Sök

Riktlinjer vid praktik

På den här sidan finns information som riktar sig till praktikansvariga och handledare och ger en överblick över vilka regler och rutiner som gäller inom ramen för SEEP (Student Experience and Employability Program), vid Högskolan i Halmstad.

Syftet med praktiken

Syftet med praktiken är att erbjuda utländska akademiker en svensk arbetslivserfarenhet samt möjlighet att utöka sitt cv och bredda sitt nätverk. Genom att ta emot en internationell praktikant får arbetsplatsen en motiverad medarbetare som precis har avslutat sin masterutbildning. Arbetsplatsen ökar sin konkurrenskraft på längre sikt, både nationellt och internationellt där praktikanten bidrar med nya perspektiv, kunskap och kompetens inom sitt utbildningsområde. Detta erbjuder både arbetsgivare och praktikant en möjlighet att lära känna varandra, vilket är värdefullt inför en eventuell anställning efter avslutad praktik.

En grupp glada människor sitter i en publik.

Praktikens organisering

Praktikens omfattning

Längden på praktiken bestäms i samråd mellan praktikplats och praktikant. Praktiken kan ske på deltid eller heltid.

Stöd för att söka praktikplatser via SEEP

Den praktiksökande har själv ansvar för att hitta sin praktikplats eller anställning. Som deltagare i SEEP, ges studenten stöd och verktyg för att hålla sig uppdaterad på arbetsmarknaden, inte bara lokalt utan också nationellt och internationellt.

Kommunikation mellan SEEP och praktikplatsen

När kontakt etablerats mellan student och praktikplats sänder kontaktperson vid SEEP ut aktuelll information till de blivande handledarna. I den finns bland annat datum för praktiken, kontaktuppgifter ( telefonnummer, adress och e-mailadress) till praktikanten såväl som till kontaktperson på SEEP. Vi kan även,vid behov, bidra med ett underlag för praktikavtal. Vi erbjuder att komma och besöka praktikplatsen vid ett tillfälle i början. Vid behov tas kontakt med ansvarig/ kontaktperson i SEEP.

Ansvarsfördelning mellan praktikplats och praktikant

Praktikplatsen ansvarar för:

 • att upprätta en plan för praktikens innehåll och praktikantens arbetsuppgifter
 • att introducera praktikanten på praktikplatsen och i yrkesrollen
 • att praktikanten får kontinuerlig handledning under praktiken
 • att handledaren gör ett skriftligt omdöme efter avslutad praktik

Praktikanten ansvarar för:

 • att hitta en praktikplats som kan tillgodose båda parters önskemål
 • att visa engagemang, nyfikenhet och ta initiativ under arbetets gång
 • att efterfråga handledning och själv bidra med underlag till handledningssamtal
 • organisering och administration av sin praktikperiod
 • dokumentation av praktikplan och uppgifter
 • att meddela frånvaro till praktikplatsen

SEEP ansvarar vid behov för:

 • att upprätta ett praktikunderlag som både praktikant och praktikplats signerar
 • att ha kontakt med praktikplatsen samt att finnas tillgänglig med råd och stöd vid behov
 • att samlad och aktuell information samt kontaktuppgifter sänds till praktikplatsen

Arbetsformer

Arbetsuppgifter och handledare

Det ska finnas en utsedd handledare som ansvarar för att ta fram en plan för praktikens innehåll och praktikantens arbetsuppgifter. Handledaren ansvarar för att praktikanten erhåller relevanta och lämpliga arbetsuppgifter som praktikanten självständigt kan utföra. Vår erfarenhet är att praktikanten utvecklas bäst av att arbeta såväl i samverkan med andra, som självständigt.

Om handledaren är borta från arbetsplatsen under flera dagar, bör en ställföreträdande handledare utses och som kan fungera som tillfälligt stöd för praktikanten.

Handledaren kan förvänta sig att praktikanten har goda teoretiska kunskaper och en stor kompetens i att samla data, analysera och utvärdera information, samt rapportskrivande. Tänk på att praktikanten befinner sig i en ny arbetskultur och bör uppmärksammas på s k oskrivna regler.

Handledningssamtal

Handledningssamtalen är viktiga. Förutom de dagliga samtalen, är det värdefullt att planera in tillfällen för regelbundna avstämningar. Ett tillfälle per vecka kan vara rimligt.

Stäm gärna av gemensamma mål under handledningssamtalet. DIskutera gärna hur ni konkret planerar att arbeta för att uppnå de satta målen.

Vid frågor kring praktiken, kan praktikanten/handledaren alltid kontakta SEEP vid Högskolan i Halmstad.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt