Sök Stäng

HUT-projektet. Hästunderstödd terapi och rehabilitering vid psykisk ohälsa: En longitudinell design

Hästunderstödd terapi har visat potential att bidra till ökad medvetenhet och genuin förändring hos individen med goda resultat även vid allvarlig och varaktig psykisk ohälsa, såsom schizofreni. Det övergripande syftet med detta projekt är att studera hästunderstödd terapi och rehabilitering för individer med psykiska ohälsa.

Bakgrund

Antalet sjukskrivningar relaterade till psykiatriska diagnoser ökar i Sverige, liksom förskrivningen av farmakologiska preparat för behandling av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa medför ökad risk för somatisk sjuklighet inklusive för tidig död och medför ett betydande lidande för individen samt stora kostnader för samhället. Personer med allvarlig och varaktig psykisk ohälsa erbjuds ofta ett begränsat utbud av förebyggande och hälsofrämjande insatser jämfört med andra grupper i befolkningen.

Region Halland erbjuder från hösten 2017 ”grön rehabilitering” som ett komplement i den rehabiliteringsprocess som initieras via vårdcentral för patienter med medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd. Hästunderstödd terapi har visat potential att bidra till ökad medvetenhet och genuin förändring hos individen med goda resultat även vid allvarlig och varaktig psykisk ohälsa, såsom schizofreni.

Grön rehabilitering omfattar hästunderstödda insatser men personer med schizofreni och likande tillstånd är undantagna från detta rehabiliteringskomplement då de bedöms stå alltför långt från arbetsmarknaden för att framgångsrikt kunna tillgodogöra sig denna typ av rehabilitering.

Syfte

Det övergripande syftet med studien är att studera hästunderstödd terapi och rehabilitering för individer med psykiska ohälsa med hjälp av en longitudinell kvalitativ och kvantitativ design. Projektet utvärderar erfarenheter och effekter av hästunderstödd terapi för personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa, som deltagit i hästunderstödda aktiviteter tre halvdagar dagar per vecka under en tolvveckors period inom ramen för Grön rehabilitering.

Projektet utvärderar också en hästunderstödd intervention finansierad av Svenska Postkodstiftelsen. Interventionen för personer med schizofreni genomförs utifrån samma upplägg som interventionen i Grön rehabilitering men med den skillnaden att den genomförs en halvdag var fjortonde dag och deltagarna inkluderas via brukarföreningen IFSAP Halmstad.

Interventionen omfattar för båda grupperna hästunderstödda aktiviteter, samtal och gemensam lunch under en 12 veckors period. Utvärderingen kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder och mätningar genomförs vid baslinje samt under och efter genomförd intervention. Projektet har erhållit etiskt godkännande vid regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Lund (Dnr 2017/709).

Projektet avser att bidra till kunskap om effekter av hästunderstödd terapi för personer med psykisk ohälsa genomförd i småskalig hästföretagsamhet med hänsyn till hållbar utveckling och djurvälfärd. Projektet förväntas generera fyra till åtta vetenskapliga publikationer och hittills har en litteraturöversikt och två kvalitativa studier publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter medan en kvantitativ artikel har accepterats i den vetenskapliga tidskriften Issues in Mental Health Nursing (Accepted 22-11-10).

Om projektet

Projektperiod

2018-01-01–2027-12-31

Finansiärer

  • Svenska Postkodstiftelsen: har finansierat den del av interventionens praktiska genomförande som avser personer med schizofreni och liknande psykoser.
  • Region Halland: har finansierat den del av interventionens praktiska genomförande som avser personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Projektledare

Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad vid HOV

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

Publicerade artiklar i projektet

Fridén, L., Hultsjö, S., Lydell, M., & Jormfeldt H. (2024). Experiences of a Therapeutic Equine-Assisted Group Intervention for People with Common Mental Disorders on Sick-Leave, Issues in Mental Health Nursing, DOI:10.1080/01612840.2023.2301611 Länk till annan webbplats.

Cappelen, H., Ivarsson, A., Carlsson, I-M., & Jormfeldt, H. (2023). The Effects of an Equine-Assisted Therapeutic Intervention on Well-Being in Persons Diagnosed with Schizophrenia. A Pilot Study, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2022.2158408 Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fridén, L., Hultsjö, S., Lydell, M., & Jormfeldt H. (2022). Relatives’ experiences of an equine-assisted intervention for people with psychotic disorders, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 17:1, DOI: 10.1080/17482631.2022.2087276 Länk till annan webbplats.

Hultsjö, S., & Jormfeldt, H. (2021). The Role of the Horse in an Equine-Assisted Group Intervention-as Conceptualized by Persons with Psychotic Conditions, Issues in Mental Health Nursing, 43:3, 201-208. DOI: 10.1080/01612840.2021.1975332 Länk till annan webbplats.

Jormfeldt, H., & Carlsson, I-M. (2018). Equine-Assisted Therapeutic Interventions Among Individuals Diagnosed with Schizophrenia. A Systematic Review. Issues in Mental Health Nursing, 39 (8) 647-656, DOI: 10.1080/01612840.2018.1440450 Länk till annan webbplats.

Planerade/pågående artiklar i projektet

Fridén, L., Hultsjö, S., Lydell, M., & Jormfeldt H. The Effects of an Equine-assisted Therapeutic intervention on Well-being in diagnosed with moderate depression, anxiety, or stress-related long-term mental health conditions. (Planned article).

Fridén, L., Hultsjö, S., Lydell, M., & Jormfeldt H. Equine-Assisted Therapeutic Interventions Among Individuals Diagnosed with Moderate Depression, Anxiety, or Stress-related long-term Mental Health Conditions. A systematic review. (Planned article).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt