Sök

Högintensiv intervallträning för personer med inflammatorisk sjukdom

Forskningsgruppen Exercise Biomedicine (ExBRiG) inom RLAS bedriver forskning om effekter av fysisk aktivitet på kroppens vävnader och system hos alla individer, i hälsa som sjukdom, oberoende av fysisk kapacitet. Forskningen handlar bland annat om vad som händer på cellulär nivå, vilka effekter träning får på vår fysiska kapacitet, på aktivitetsnivå och självupplevda hälsa. Området innefattar såväl förebyggande insatser – promotion och prevention genom till exempel träning som medicin .

Långvarig ryggsmärta är ett stort samhällsproblem som får betydande konsekvenser, både för den det drabbar och för samhället i stort. De flesta har någon gång haft ryggsmärta. I de flesta fall är den övergående. Få av fallen kan kopplas till en allvarlig bakomliggande sjukdom, men hos ungefär en person av tio blir besvären mer långvariga. Långvarig ryggvärk innebär ett både fysiskt och mentalt lidande, och det ger också konsekvenser för samhället i form av ökad sjukvårdskonsumtion och minskad arbetsförmåga. Genom att tidigt identifiera de med störst risk att drabbas av långvarig ryggsmärta kan lidandet minska och konsekvenserna för samhället begränsas.

En person får ryggen undersökt.

Inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit – är en form av ryggsmärta som innebär att det finns en bakomliggande reumatisk sjukdom. Sjukdomen är kronisk (ej övergående), debuterar redan hos unga vuxna och förekommer hos ungefär 0,5 procent av befolkningen. Stelhet, smärta och trötthet är karaktäristiska symtom vilka påverkar hälsan och möjligheten att vara delaktig i samhället (till exempel i jobb och på fritid). Utan behandling leder sjukdomen till inflammationer i anslutning till rygg och bäckenleder. Det resulterar i att ryggens kotor växer samman, vilket ger stelhet och smärta. Sjukdomen ökar också risken för att drabbas av ytterligare sjukdom Till exempel är hjärt- och kärlsjuklighet vanligt förekommande.

Inflammatorisk ryggsjukdom innefattar flera olika underdiagnoser, till exempel Ankyloserande spondylit och Psoriasisartrit. Sjukdomen behandlas med såväl medicin som med regelbunden specifik träning för att begränsa sjukdomssymtom, inte minst stelhet. Senare års forskning har också visat hur högre intensitet av träning kan minska risken för att utveckla samsjuklighet i till exempel hjärt- och kärlsjukdom. Några studier indikerar också att högintensiv träning verkar kunna minska sjukdomens inflammatoriska aktivitet.

Långvarig ryggsmärta är ett stort samhällsproblem som får betydande konsekvenser, både för den det drabbar och för samhället i stort.

I ett pågående projekt, som genomförs i samarbete med reumatologen vid Universitetssjukhuset i Lund, försöker vi bättre förstå och kartlägga akuta och långsiktiga effekter av högintensiv intervallträning hos personer med spondylartrit. Projektet startade med en inledande tvärsnittsstudie hösten 2019, för att undersöka de akuta effekterna av ett högintensivt intervallpass. Data samlades in för 20 försökspersoner (10 med spondylartrit, 10 friska kontroller) och inkluderar fysiologiska tester, blodprovstagning (inflammatoriska markörer i blodet) och självrapporterade data (frågeformulär för självrapporterad hälsa, smärta och funktion).

I en kommande studie som förhoppningsvis kan starta under 2021, avser vi jämföra försökspersoner med spondylartrit, som får träna högintensivt under 12 veckor, med en grupp som inte får högintensiv träning. Syftet är att studera vilka effekter på inflammatoriska markörer samt fysiologiska och självrapporterade parametrar som kan observeras efter tre månaders träning.

Projektet förväntas ge insikter i hur inflammatoriska parametrar i blodet ser ut, och hur de eventuellt skiljer sig åt mellan personer med spondylartrit och friska kontroller efter ett akut pass med högintensiv träning. Detta kommer ligga till grund för den uppföljande studien, där effekter av högintensiv träning hos personer med spondylartrit kommer att följas med fokus på fysiologiska, inflammatoriska och självrapporterade parametrar. På sikt kan kunskapen bidra till ett mer optimalt och individanpassat omhändertagande i syfte att förbättra hälsan hos personer med inflammatorisk ryggsjukdom.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt