Sök

Newcomers: Hälsans betydelser i en integrationsinsats i civilsamhället för nyanlända HBTQ-personer

En särskilt utsatt grupp av nyanlända är HBTQ-flyktingar där etnicitet bara är en av de maktordningar som spelar en roll för hälsan. Syftet med projektet Newcomers var därför att belysa och förstå hälsans betydelse i en integrationsinsats för nyanlända HBTQ-personer.

Bakgrund

Det civila samhället lyfts ofta fram som en viktig aktör när det gäller att introducera nyanlända medborgare (Agergaard, 2011; Fredriksson, Geidne & Eriksson, 2018). Sedan år 2010 finns en överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som syftar till att utveckla former för introduktion av nyanlända till samhället. Integrationsinsatser i civilsamhället kan bidra med sammanhang för att möta behov av trygghet, tillit och sociala kontakter (Kittelman-Flensner, Lindgren & Korp, 2017; Hertting & Karlefors, 2016). En särskilt utsatt grupp är nyanlända HBTQ-flyktingar, där etnicitet bara en av de maktordningar som spelar en roll för hälsan. Där kommer åtminstone dimensionerna sexualitet och ofta även könsidentitet till (Bromseth & Darj, 2010).

Syfte och frågeställningar

Syftet var att belysa och förstå hälsans betydelser i en integrationsinsats för nyanlända HBTQ-personer inom civilsamhället ur ett deltagar- och organisationsperspektiv.

Metod

Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med 11 deltagare från tre olika Newcomersgrupper, samt med 6 arrangörer från tre platser i norra, mellersta och södra Sverige samt från den centrala organisationen.

Resultat

Resultaten analyserades utifrån forskningsfrågorna, vilket förväntades resultera i två till tre artiklar med utgångspunkt i var och en av forskningsfrågorna. Manus för submission planerades att färdigställas under hösten 2019.

Om projektet

Projektperiod:

1 december 2018–31 december 2019

Anslagsgivare:

Projektet erhöll 954 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) under år 2019. Tidigare erhölls också interna medel från CVHI, vilket gjorde att projektgruppen kunde färdigställa ansökan om externa medel och etikansökan.

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt