagslivet samt använda relevanta digitala verktyg, som till exempel miniräknare.”

b) Problemlösning

”Jag kan lösa uppgifter där det inte finns något självskrivet tillvägagångssätt. Jag kan kritiskt värdera data, metoder och resultat.”

c) Kommunikation och argumentation

”Jag kan föra resonemang, kommunicera och argumentera logiskt, såväl muntligt som skriftligt med hjälp av matematikens symboler, exempelvis obekanta tal som a och x, grafer och diagram.”

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du använder/har använt de kunskaper och färdigheter som nämns i påståendena ovan.
 • Ge utifrån egna yrkeserfarenheter eller övrig livssituation konkreta exempel på hur du använder/har använt förmågor som du anser kan knytas till matematik.

Särskild behörighet

För många utbildningar finns ytterligare förkunskapskrav (särskild behörighet) förutom de som gäller för grundläggande behörighet och de varierar från utbildning till utbildning. De kan vara kurser på gymnasienivå, men också förkunskaper på högskolenivå.

Om du uppfyller behörighetskraven på formell väg, till exempel med godkänt betyg i aktuell gymnasiekurs, förutsätter vi att du har den kunskap som behövs för att klara av utbildningen – kursens mål täcker garanterat in denna kunskap.

Om du har tillägnat dig de nödvändiga kunskaperna på annat sätt måste du, även när det gäller särskild behörighet, beskriva och synliggöra detta för Högskolan, och även styrka denna beskrivning så långt det är möjligt.

Vilka förkunskaper krävs?

För de behörigheter som endast är uttryckta i gymnasiekurser måste du utgå ifrån målen i dessa gymnasiekurser, när du beskriver dina kunskaper. På Skolverkets webbplats finner du alla gymnasiekurser och deras mål.

Skolverket Länk till annan webbplats.

Samma princip gäller om förkunskaper på högskolenivå krävs. Studera lärandemålen för det som anges som behörighet (till exempel en högskolekurs eller en examen) och beskriv dina kunskaper och färdigheter med utgångspunkt från dessa. Hänvisning till kursplaner och utbildningsplaner på Högskolan i Halmstad.

Sök kursplan

Sök utbildningsplan

 • Beskriv din kompetens.
 • Beskriv den kompetens du har inom det ämnesområde som det särskilda behörighetskravet avser.

Om till exempel Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B är det formella behörighetskravet, ska din beskrivning handla om området matematik. Beskriv din kompetens och hur du har skaffat den med utgångspunkt i de förkunskapskrav som anges för den utbildning du söker till.

 • Var så konkret och tydlig som möjligt när du beskriver till exempel arbetsuppgifter där du använder/har använt vissa kunskaper och färdigheter.

Glöm inte att de inledande anvisningarna om hur du ska gå tillväga vid ansökan gäller för dig oavsett om du ansöker om bedömning av reell kompetens för grundläggande eller särskild behörighet, eller båda.

Annan kompetens

Förutom de kunskaper och färdigheter inom svenska, engelska och matematik som redan har nämnts är även andra kunskaper och färdigheter viktiga för att du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier. Detta kan vara till exempel att kunna:

 • inhämta ny kunskap,
 • reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv,
 • se samband mellan teoretiska modeller och verklighet,
 • tillämpa kritiskt och kreativt tänkande.

Beskriv på vilket sätt du genom erfarenheter från olika områden använder dig av/har skaffat kompetens (annan än den som redan har redovisats avseende svenska, engelska och matematik) som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt