Sök

Extern utvärdering utbildning

Utvärdering av utbildning på alla nivåer är ett viktigt moment i Högskolans kvalitetsarbete. Externa sakkunniga är en viktig komponent i Högskolans utvärderingssystem.

Utvärderingen tar sin utgångspunkt i respektive utbildnings förutsättning och profil. De externa sakkunniga bidrar med en granskning av att innehåll, utformning, genomförande och resultat lever upp till nationella och internationella nivåer för utbildningarnas område samt hur utbildningen integrerat jämställdhet, hållbar utveckling och samverkan. Därtill ska den externa granskningen även resultera i råd och rekommendationer för att kunna utveckla utbildningarna framöver.

Högskolan tillämpar en tregradig skala: hög kvalitet, hög kvalitet med förbehåll och ifrågasatt kvalitet. Om en utbildning får något av de senare två omdömena behöver ett utvecklingsarbete bedrivas som följs upp av forsknings- och utbildningsnämnden för att säkerställa att programmet når upp till de krav som gäller för hög kvalitet.

Utvärderingen genomförs i en sexårscykel, vilket innebär att varje program utvärderas var sjätte år.

Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärderingar 2023

Utvärderingar 2022

Koppling till ESG

– Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna.

Enligt standarden ska lärosätena kontinuerligt följa upp och regelbundet granska utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Granskningen leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda.

uppdaterad

Kontakt

Dela