Sök

Organisatorisk och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverkan

Projektet kommer att, i samverkan med Centralfonden och tre skogsbolag, genomföra ett utvecklingsprojekt som syftar till att bidra till en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö i skogsindustrin.

Fokus kommer att vara både på hur arbetslivet skall organiseras för att skapa en hållbar psykosocial arbetsmiljö för individen och på hur ledarskap och medarbetarskap kan utvecklas för att skapa social hållbarhet. Projektet är behovsdrivet vilket innebär att vart och ett av företagen nämnda ovan kommer att driva sin egen utvecklingsprocess baserat på de utvecklingsbehov som företaget har med fokus på organisatorisk- och social arbetsmiljö. Behoven kommer att ha olika karaktär i respektive företag, exempelvis skiftarbete relaterat till psykosocial hälsa, medarbetarskapets betydelse för psykosocial hälsa, analys av orsaker till ökade sjukskrivningstal hos kvinnor samt utbildningsinsatser relaterat till arbetsmiljölagen.

Det är viktigt att studera utvecklingsprocesser relaterat till både organisatorisk- och social arbetsmiljö i skogsindustrin av flera anledningar. Det bidrar både till en ökad social hållbarhet och till minskad psykosocial ohälsa.

Trädstammar på hög bredvid en skogsväg. Foto.

Det är viktigt att studera utvecklingsprocesser relaterat till både organisatorisk och social arbetsmiljö i skogsindustrin av flera anledningar. Det bidrar både till en ökad social hållbarhet och till minskad psykosocial ohälsa. Sjukskrivningar med psykosocial ohälsa har ökat i samhället, och trycket på omställningar i arbetslivet har ökat bl.a. med avseende på allt mera digitaliserade arbetsplatser. Även trender som visar på ökad byråkratisering och individualisering påverkar arbetslivet. Arbetsmiljöverket driver frågor kring Hållbart Arbetsliv 2020. Utmaningar relaterat till ett hållbart arbetsliv är inte minst samordning och samverkan mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsmiljöverket, 2014) vilket visas genom att ny arbetsmiljöstrategi har utarbetats i samverkan mellan parterna. Detta projekt kommer att följa behovsdrivna utvecklingsprocesser med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Skogsmaskin som arbetar på ett kalhygge.

Projektets helhet består av tre faser, i) nulägesanalys, ii) utvecklingsarbete och iii) slututvärdering. Nulägesanalysen kommer att resultera i en kartläggning av företagens behov och identifiering av erfarenheter kring goda arbetsmiljösatsningar. Utifrån företagens behov startar utvecklings-processen. Löpande under utvecklingsprojektet ges återkoppling till medverkande aktörer (formativ utvärdering). Härvid kommer forskarna att bistå med verktyg och modeller för att stödja intressen och identifierade målsättningar. Förväntat resultat efter genomförd utvecklingsprocess och slutlig utvärdering (summativ utvärdering) är att centrala framgångsfaktorer presenteras. Förslag till prioriterade utvecklingsområden kommer också att formuleras tillsammans med ett ramverk för hur utvecklingsprocesser med fokus på organisatorisk- och social arbetsmiljö kan genomföras i samverkan mellan arbetsgivare, fackförening, företagshälsovård och forskare. Resultaten kommer att spridas till andra företag inom skogsnäringen med fokus på goda exempel.

Om projektet

Projektperiod

2019–2022

Projektledare

Deltagande forskare vid Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

  • Örebro universitet
  • Centralfonden
  • Referensgrupp bestående av företagsrepresentanter samt representanter från företagshälsovård och fackförening

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt