Sök Stäng

Lika villkor

Lika villkor används vid Högskolan i Halmstad som ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka all form av diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Vårt arbete bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, samt en grundidé om att medarbetarnas och studenternas olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter utgör kvalitetshöjande faktorer som både påverkar och berikar kunskapsutvecklingen i samhället. Vår ambition är att såväl medarbetare som studenter vid Högskolan ska känna sig välkomna, sedda och respekterade och ska kunna arbeta, studera och utvecklas i ett inkluderande klimat. Likavillkorsarbetet ska genomsyra samtliga verksamheter vid Högskolan och varje form av diskriminering och trakasserier är oacceptabel.

Det ordinarie likavillkorsarbetet bygger till stor del på diskrimineringslagen och arbetsmiljölagens föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Diskrimineringslagens tredje kapitel, Aktiva åtgärder, föreskriver ett förebyggande arbete som motverkar diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter där alla diskrimineringsgrunder ska omfattas. Högskolan i Halmstad arbetar med dessa frågor både som arbetsgivare och utbildningssamordnare. I föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ingår krav på förebyggande arbete gällande kränkande särbehandling. Då arbetsprocesserna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder är snarlika, har Högskolan valt att i så stor utsträckning som möjligt integrera de två processerna.

Vår ambition är att såväl medarbetare som studenter vid Högskolan ska känna sig välkomna, sedda och respekterade och ska kunna arbeta, studera och utvecklas i ett inkluderande klimat.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en föreskrift med syfte främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. I föreskriften betonas kopplingen mellan arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetet ska ske i förenlighet med SAM-hjulet, dvs den process som föreskrivs i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Under 2016 kom regeringens proposition Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter vilket utmynnade i en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagändringen innebar en omskrivning av tredje kapitlet i Diskrimineringslagen och en del förändringar i arbetet med aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder definieras i Diskrimineringslagen som ”ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.

Högskolan i Halmstad har till dessa lagstadgade diskrimineringsgrunder lagt till social bakgrund som en faktor att ta med i arbetet.

En nyhet inom arbetet med aktiva åtgärder är att alla diskrimineringsgrunder omfattas, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare, då hänsyn endast behövde tas till kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att:

 • undersöka om det finns risk för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 • analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas,
 • följa upp och utvärdera arbetet.

Aktiva åtgärder för Högskolan i Halmstad som utbildningsanordnare:

 • antagnings- och rekryteringsförfarande,
 • undervisningsformer och organisering av utbildning,
 • examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
 • studiemiljö,
 • möjligheter att förena studier med föräldraskap.

Aktiva åtgärder för Högskolan i Halmstad som arbetsgivare:

 • arbetsförhållanden
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap

Vid Högskolan i Halmstad arbetar vi för att där möjligt och relevant kombinera arbetet med aktiva åtgärder och det systematiska arbetsmiljöarbetet. På det viset både skapar vi synergieffekter som effektiviserar arbetet med lika villkor och får en bättre överblick över hur det ser ut på Högskolan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt