Sök

Akademisk klimataktivism – att navigera värden, kunskapsproduktion och trovärdighet på gränsen mellan vetenskap och samhälle

Målet med detta projekt är att utforska akademisk klimataktivism och dess inflytande på forskningen.

Akademisk aktivism, förstått som forskare engagerade i aktivism inom sociala rörelser, har i de senaste årens debatter väckt farhågor om en sammanblandning av forskningens och politikens värden. Medan liknande gränsöverskridande mellan värdesfärer också finns i etablerade och välbeforskade praktiker som akademiskt entreprenörskap och samverkan, finns det en slående brist på empirisk forskning om akademisk aktivism.

Med en explorativ kvalitativ ansats baserad på intervjuer, etnografiska observationer och dokumentdata fokuserar vi på akademiska klimataktivisters forskarroller. Det empiriska fallet utgörs av svenska forskare inom klimat- och hållbarhetsforskning engagerade i klimatrörelser.

Vi utgår från tre teman och frågar hur:

  1. värdekonflikter navigeras,
  2. forskningspraktiker påverkas, och
  3. trovärdighet och karriärer påverkas.

Vi hämtar teoretisk inspiration från litteraturerna om akademins samverkan med omvärlden, STS-litteraturen om kvalitetsbedömning och värdering, och vetenskapssociologiska studier av sociala rörelser.

I en tid av ökande ifrågasättande av vetenskapens roll i samhället och ökande politiskt fokus på klimatomställning kommer projektet att bidra med teoretiskt grundad och empiriskt rik kunskap om en viktig men förbisedd aspekt av samspelet mellan forskning och samhälle.

Om projektet

Projektperiod

  • 2024-01-01–2026-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Finansiärer

  • Formas

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt