Sök

Integration av el och värme via högtempererade värmelager

I detta projekt analyseras möjligheterna att skapa en flexibel balansresurs för elnätet via högtempererade värmelager (till exempel smält salt) i anslutning till kraftvärme.

Att få fram kostnadseffektiva och hållbara metoder för ellagring lär bli en av de enskilt viktigaste uppgifterna för energiforskningen framöver.

Projektet innebär en systemstudie av möjligheten att i anslutning till kraftvärmeverk använda en speciell typ av värmelager som tillåter höga temperaturer (över 500 °C), exempelvis den form av smält saltlagring som idag används i vissa solkraftanläggningar. Överskottsel används för att värma upp lagret, och den lagrade värmen kan senare ersätta bränsle i kraftvärmeverket, varvid en del av energin återmatas som el till elnätet medan återstående del nyttiggörs som fjärrvärme. Eftersom man drar nytta av den infrastruktur som redan finns, ångkraftanläggning och fjärrvärmenät, bedöms konstruktionen kunna bli kostnadseffektiv jämfört med andra sätt att lagra el. Potentialen och nyttan för elnätet vid storskalig introduktion studeras, såväl som lönsamhet under olika förutsättningar. Projektet kan bidra till ny lagringskapacitet i elnätet, vilket kan komma bli viktigt i en framtid när allt större del av elen produceras via vind- och solkraft.

Rör med mätanordning. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt