Sök

RECDACT – Research on Critical Thinking, Disinformation and Conspiracy Theories

Vår förmåga att skapa en korrekt förståelse för vår omvärld, framför allt rörande viktiga ämnen och frågor, är av avgörande betydelse för våra möjligheter att fungera som individer. Men det är också av stor betydelse för fungerandet av samhälleliga institutioner, och ytterst demokratin, att människor kan skapa en korrekt förståelse för omvärlden.

RECDACT bedriver forskning och utbildning på kritisk tänkande, desinformation och konspirationsteorier. En mångdisciplinär grupp av forskare kombinerar teoretiska, empiriska och experimentella angreppssätt för att förstå informationsprocesser och kunskapsskapande i en tid som präglas av digitala mediers framväxt och polariserade anspråk på verklighetsbeskrivning.

Desinformation och konspirationsteorier är i sig inte några nya fenomen, men med den utveckling som skett under de senaste decennierna (till exempel internet och inte minst sociala medier) så har exponeringen för, och spridandet av, desinformation och konspirationsteorier ökat exponentiellt.

På en individnivå är dessa fenomen relaterade till bland annat hälsorelaterade beteenden (till exempel att inte acceptera en viss medicinsk behandling) och miljörelaterade beslut (till exempel att inte tro på rapporter om klimatförändring och därav inte heller minska enes egen miljöpåverkan). På en mer samhällelig nivå är desinformation och konspirationsteorier relaterade till bland annat minskat förtroende för politiker, etablerade medier, samhälleliga institutioner, läkemedelsföretag och sjukvård, samt minskad benägenhet att delta i demokratiska processer (till exempel att rösta i riksdagsval). Dessutom är desinformation, och kanske framför allt konspirationsteorier, också relaterat till ökad polarisering i samhället med ökade gruppmotsättningar och fördomar som följd (och i förlängningen aggression och våld). Dessa fenomen, och den ökade spridningen och exponeringen av dem, utgör en global samhällsutmaning.

Forskningsspår och projekt

Spår 1

RECDACT identifierar metoder, teknologi och åtgärder för att minska de negativa effekterna av avsiktligt eller oavsiktligt spridd felaktig information och konspirationstänkande.

  • Effekter av en intervention avsedd att hantera felaktig information, desinformation och konspirationsteorier, 2022–2024, finansiär Vetenskapsrådet, nr, 2021-06266
  • Common Core-kurs ”Desinformation och konspirationsteorier”, 4 hp. Kursen är framtagen av forskningsgruppen i syfte att ingå i Högskolans i Halmstads satsning på högskolegemensamma kurser, där studenter tränas i problemlösning över ämnesgränser, och i förmågan att såväl kommunicera som analysera samhällsutmaningar och hållbar utveckling.
  • AI och hur desinformation kan skapas, upptäckas och förhindras

Spår 2

RECDACT utvecklar tvärdisciplinär förståelse för vad kritiskt tänkande och dess underkategorier innebär, baserat på en kombination av psykologi, filosofi och kommunikation.

  • Uppdragsutbildning: kontakta oss för mer information

Spår 3

RECDACT kartlägger de narrativa grunderna för alternativa kunskapsinriktningar och människors tro på konspirationstänkande, alternativ medicin och förnekelse av vetenskap.

  • New age och vetenskapsförnekande

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt