Sök

Forskningsprogram för profilering

Under de närmaste åren kommer Högskolan i Halmstad att inrätta forskningsprogram som ska stärka lärosätets profil. Programmen ska tydligt bidra till ett eller båda av Högskolans två fokusområden – Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen – vara långsiktiga, samhällsrelevanta och mångdisciplinära. Det första programmet handlar om digitalisering och lärande.

”Forskningsprogrammen ska bidra till Högskolans profilering, stärka utbildningen samt ha starka samverkansinslag.”

Stephen Hwang, rektor

– Forskningsprogrammen ska bidra till Högskolans profilering, stärka utbildningen samt ha starka samverkansinslag. På några års sikt ska merparten av Högskolans forskning bedrivas inom forskningsprogram. Målet är också att några av programmen ska uppnå internationell lyskraft, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

En stor del av Högskolans forskning har redan koppling till lärosätets fokusområden. Genom forskningsprogrammen tydliggörs och utvecklas den kopplingen.

– Högskolan har från starten associerats med innovation. En mycket stor del av lärosätets forskning sker i samverkan med andra aktörer, och vi nämns som ett positivt exempel vad gäller nyttiggörande och värdeskapande. Det ska vi fortsätta att bygga på, och sträva efter att ytterligare knyta forskningen till samhällsutmaningar, formulera tydliga visioner och anta en mångvetenskaplig ansats, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Under hösten 2021 började Högskolans forskare arbetet med att utveckla ansökningar om att inrätta forskningsprogram, och nu har det första beslutet om inrättande av forskningsprogram fattats av rektor – efter extern granskning och rekommendation från forsknings- och utbildningsnämnden.

Undersöker lärande i ett digitalt samhälle

Forskningsprogrammet LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle, tar sin utgångspunkt i ämnen som informatik, innovation management, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och robotik, och leds av Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik, och Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande.

– Programmet knyter samman flera kunskapsområden inom lärande i ett digitalt samhälle. Forskningsprojekten som ingår i programmet ska använda tvärvetenskapliga metoder för att ta sig an utmaningarna i det digitaliserade samhället, berättar Pernilla Nilsson.

Programmet bidrar till Högskolans fokusområde Smarta städer och samhällen och behandlar tre centrala teman: digitalisering och lärande i skola och förskola; digitalisering och lärande inom högre utbildning och digitalisering och livslångt lärande.

– Digitaliseringen förändrar vårt dagliga liv och samhället i stort. Digitala artefakter och resurser påverkar hur medborgare i alla åldrar arbetar, studerar, konsumerar och upprätthåller sociala kontakter. Det ställer nya krav på hur vi organiserar undervisning och lärande på alla nivåer: från förskola till skola, högre utbildning och vidareutbildning på arbetsplatsen. Samtidigt som digitaliseringen medför stora förändringar för utbildningssektorn uppstår nya möjligheter att organisera lärande, både på individnivå och på organisationsnivå, säger Sylvana Sofkova Hashemi.

Högskolans forskning är i en expansiv fas

Ansökningar om forskningsprogram lämnas in två gånger per år, och genomgår en extern granskning, innan de behandlas i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd som lämnar rekommendation till rektor om att antingen inrätta eller avslå programmet.

­– Det nu inrättade forskningsprogrammet fick mycket positiva omdömen i den externa granskningen och det ska bli spännande att följa dess utveckling. Jag ser också fram emot att få ta del av fler programansökningar. Forskningen vid Högskolan i Halmstad har haft en väldigt god utveckling de senaste tio åren. Vi befinner oss i en expansiv fas, och med forskningsprogrammen och profileringen på våra fokusområden, kommer vi att fortsätta att utveckla forskningen till hög internationell klass, säger Stephen Hwang.

Text: Christa Amnell
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt