Sök

Forskarutbildning i innovations­vetenskap

Innovationsvetenskap som forskarutbildningsområde inkluderar forskning inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med gemensamt fokus på innovationer, dess tillblivelse, framväxt, kommersialisering och etablering på marknaden.

Innovationer är omskakande processer, ibland till och med omvälvande.

Området innovationsvetenskap

Innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad är inriktat på innovation, entreprenörskap, lärande, företagsstyrning, management, affärsutveckling och marknadsföring, särskilt ur ett internationellt perspektiv och innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer når framgång på marknaden.

Sedan 1960-talet har ett vetenskapligt studium av innovationer, det vill säga frambringandet, spridningen och användningen av nya teknologier, produkter, processer, tjänster eller organisatoriska lösningar utvecklats till ett alltmer självständigt och i akademiska sammanhang accepterat forsknings- och undervisningsområde.

Området innovationsvetenskaps framväxt kan beskrivas utifrån den ekonomiska utvecklingen och förändringar i näringslivet och samhället i stort. Ny vetenskaplig kunskap, teknisk utveckling och därmed sammanhängande nya produkter, tjänster och affärsmodeller skapar ett behov av att överbrygga och integrera traditionella akademiska ämnen och utveckla nya akademiska kunskapsområden.

Fyra centrala aspekter av innovationsprocesser

 • Dynamiken i innovationsarbetet och möjligheterna för att idéer ska kunna hävda sig på marknaden eller bland brukarna.
 • Låta empiriska fenomen vara vägledande i formulering av forskningsfrågor, forskningsprojekt, och metoder i genomförandet av forskningen.
 • Ta fasta på och vidareutveckla de framgångsrika utbildningarna inom innovationsområdet som redan ges vid Högskolan i Halmstad.
 • Knyta an till den forskning inom området som är väl etablerad vid Högskolan och därigenom möjliggöra utveckling av mer integrativa kunskaper om innovation, produkt-, tjänst- och affärsutveckling för näringslivet, akademin och samhället i vidare mening.

Stöd för näringsliv och samhälle

Innovationsvetenskap betecknar ett område där kunskap och förståelse för processer och dynamiken kring innovationer kan utvecklas och därmed också stödja näringslivet och samhället i framtida utveckling av innovationer och ekonomisk tillväxt. Detta sker genom framtagning av nya produkter och tjänster, ny teknik, nya affärsmodeller, framväxt av nya kunskapsintensiva branscher och inte minst genom förnyelse av samhälleliga funktioner.

Innovationsvetenskap är ett forsknings- och undervisningsområde där skilda ämnen samverkar kring det gemensamma fenomenet innovationer. Innovationsvetenskap är ett tillämpat forskningsområde där närhet till praktiken och empiriska företeelser är av central betydelse som grund för forskning och kunskapsutveckling. Innovationer ses i ett bredare perspektiv, både som produkter och processer, tjänster och som organisatoriska innovationer.

Doktorander inom innovationsvetenskap

 • Hanna Daneshmir
 • Elin Daun
 • Foday Drammeh
 • Deniz Dönmez
 • Alireza Esmaeilzadeh
 • Max Halbwachs
 • Lars Hamberg
 • Lisa Klug
 • Håkan Knutsson
 • Alina Linden
 • Ingela Mauritzon
 • Vladyslav Mikhnych
 • Senad Osmanovic
 • Manoella Antonieta Ramos da Silva
 • Aline Rocha
 • Luis Fernando Irgang dos Santos
 • Barbara Saturnino dos Santos
 • Hira Shahid
 • May Shayboun
 • Luiza Stein da Silva
 • Jackson Wanjiku
 • Rupert Waters
 • Charlotta Winkler
 • Ghazal Zalkat
 • Zahra Zamani

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt