Sök

Lantbruksföretag och råvara för biogasproduktion – beredskap, miljövinster och affärsmodeller

Lantbrukare har möjlighet att bidra till både stor samhällsnytta genom produktion av förnybar energi och till att minska det egna företagets klimatpåverkan. I detta pilotprojekt undersöks lantbrukarnas beredskap för förändring av befintlig affärsmodell samtidigt som hinder och drivkrafter för satsningar identifieras.

Lantbrukare har möjlighet att genom effektivare användning av resurser såsom gödsel, rest- och biprodukter bidra till både stor samhällsnytta genom produktion av förnybar energi och till att minska det egna företagets klimatpåverkan. Att satsa på nya verksamheter som att bygga en biogasanläggning eller utnyttja och förädla sina restströmmar på annat sätt är emellertid oftast förknippat med barriärer som till exempel höga investeringskostnader, svårighet att hitta en marknad, problem med prissättning och alltför kortsiktiga stödsystem. För att skapa lönsamhet måste lantbrukarna vara beredda att ändra sin affärsmodell för hur de skapar, levererar och fångar värde.

Affärsmodellsinnovation kräver därför flexibilitet och samarbete men också vilja och beredskap för att kunna hantera de problem och ta till vara de möjligheter som uppstår. Processer och metoder för att öka lantbruksföretagares beredskap för att utnyttja sin bioråvara och skapa miljönytta i nya utvecklade affärsmodeller behöver initieras. Program och policyverktyg som syftar till att förstärka beredskapen för införandet av nya affärsmodeller måste inkludera ekonomiska förutsättningar såväl som riktade åtgärder som direkt involverar företagarna.

I detta pilotprojekt undersöks och stimuleras lantbrukarnas beredskap för förändring av befintlig affärsmodell samtidigt som hinder och drivkrafter för satsningar identifieras. Lantbrukarna involveras i affärsmodellsutveckling för att ta fram hållbara och innovativa affärsmöjligheter där bioråvara och restströmmar utnyttjas. Miljö- och klimataspekterna av en effektiv resursanvändning utreds och underlag kommer att presenteras för hur stödprogram och subventioner bör utformas. Projektet genomförs i nära samarbete mellan forskare och lantbruksföretag som är intresserade av att innovera sina företag.

Om projektet

Projektperiod

  • 2020-01-01–2022-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Vessige Biogas

Finansiär

  • Jordbruksverket, via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden)

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt