Sök Stäng

VFU ämneslärare

Information om ämneslärarutbildning vid Högskolan i Halmstad och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår.

VFU-guiden

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

VFU-guide – ämneslärare

Översikter: VFU-perioder

Översikt: VFU-perioder VT24 Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Översikt: VFU-perioder HT24 Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument och blanketter

Riktlinjer och VFU-blanketter ämneslärare

Checklista VFU ämneslärare Pdf, 21.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för registerutdrag inför VFU Länk till annan webbplats.

Examensmål

Examensmålen är en förteckning över de kunskaper, den förståelse, de färdigheter samt de förmågor som förskollärarstudenter ska behärska när de tar examen.

Examensmål ämneslärarutbildning (gymnasiet), 300 hp

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten
ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande
föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forsknings­metoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Strukturplaner

Ämneslärarprogrammet består av ämnesstudier, utbildningsvetenskap (UVK) och VFU. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanen.

Strukturplan för ämneslärare gymnasiet, 300 hp – ingång ht18 – ht23 Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Strukturplan för ämneslärare gymnasiet, 300 hp – från och med ingång ht24 Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Progressionsmatris

En generell matris som visar progressionen inom VFU under hela utbildningen.

Progressionsmatris ämneslärarutbildning Pdf, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU-placeringar

Översikter hur de 20 VFU-veckorna är fördelade under utbildningen och principer för placeringar:

VFU-översikt ämneslärarutbildning – ingång ht18 – ht23 Pdf, 137.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Underkänd VFU

 • Om en student har fått underkänt betyg på en VFU-period, kommer hen att kallas till vägledningssamtal med VFU-ledare för sitt program.
 • Programansvarig informerar studenten om de specifika uppflyttningsregler som styr vad studenten kan läsa nästkommande term in. Studenten måste till exempel vara godkänd på föregående VFU för att få påbörja en ny kurs med VFU.
 • VFU-perioden får göras om en (1) gång. Om studenten får två underkända VFU-betyg på samma kurs, innebär det att hen inte kan fortsätta sina studier på lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad.
 • Betyg kan inte överklagas.
 • Studenten behöver tid för att göra om VFU-perioden. Det innebär studieuppehåll och därmed byte av studentgrupp, eftersom VFU ska göras under en sammanhängande tidsperiod (inte enstaka dagar).
 • Studenten får inte göra om en VFU-period samtidigt som hen läser andra kurser, eftersom både VFU och övriga kurser inom programmet är heltidsstudier.
 • VFU-skolans möjlighet att ta emot studenten påverkar när VFU-perioden kan göras om.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt