Sök

Riktlinjer och blanketter för utbildning på forskarnivå

Här finns riktlinjer och blanketter gällande forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad samlade.

Antagning till utbildning på forskarnivå

Individuell studieplan och uppföljning av studierna

Finansiering av forskarstudier

Tillgodoräknande

Rapportering av poäng inom utbildning på forskarnivå

Handledning

Framställning och distribution av doktorsavhandling, licentiatuppsats

Examination

I samband med anmälan om disputation och licentiatseminarium

Examensbevis

Studieuppehåll – studieavbrott

Studentinflytande

Indragning av resurser

Allmän studieplan

Kursplaner

Inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt