Sök

Support DHC

För att uppnå målet om ett koldioxidneutralt Europa till år 2050 står fjärrvärmesektorn inför stora utmaningar under de kommande tre decennierna. Det gäller inte minst för systemägare och operatörer, men även för andra intressenter, till exempel offentliga myndigheter. Support DHC vill stödja en snabb implementering av förnybar energi och spillvärme för fjärrvärme och fjärrkyla i Europa.

För att nå målet med ett koldioxidneutralt Europa kommer projektet stötta fjärrvärmeoperatörer i att utveckla planer för förändring, så kallade omvandlingsplaner. Målet är att uppfylla kraven för effektiva fjärrvärmesystem, så som de beskrivs i översynen av energieffektiviseringsdirektivet. Det inkluderar också att skapa konkreta investeringsplaner för snabb implementering av olika åtgärder. Dessa åtgärder syftar till att öka användningen av förnybar energi och återvunnen spillvärme.

Detta demonstrerar Support DHC i sex europeiska länder (Österrike, Tyskland, Italien, Litauen, Polen och Ukraina) genom att, tillsammans med fjärrvärmeoperatörer, visa hur man kan skapa och investera i fjärrvärme- och fjärrkylasystem i olika situationer.

Projektet har som mål att öka kunskapen och beredskapen hos fjärrvärmeoperatörer att själva hantera och styra sådana processer. Det strävar också efter att öka förmågan hos specifika tjänsteleverantörer och andra intressenter att stödja omvandling och investeringsplanering på liknande sätt. På politisk nivå och när det gäller lagstiftning är förhoppningen att lokala och regionala myndigheter bli bättre på att stödja omställningsåtgärder. Detta då projektet kommer att identifiera och adressera hinder och brister inom nuvarande regelverk och presentera möjliga lösningar.

Dessutom kommer projektet att identifiera och rapportera marknadsmässiga hinder och lösningar, både på nationell och EU-nivå, vilket kommer att vara underlag för politiska beslut. Kunskap och insikter från Support DHC-projektet kommer att delas med andra aktörer inom EU:s värmemarknad, och projektet kommer aktivt att främja spridningen av dess resultat.

Om projektet

Projektperiod

 • 2023-10-01–2026-09-30

Projektledare

Från Högskolan i Halmstad delta forskare från Fjärrvärmegruppen på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Högskolans roll är att bidra med expertkunskap till projektet.

Samverkanspartner

 • AEE INTEC – Institut für Nachhaltige Technologien, Österrike
 • AGFW – Projektgesellschaft für Rationalisierung, Information und
 • Standardisierung MBH, Tyskland
 • E-THINK - Zentrum für Energiewirtschaft und Umwelt, Österrike
 • EHP – Euroheat & Power, Belgien
 • HH – Högskolan i Halmstad, Sverige
 • LSTA – Lietuvos silumos tiekėjų asociacija, Litauen
 • LVIV – City Institute Lviv, Ukraina
 • PLANENERGI – Planenergi Fond, Danmark
 • PNEC – Stowarzyszenie Gmin Polska Siec Energie Cités, Polen
 • POLIMI – Politecnico di Milano, Italien
 • WIP – Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, Tyskland (projektkoordinator)

Finansiärer

Detta projekt är delfinansierat av Europeiska unionens LIFE Program (kontrakt no. 101119914).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt