Sök

Högskolan inrättar två nya forskningsprogram

Högskolan i Halmstad inrättar två nya forskningsprogram – ett inom fokusområde Hälsoinnovation och ett inom Smarta städer och samhällen. Programmen är en del av Högskolans satsning på mångvetenskapliga forskningsprogram för att stärka lärosätets profil. De nya programmen heter Movement for Health and Performance och TRAINS – Transformation, Innovation and Norm Sciences.

”De här två programmen är viktiga för vår utveckling som lärosäte och också för att adressera olika aktuella och viktiga samhällsproblem.”

Susanna Öhman, rektor

Beslutet att inrätta de båda programmen fattades av rektor Susanna Öhman efter extern bedömning och på rekommendation av Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd.

– Högskolan i Halmstad är ett profilerat lärosäte där inrättandet av forskningsprogram är ett sätt att stärka vår profilering och samtidigt skapa samhällsnytta. De här två programmen är viktiga för vår utveckling som lärosäte och också för att adressera olika aktuella och viktiga samhällsproblem, säger Susanna Öhman.

Högskolans huvudentré. I förgrunden träd och blommor. Foto.

Forskning för hållbar hälsa genom fysisk aktivitet

Målet med forskningsprogrammet Movement for Health and Performance är att bidra till innovativa och hållbara lösningar på hälsorelaterade samhällsutmaningar genom en strävan efter att fler människor ska leva ett fysiskt aktivt liv. Programmet är en del av Högskolans fokusområde Hälsoinnovation.

– Forskarna inom programmet studerar hållbart deltagande i olika typer av fysisk aktivitet, från nivån av låg daglig aktivitet till elitidrott, och från olika vetenskapliga perspektiv. Programmet bidrar till nya hållbara metoder, strategier och innovationer för förbättrad hälsa och välbefinnande hos människor i olika åldrar och med olika förutsättningar att vara fysiskt aktiva, säger Urban Johnson, professor i psykologi och forskningsprogramledare för Movement for Health and Performance.

Programmet bygger på flera etablerade ämnesområden vid Högskolan i Halmstad. Det omfattar bland annat forskning kring att skapa balans mellan prestanda och hälsa inom idrott, att skapa hälsosamma vanor och livsstilsförändringar hos individer som är stillasittande, inaktiva eller sjuka, samt bedömningsverktyg för rehabiliteringsprogram.

Forskning om normer och deras påverkan på samhället

I forskningsprogrammet TRAINS (Transformation, Innovation and Norm Sciences) ska forskarna undersöka hur normer, såväl formella som informella, påverkar beteenden och samhälle med fokus på innovation och samhällelig förändring. Programmet är en del av Högskolans fokusområde Smarta städer och samhällen.

– Normer är centrala för att förstå hur samhällen förändras och utvecklas. I forskningsprogrammet undersöker vi bland annat vilka grupper som har makt att påverka och definiera vad som anses vara önskvärt, säger Sara Svensson, docent i statsvetenskap och forskningsprogramledare.

– Vi undersöker bland annat hur normer påverkar införandet av teknik, processer och strukturer, och även hur dessa i sin tur påverkar och förändrar samhällets normer inom olika områden. En målsättning med TRAINS är att skapa bättre kunskap och förståelse kring hur innovationer är inbäddade i normativa strukturer som i sin tur påverkar möjligheten att bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner som främjar fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, fortsätter Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi och biträdande forskningsprogramledare.

Forskningsprogrammet utgår från ett normvetenskapligt perspektiv och ser normer som den primära drivkraften för beteende och samhällsförändringar. Forskningsområdena omfattar bland annat klimat och miljö, ekonomi och marknad, lag och styrning, samt språk och kultur.

– Programmets fokus på innovation och förändring ur normvetenskapliga perspektiv är nytt, både i Sverige och internationellt. Samtidigt är många av de metoder och angreppssätt som programmets forskare använder etablerade inom olika delar av naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Det ska därför bli spännande att arbeta för att få till givande möten, både inom forskarsamhället och med omgivande samhälle, avslutar Sara Svensson. 

Text: Christa Amnell
Bild: Anna-Frida Agardsson

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt