Sök Stäng

Konstruerade minivåtmarker för främjande av näringsretention (EKO-våtmarker)

Konstruerade mini-våtmarker (KMVs) är en variant av konstruerade flytande våtmarker (figur 1) som kan användas för näringsretention och rening av föroreningar i vattnet. Dessa våtmarker utgörs av en konstgjord flytkonstruktion planterad med övervattensväxter som har ett omfattande rotsystem under vattenytan. Dessa växter kan öka kväve-retentionen (N) genom växtupptag av N och genom att biofilmbakterier som växer på deras rötter gynnas och utför denitrifikation.

EKO-våtmarker siktar på att använda och utvärdera KMVa in situ för att förbättra N-retention i våtmarker i jordbrukslandskapet, och samtidigt öka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Specifika mål

 • Utveckla och utvärdera en ny metod för odling av övervattensväxter på miljövänliga KMVs.
 • In situ användning av KMVs som planteras med övervattensväxter i våtmarker i jordbrukslandskapet.
 • Utvärdera övervattensväxters N upptag och denitrifikationspotential i KMVs.
 • Testa om en hög diversitet av våtmarksväxter ökar N retention i våtmarker.
 • Testa hur hög andel av våtmarken måste täckas med KMVs för optimal N avskiljning.
En modell över kväveavskiljning.

Kväveavskiljning av konstruerade flytande mini-våtmarker (KVM)

Förväntade effekter av KMVs

 • Att N upptag, denitrifikationspotential, och total N retention ökar i våtmarker med hjälp av KMVs – och i högre grad med ökad täckningsgrad av KVMs våtmarker
 • Att strukturell och funktionell växtmångfald ökar i våtmarker med KMVs
 • Att konstruerande våtmarkers funktion i jordbrukslandskapet förbättras med hjälp av KMVs

Material och metod

Pilot-projekt EKO-våtmarker ska:

 • Undersöka huruvida KMVs främjar N-avskiljning i våtmarker i jordbrukslandskapet.
 • Studera effekter av KMVs vad gäller växtmångfald och N-avskiljningskapacitet.
 • Ta fram en optimal täckningsgrad för maximal N avskiljning.
En våtmark bestående av vatten och gräs. Fotografi.

En experimentvåtmark i våtmarksanläggningen med konstruerade minivåtmarker utplacerad över 20% av vattenytan.

Om projektet

Deltagande forskare

Högskolan i Halmstad

Linnéuniversitetet

Finansiering

Extra bidrag 2020 till vattenråd, åtgärdssamordnare och andra organisationer i Västerhavets distrikt. Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt har fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten (HaVs beslut 2020-03-19, diarienummer 01170-2020). Bidragets syfte är att stärka arbetet mot övergödning i distriktets vatten.

Två personer som sitter i en våtmark.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt