Sök

Institutionellt entreprenörskap och utveckling i samverkan av företag i hälsosektorn på internationella marknader (ICHSI)

Hälsosektorn är en av de snabbast växande branscherna världen och det är också en bransch med stora innovationsmöjligheter. Trots branschens stora betydelse för en mängd samhällsutmaningar har relativt lite forskning studerat hälsoföretags utveckling och internationalisering.

Hälsosektorn har komplexa institutioner som skiljer sig åt i olika länder och hälsosystemen är i ständig förändring vilket medför att internationaliseringen är en komplex process för hälsosektorernas företag. Det finns ett behov av att öka förståelsen för hur olika aktörer utvecklas, påverkar och anpassar sig till institutioner som påverkar företags utveckling och internationalisering inom hälsosektorn.

I linje med ovanstående kommer följande frågor att behandlas i projektet:

  • Hur agerar företag inom hälsosektorn, på olika internationella marknader, för att anpassa sig till och påverka olika marknader?
  • Vilka faktorer påverkar företagens internationella utveckling?

Studien ska utveckla ny kunskap genom samarbete mellan företag och forskare om vilka aktiviteter som företag genomför på olika marknader för att anpassa sig till och påverka dessa marknader. Tillsammans med företagen har delprojektet identifierats som behandlar hur företagen arbetar med innovationer, produktlansering, varumärkesstrategier och digitalisering på internationella marknader.

Det metodologiska tillvägagångssättet bygger på aktionsforskning i samarbete med partnerföretagen. Vi kommer att använda oss av workshops, personliga intervjuer och observationer, kompletterat med sekundärdata. Analysen kommer att genomföras tillsammans med företag och resultat kommer att ligga till grund för lärande och beslut i respektive företag samt vara en bas i i akademiska publikationer.

I projektet ingår att bygga upp en närmare samverkan mellan deltagande företag och Högskolan i Halmstad. Samverkan genom studiebesök och gästföreläsningar i masterprogram och masteruppsatser i samverkan med deltagande företag kommer att genomföras.

Om projektet

Projektperiod

1/7 2021–30/6 2024

Finansiärer

KK-stiftelsen

Projektledare

Svante Andersson, professor

Andra deltagande forskare

Ulf Aagerup, universitetslektor

Samverkanspartner

Publikationer

Aagerup, U. Andersson, S. & Awuah G. (2022). Building a warm and competent B2B brand personality. European Journal of Marketing. Vol. 56 No. 13. pp. 167-193. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJM-06-2019-0528/full/html Länk till annan webbplats.
uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt