Sök

BONUS FUMARI

Projektet BONUS FUMARI syftar till att förbättra miljöövervakningen av Östersjöns marina miljö. För att göra detta krävs en ingående analys av hur de krav som ställs i internationell lagstiftning skiljer sig från dagens övervakningssystem. Detta projekt har också undersökt huruvida nya övervakningsmetoder kan råda bot på de tillkortakommanden som finns i dagens system. Målet är att övervaka ett större område, få större jämförbarhet, utveckla känsligare miljöövervakningssystem och uppnå högre kostnadseffektivitet.

Det finns en stor mängd internationell och europeisk lagstiftning, direktiv och policyer som reglerar de krav som ställs på övervakningen, vilka både kan överlappa och skilja sig från varandra. För att öka samverkan mellan de olika institutioner som reglerar Östersjöns miljöövervakning och för att förbättra övervakningen för ett hållbart nyttjande av Östersjöns naturresurser undersöka detta projekt glapp i de nuvarande övervakningsprogram. För att definiera synergierna mellan olika direktiv, och för att uppnå ett hållbart underhåll av det marina ekosystemet, är det nödvändigt att applicera en bristanalys i utvärderingen av hur nuvarande policyer implementeras.

Detta projekt har svarat på om de nuvarande övervakningsmetoderna tar tillräcklig hänsyn till de regler som EU ställer på datainsamling, EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s havsmiljödirektiv och HELCOM:s aktionsplan för miljön i Östersjön. Detta projekt har identifierad de största bristerna i de nuvarande systemen för övervakning av marina miljöer. Det kom fram att olika institutioner, forskare eller tjänstemän se olika brister av den nuvarande miljöövervakningen. Trots dess är alla överens om att övervakningen bör utökas i tid och rum. Detta projekt ger även förslag om vilka nya metoder skulle kunna vara effektiva för att utöka det övervakade området, uppnå kostnadseffektivitet och höja tillförlitligheten av övervakningen av Östersjön. Metoder som kom fram som både kostnadseffektiv och användbar är Manta Trawl, Rocket Sediment Corer, Argo Float, Artificial Substrates, Citizen Observation, Earth Observation, the HydroFIARpH system, DNA Metabarcoding och analys av stabila isotoper. Resultaten av detta projekt kommer att kunna användas för att förbättra Östersjöns miljöövervakning på ett kostnadseffektivt och applicerbart sätt.

Publicerade artiklar

Mack, L., Attila J., Aylagas E., Beermann A., Borja A., Hering D., Kahlert M., Leese F., Lenz R., Lehtiniemi M., Liess A., Lips U., Mattila O.P., Meissner K., Pyhälahti T., Setälä O., Strehse J. S., Uusitalo L., Willstand Wranne A. and Birk S. (2020) A synthesis of marine monitoring methods with the potential to enhance the status assessment of the Baltic Sea. Frontiers in Marine Science in press doi: 10.3389/fmars.2020.552047

Kahlert M., Eilola K., Mack L., Meissner K., Sandin L., Strömberg H., Uusitalo L., Viktorsson L. and Liess A. (2020) Gaps in current Baltic Sea environmental monitoring – Science versus management perspectives. Marine Pollution Bulletin in press https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111669

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt