Sök

Active8 Planet

De senaste globala rörelserna tyder på en snabbt växande medvetenhet och vilja hos de europeiska ungdomarna att aktivt engagera sig för att säkra en hållbar framtid för alla. Även om behovet av ett holistiskt och tvärsektoriellt tillvägagångssätt för hållbarhet i allt högre grad har erkänts på forsknings- och policynivå har nedsippringen till högre utbildning gått långsamt. Högskolan i Halmstad är en del av Active8 Planet som är en kunskapsallians av lärosäten och industriella partner för att gemensamt tackla hållbarhetsutmaningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Sammanfattning

Den viktigaste utmaningen i Active8 Planet-projektet är bristen på modeller och mekanismer för högre utbildning som skulle stödja processen att aktivera (engagera, stärka, mobilisera) studenter i klimat- och hållbarhetsåtgärder, då färdigheter och kompetenser hos europeiska färdigutbildade studenter och industrins och samhällets krav på hållbarhetsområdet inte alltid stämmer överens.

Genom att sammanföra lärosäten från olika discipliner och branscher som verkar inom hållbarhetsområdet kommer Active8 Planet att möta de övergripande utmaningarna och kraven från alla inblandade aktörer. Projektet kommer att stödja tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt samskapande av lärosäten och företag genom att erbjuda praktiska erfarenheter för att omvandla studenters forskning, kunskap och disciplinära expertis till framtidsorienterade hållbarhetsåtgärder inom tre olika domäner:

 1. Cirkuläritet i byggd miljö
 2. Hälsa och välbefinnande i framtida samhällen
 3. Urban rörlighet

Bakgrund

De senaste globala rörelserna (till exempel SchoolStrike for Climate, Global Week for Future, Extinction Rebellion) indikerar en snabbt växande medvetenhet, frustration och iver hos de europeiska ungdomarna att aktivt engagera sig för att säkra en hållbar framtid för alla. Dessutom fastställer The European Green Deal (2019) tacklingen av klimat- och miljörelaterade utmaningar som denna generations avgörande uppgift, och utformar ambitiösa policyer för att implementera FN:s 2030-agenda och målen för hållbar utveckling. Även om behovet av ett holistiskt, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt tillvägagångssätt för hållbarhet i allt högre grad har erkänts på forsknings- och policynivå, har det gått långsamt för detta att ta sig ner till läroplaner för högre utbildning och inlärningsmetoder. Bristen på tvärvetenskapliga, tillämpade, handlingsinriktade och problembaserade högre utbildningsprogram och mekanismer gör att europeiska nyutexaminerade studenter inte är tillräckligt utrustade med nödvändiga färdigheter och kompetenser för att omvandla forskning och kunskap till framtidsorienterade klimat- och hållbarhetsåtgärder.

Högre utbildningsinstitutioner har erkänts ha en avgörande roll och ansvar i den internationella strävan efter hållbar utveckling (Nagoya-deklarationen), som förebilder och som utbildare för framtida yrkesverksamma och beslutsfattare. Förändringar har dock ofta varit lättare att genomföra när det gäller att hantera campus och verksamhet, snarare än i undervisning och lärande (t.ex. Rouhiainen och Vuorisalo 2019; Christie et al. 2015). Hållbarhetsproblemens systemiska och distribuerade karaktär kräver att man arbetar över sektorer och discipliner, medan befintliga lärosätesystem, samt organisation och uppdelning av discipliner sällan stödjer dessa. Okonventionella tillvägagångssätt, experiment och rekonceptualisering av högre utbildning behövs för att utrusta studenter med den nödvändiga och radikalt annorlunda förståelsen av miljö, samhälle och socioekonomiska processer; detta innebär tvärvetenskapligt lärande, samt samarbete mellan högre utbildning och forskningsorganisationer med icke-akademiska enheter i dialog med teori, vilket skulle lägga grunden för att forma ny tillämpad vetenskap och ett planetcentrerat utvecklingssätt.

Samtidigt är företagen under alltmer press att grundligt övergå till koldioxidneutral och cirkulär ekonomi. Innovation och utveckling av hållbarhetslösningar sker dock ofta i silor – i de flesta fall dominerade av teknisk ingenjörskonst och med begränsad inkludering av samhälleliga och kulturella faktorer. Särskilt teknik är som standard alltid ofullständig – den omformas, får nya användningsområden och ges mening av människor som använder eller styr den. Att introducera nya produkter eller tjänster som har potential att avsevärt påverka vår praxis och livsstil mot koldioxidneutralitet kräver därför en förändring från monodisciplinärt experttänkande till planetcentrerad utveckling som kombinerar teknisk expertis med sociokulturell kunskap, insikter och rigorösa etiska överväganden. Företag, i synnerhet små och medelstora företag, har ofta inte tillgång till tvärvetenskaplig kunskap och ett bredare utbud av verktyg för en mer komplex förståelse av social förändring som skulle öka relevansen och effekten av deras lösningar eller interventioner.

Den främsta utmaningen i Active8 Planet-projektet är bristen på modeller och mekanismer för högre utbildning som skulle stödja aktivering (engagera, stärka, mobilisera) studenter i klimat- och hållbarhetsåtgärder. Det finns en bristande överensstämmelse mellan färdigheter och kompetens hos europeiska nyexaminerade studenter och industrins och samhällets krav på hållbarhetsområdet: förutom bristen på tvärvetenskapliga grupper av utbildade på arbetsmarknaden har studenterna små möjligheter att implementera tillämpad forskning i hållbarhetsfrågor och dessutom översätta den förvärvade kunskapen om design och utveckling av interventioner. Detta resulterar också i bristen på nyckelfärdigheter som kan överföras (lagarbete, tvärvetenskaplig forskning, forskningsdesign och genomförande, projektplanering och ledning, etc.), som i allt högre grad behövs både i arbetets ständigt föränderliga karaktär och för att kompensera för hur samhällen använder jordens resurser. Dessutom finns det ett behov av att driva passiva idéer om ”acceptans” av framväxande teknologier som är närvarande i samtida tekniska och offentliga samtal till området för engagemang och deltagande för att skapa en push mot att aktivera och bemyndiga positioner för allmänheten i akademiska framtidsskapande praxis.

Mål för deltagande organisationer

De deltagande partnerna för högre utbildning (Högskolan i Halmstad, Hasselt University, Vrije Universiteit Amsterdam och University of Ljubljana) delar flera viktiga strategiska mål som är i linje med projektets mål, särskilt med att utveckla och integrera tvärvetenskapliga, tvärsektoriella och tillämpade utbildningsmodeller för att:

 • stärka anställbarheten för utexaminerade studenter genom att utrusta dem med färdigheter, kunskaper och överförbara kompetenser
 • öka relevansen av utbildningsprogram (utbildning för hållbarhet)
 • möjliggör inlärningsrörlighet mellan universitets-, näringslivs- och industrimiljöer för att öka studenters tvärsektoriella kommunikation och tillämpade forskningsfärdigheter
 • utveckla nya former av internationellt samarbete och samarbete med flera intressenter som en viktig drivkraft för kvalitet
 • stödja professionell utveckling av lärare, forskare och personal
 • aktivera studenter i tvärvetenskapliga människor- och planetcentrerade arbetsmodeller i pågående projekt med flera intressenter och innovativa utbildningsmiljöer

De deltagande företagen samarbetar redan med högre utbildningsinstitutioner i lokala och internationella sammanhang, särskilt i forsknings- och utvecklingsprojekt och innovationsåtgärder, och skapar innovation genom att mobilisera universitetsforskning och kunskap.

Som ett av världens mest respekterade premiumbilmärken och en skapare av disruptiva innovationer leder Volvo förändringen av hållbarhet, säkerhet, anslutningsmöjligheter och autonom körteknik. Volvos mål är att bli en global och diversifierad leverantör av mobilitetstjänster, utveckla nya modeller för bilägande och tillgång, och nya attraktiva människorcentrerade tjänster. På samma sätt är Voyegos inblandade i avancerad mobilitetsverksamhet att föra ut nya, meningsfulla, pålitliga, livskraftiga och hållbara mobilitetstjänster till marknaden, vilket innebär förståelse för samhälleliga och kulturella faktorer tillsammans med forskning om människors faktiska behov, vanor och beteenden. HIA – som en banbrytande innovationsutvecklare och konsult – syftar till att stärka sin roll i att samproducera och forma utbildningsmodeller som skulle svara mot sysselsättningsbehov och påskynda övergången till koldioxidneutral ekonomi. I linje med Active8 Planets mål är affärspartners uppdrag att samarbeta inom den etablerade kunskapsalliansen som jämlika partner, överbrygga generationsgränser, investera i talangutvecklingsaktiviteter och få tillgång till den kreativa potentialen hos studenter som är involverade i 7+1-teamprojekt. Dessutom strävar alla tre företagen efter att utnyttja fördelarna med tvärvetenskaplighet för att engagera sig i EU:s ekonomiska strategier, som kräver arbete över triangeln samhälle-miljö-ekonomi (t.ex. The Green Deal).

I sin roll som en förmedlande organisation är dessutom Institutet för innovation och utveckling vid universitetet i Ljubljanas mål att:

 • främja samarbete mellan universitet och företag, kunskapsöverföring och påskynda
 • användningen av forskningsresultat
 • stimulera samskapande och kunskapsutbyte
 • främja innovation inom högre utbildning genom interaktiva lärmiljöer

Den deltagande ideella organisationen International Centre for New Media (ICNM) är specialiserad på nätverkande i hela Europa, särskilt inom områdena digital teknik, socialt entreprenörskap och kreativt innehåll. Active8 Planets förslag är i linje med deras mål att:

 • stärka samarbetet mellan lärosäten och företag över hela Europa och erbjuda en plattform för nätverk, samarbete och erfarenhetsutbyte
 • ytterligare stödja innovations- och entreprenörskapspotentialen hos europeiska ungdomar för att främja skapande av innovativa lösningar för samhälleliga utmaningar
 • bidra till urval, utvärdering och främjande av bästa praxis i Europa och över hela världen

Om projektet

Projektperiod

 • 1 januari, 2021–31 december, 2023

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

 • Högskolan i Halmstad
 • Hasselt University
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • University of Ljubljana
 • Volvo
 • Voyego
 • HIA
 • Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana
 • International Center for New Media

Högskolan i Halmstad kommer att genomföra projekt inom Active8 Planet i nära samarbete med Volvo .

Finansiärer

EU Erasmus+

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt