Sök

DIGIKIDS Sweden: Små barns digitala vardagsliv

Digitaliseringen har på en mängd olika sätt förändrat människors vardagsliv. Små barn går inte fria från denna omvandling. Redan i spädbarnsålder introduceras mobiltelefoner, surfplattor och andra skärmmedier, liksom applikationer och online-spel. Studier visar att hälften av alla 2-3-åringar använder internet dagligen, och att så många som 35 procent använder surfplattor (Davidsson & Thoresson, 2017).

Begränsad forskning om de allra yngsta

Användningen av mobil teknologi antas öka i takt med att den digitala medieteknologin blir mer ”baby- och brukarvänlig”. Likväl utgör de yngsta barnens användning av digital medieteknologi en blind fläck på den vetenskapliga kartan. Det finns i dag god kunskap om skolbarns medieanvändning och internetbruk, men forskningen om våra allra yngsta medborgare, barn 0-3 år, är ytterst begränsad, nationellt och internationellt.

Projektet Små digitala vardagsliv har som mål att fylla denna kunskapslucka. Projektet har ett vetenskapligt och ett policyorienterat syfte: dels ska projektet bidra teoretiskt och analytiskt till forskningen om hur medieteknologi används och tillskrivs mening i hemmet, dels ska projektet ge ett väsentligt kunskapsbidrag till policyutveckling rörande förskolebarns digitala kompetenser samt föräldraskap. Målsättningen är att tolka, förklara och förstå hur små barn introduceras till och tillägnar sig ny medieteknologi. Vi vill kritiskt analysera deras medievanor (praktiker) i en familjekontext, liksom hur teknologin strukturerar deras vardag i tid och rum. Vidare ska projektet generera kunskap och en ökad förståelse för barns aktörskap i relation till digital teknologi, genom att analysera hur små barn på olika och kreativa sätt använder ny medieteknologi.

Föräldrars strategier för att möjliggöra barns tillägnande av teknologi

Tidigare forskning om föräldrars inflytande på barns medieanvändning har framförallt fokuserat på begräsningar av mediers negativa inverkan på barn. Föreliggande projekt ska ge ett nytt bidrag till forskningen genom att fästa vikt vid föräldrars strategier för att möjliggöra barns tillägnande av teknologi för att uppnå positiva erfarenheter och lärande, och därigenom bidra till barns utveckling av aktörskap i förhållande till digital teknologi. Tidigare studier av nämnda målgrupp har huvudsakligen levererat kvantitativ data i form av statistik. Att små barn har tillgång till teknik innebär inte alltid att de använder den och variationerna i mediepraktiker antas vara stora i åldersgruppen, liksom i relation till familjens sammansättning, bakgrund, normer och mediemoral. Med en kvalitativ och tidsbegränsad etnografisk studie vill vi undersöka på djupet de nyanser och kvalitéer som präglar de yngsta medborgarnas tillägnande och användning av ny medieteknologi. Projektet som sträcker sig över fyra år omfattar en mindre grupp av individer bestående av 20 barn i åldern 0-3 år och deras familjer.

Om projektet

Projektperiod

2019-09-01–2023-09-01

Projektledare

Helena Sandberg, Lunds universitet

Andra deltagande forskare

Ebba Sundin, Högskolan i Halmstad

Ulrika Sjöberg, Malmö universitet

Samverkanspartner

Lunds universitet

Malmö universitet

Finansiär

Vetenskapsrådet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt