Sök

Utvärdering stärker kvaliteteten i både Högskolans utbildningar och interna processer

I våras utvärderades sju av Högskolans utbildningsprogram. Utvärderingen är en del av lärosätets kvalitetssystem och görs för att utveckla både programmen och Högskolans system för kvalitet och utvärdering. Av årets utvärderade program bedömdes tre ha hög kvalitet, två program ha hög kvalitet med förbehåll och två program ha ifrågasatt kvalitet.

”Studenternas engagemang och kloka inspel, liksom våra externa bedömare är ovärderliga med sina insiktsfulla tankar och utifrån-blick. De hjälper oss verkligen att utveckla våra utbildningar så att de håller högsta kvalitet och är ordentligt samhällsförankrade.”

Eva-Carin Lindgren, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden

Tre personer står intill varandra och tittar ner i en mobil. I bakgrunden en trappa och trapphall. Foto

Som en del av Högskolans kvalitetsarbete utvärderas varje år ett antal utbildningsprogram enligt en sexårscykel. Bedömningsnivåerna som Högskolan använder är desamma som Universitetskanslersämbetet använder i sina granskningar. Utvärderingarna är ett stöd i Högskolans interna kvalitetsarbete och upplägget hjälper till att identifiera vilka insatser och vilken förstärkning som behövs för att göra Högskolans utbildningar ännu bättre.

Omdömen i 2023 års utvärdering

Hög kvalitet

  • Mekatronikingenjör
  • Naturvård och artmångfald
  • Psykologi inriktning idrott och motion

Hög kvalitet med förbehåll

  • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
  • Magisterprogram i revisor och bank 

Ifrågasatt kvalitet

  • Ekonomprogrammet
  • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt

– Årets utvärdering är den näst sista i denna sexårscykel och den visade att tre av sju program fick bedömningen hög kvalitet, där de externa experterna betonade att de inte såg några brister som måste åtgärdas i programmen, utan menar att utbildningarna har god kvalitet med god måluppfyllelse, säger Eva-Carin Lindgren, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, FUN.

Utvecklingsarbete startat

Ett utvecklingsarbete har efter utvärderingen inletts på akademierna baserat på omdömet för respektive utvärderat program. För alla utbildningar, oavsett omdöme, hanteras utvecklingsområden inom ramen för en årlig uppföljning. För utbildningar som fick omdömet hög kvalitet med förbehåll ska återkoppling på hur brister har hanterats göras till FUN senast vid nämndens första sammanträde år 2025. För utbildningar som fick omdömet ifrågasatt kvalitet gäller att berörd akademi inom tre månader, alltså senast den 24 oktober i år, ska – baserat på utvärderingsrapporten – ha analyserat och lämnat förslag på huruvida utbildningen ska utvecklas eller avvecklas.

– Alla lärdomar från både denna och tidigare utvärderingar tas tillvara i vårt utvecklingsarbete inför nästa års utvärdering, som blir den sista i denna sexårscykel. Exempelvis har vi i år sett vikten av att skriva fram en tydlig programbeskrivning, att progressionen mellan kurser behöver tydliggöras och att bristerna framför allt kopplas till konstruktiv länkning, säger Eva-Carin Lindgren, och riktar ett stort tack till alla som har varit involverade i utvärderingarna:

– Inte minst vill jag lyfta fram studenternas engagemang och kloka inspel. Även våra externa bedömare är ovärderliga med sina insiktsfulla tankar och utifrån-blick. De hjälper oss verkligen att utveckla våra utbildningar så att de håller högsta kvalitet och är ordentligt samhällsförankrade.

Text: Lena Lundén
Bild: Dan Bergmark

Så görs utvärderingarna

Varje utbildning har utvärderats av ett internt utskott, ett för varje program, som har bedömt utbildningen utifrån dels en bedömningsmatris, dels en rapport från externa experter knutna till utskotten, två per utskott.

De externa experterna har specifik kunskap om respektive område och typ av utbildning som utvärderades av det utskott som de var knutna till. Experterna har ett särskilt uppdrag att bedöma kunskapsområde, måluppfyllelse och forskningsanknytning och de har gjort digitala ”platsbesök” och pratat med studenter på programmet, lärare och arbetslivsrepresentanter.

Varje utskott leddes av en ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden. Akademierna har nominerat ledamöter till utskotten, en per utbildning från aktuell akademi, och alla utskott har därtill bestått av en studentrepresentant, en handläggare samt två externa experter.

De nu genomförda programutvärderingarna är en del av Högskolans kvalitetssystem. Vart sjätte år ska utbildningar utvärderas enligt en utvärderingscykel och beslutade riktlinjer.


Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt