Sök

Forskning vid Akademin för informationsteknologi

Forskningen vid Akademin för informationsteknologi (ITE) bidrar till lösningar på samhällsutmaningar inom Högskolans definierade fokusområden Smarta städer och samhällen samt Hälsoinnovation.

Om ITE:s forskning

Vid Akademin för informationsteknologi (ITE) bedrivs forskning inom medvetna intelligenta system, smarta elektroniksystem, cyberfysiska system och digital tjänsteinnovation. Dessa fyra områden utgör ITE:s fyra teknikområden.

Akademins forskare ingår i följande forskningsprogram

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Senaste forskningsnyheterna från ITE på Samspel

Forskning i samverkan

Med de sammanslagna kompetenserna inom EIS vill vi attrahera nya partner och projekt som kräver såväl detaljkunskap som helhetsbild. Ett exempel på detta är lågförbrukande (energi)tekniker för radio och kommunikation, som förenar såväl inbyggda system som elektronik och nanoteknik. Fler exempel är intelligenta fordon, som sammanför kunskap om sensorer, inbyggda system och självorganiserande system, samt nästa generations radarsystem där systemlösningar baserade på ny möjliggörande beräknings- och kommunikationsteknik tas fram. Ytterligare ett exempel är IT-användning för till exempel turistupplevelser, som kombinerar kunskap om inbygga system, intelligenta system och informatik.

 • EIS ska vara en internationellt erkänd forskningsmiljö med utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå.
 • EIS ska kännetecknas av välutvecklade forskningssamarbeten med näringsliv och offentlig sektor.
 • EIS ska vara en ledande miljö, en excellensmiljö, inom inbyggda och intelligenta system i Europa.

Teknikområde Digital tjänsteinnovation

Vid Högskolan i Halmstad är ämnesområdet informatik profilerat mot digital tjänsteinnovation. Det innebär ett fokus på hur värde skapas för användare, organisationer och samhällen genom att kombinera och integrera resurser i digitala tjänster.

Vi använder ofta kvalitativa forskningsmetoder som kvalitativa intervjuer, fokusgrupp och workshopmetoder, deltagarobservation och designetnografi.

En grafisk bild över en blå skärm med bilder av små människor som faller ut. Foto/illustration.

Digital tjänsteinnovation är ett område som bygger på forskning inom informatik, tjänstevetenskap och innovationsvetenskap.

Forskningens användningsområden

Empirisk informatikforskning vid Högskolan i Halmstad fokuserar på digital tjänsteinnovation inom olika tillämpningsområden för företag, offentlig sektor och privatpersoner. Hälso- och sjukvårdsstudier syftar till att utveckla en förståelse för digitalisering av sjukhus och hälso- och sjukvård för att hjälpa vårdpersonalen i sitt arbete. Detta görs genom att studera användningen och innebörden av hälsoteknik och utveckla innovativa lösningar på hälsorelaterade utmaningar för individer, grupper, organisationer, företag och samhälle som helhet.

I transportsektorn studerar vi till exempel hur inbyggda sensorer i bussar och intelligenta system skapar nya möjligheter till digital tjänsteinnovation. En växande forskningsgrupp fokuserar på användarnas användning av autonoma fordon och hur digitala tjänster avgör framtida transportlösningar.

Applikationer inom media har länge varit huvudfokus för informatik vid Högskolan i Halmstad. I samarbete med svensk och internationell mediebransch har forskningen fokuserat på att utforska nya IT-koncept och tjänster som möjliggör nya former av värdeskapande.

Inom offentlig sektor fokuserar forskningen på hur digitalisering i form av samhällstjänster förändrar förhållandet mellan medborgare och regering, och vad innovation betyder för de tjänster som köpts av offentliga myndigheter.

Blogg

Teknikområde Digital Tjänsteinnovation driver en blogg där vi berättar om vår verksamhet. Bloggen är på engelska.

Digital Service Innovation blog Länk till annan webbplats.

Utbildning

Forskningen inom teknikområde Digital tjänsteinnovation kanaliseras till följande utbildningar inom informatik på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå:

Teknikområde Medvetna intelligenta system

Forskningen sker i nära samarbete med våra industriella partner och handlar till stor del om utveckling inom artificiell intelligens (AI). Fokus är att skapa medvetna intelligenta system som, så autonomt som möjligt, kan utvecklas baserat på data från omgivningen.

När stora mängderna data samlas in och analyseras av intelligenta system kan nya lösningar på flera av dagens samhällsproblem tas fram.

Bild på en kvinna med en projektion av grönt ljus i ansiktet. Foto.

Målet med forskningen är att, i samverkan med vårt omgivande samhälle, skapa medvetna och intelligenta system som har förmågan att utveckla sig själv.

Forskningens användningsområden

När stora mängderna data samlas in och analyseras av dessa intelligenta system kan nya lösningar på flera av dagens samhällsproblem tas fram. Till exempel har den senaste utvecklingen av bärbara sensorer lett till en rad olika hälsoinnovationer – både för hälso-och sjukvården och för individer. En ökad mängd data och förmågan att analysera den ger oss även en mer effektiv energiproduktion samt säkrare och mer hållbara transportsystem. Alla dessa områden kräver nya lösningar som bygger på tillgänglig data och ett automatiskt kunskapsskapande.

Forskningsfrågorna vi utforskar inkluderar att välja vilken data som ska samlas och hur man hittar generella och robusta representationer; hur man detekterar en (semi-) autonom avvikelse, hanterar "concept drift" och säsongsvariationer; hur man associerar händelser från olika datakällor; om det är möjligt att förklara varför vissa saker har hänt.

Kännetecknande för forskning inom medvetna system är att det är en systemvetenskap, det vill säga det finns många sammankopplade delar och resultaten behöver adressera och knyta ihop flera aspekter. För att göra detta möjligt bygger vi demonstratorer med uppsättningar av verktyg för alla nivåer.

Om artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) kan delas upp generell AI och snäv AI. Generell AI är ännu inte utvecklad, men snäv AI används inom en rad olika områden idag. Till exempel i självkörande fordon och vid utsökning av bilder på internet. Maskininlärning är en del av AI där algoritmer och datorprogram lär sig genom att repetera exempel. Maskininlärning är ett sätt att nå fram till snäv AI eller i slutändan till generell AI. Deep learning är ett område inom maskininlärning där algoritmer på egen hand hittar särdrag och egenskaper för att fatta beslut.

Samverkan

Teknikområde Medvetna intelligenta system är nära knutet till det industriella forskningscentrumet Health Data Centre, innovationscentrumet Leap for Life, utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home, Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system och CAISR Health.

Health Data Centre (HDC)

Leap for Life

Halmstad Intelligent Home (HINT)

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

CAISR Health

Utbildning

Teknikområde Medvetna intelligenta system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom artificiell intelligens, bildanalys, inlärningssystem, mekatroniksystem, signaler och system samt kontrollteori. Utbildning av doktorander sker inom forskarutbildningen i informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

Teknikområde Smarta elektroniksystem

Teknikområde Smarta elektroniksystem fokuserar på de utmaningar och möjligheter som den pågående digitaliseringen av samhället innebär. Inbäddad elektronik finns i allt från smarta vardagsprylar till robotar och bilar. Smart elektronik utvecklas i snabbt takt och möjligheten till nya innovationer är stor.

Nya innovationer inom hälsa, energi, framtidens hem och städer, självkörande fordon och vardagsteknik kräver alla en smart kärna av elektronik.

Närbild på ett kretskort. Foto.

Forskningen inom teknikområdet handlar bland annat om antenndesign, elektromagnetisk störning, nanoelektronik och fotonik.

Vad är IoT – Internet of Things?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser, vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system, som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Samverkan

Teknikområde Smarta elektroniksystem är nära knutet till samverkansarenorna Elektronikcentrum i Halmstad och Rydberg Core Laboratory:

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

Rydberg Core Laboratory

Utbildning

Teknikområde Smarta elektroniksystem ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom elektronik, radiokommunikation, elektromagnetisk beräkning och fysik. Utbildning av doktorander sker inom forskarutbildningen i informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

Teknikområde System av cyberfysiska system

När sakernas internet (IoT) innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system (CPS), som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem. Detta är fokus för teknikområde System för cyberfysiska system.

Nya metoder utvecklas för specifikation, simulering och testning av cyberfysiska system. Användningsområdena inkluderar robot- och fordonsteknik samt hälsovårds- och transportsystem.

Grafik över en storstad med uppkopplingar mellan människor, saker och byggnader. Foto/illustration.

Cyberfysiska system är till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Vad är cyberfysiska system?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser, vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system, som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Utbildning

Teknikområde System för cyberfysiska system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom datakommunikation, datavetenskap, datasystemteknik, parallella arkitekturer och realtidssystem. Utbildning av doktorander sker inom forskarutbildningen i informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad. CAISR finansieras av Högskolan och KK-stiftelsen med stöd från och i samarbete med svensk industri.

Forskningsfokus vid CAISR är ”medvetna” intelligenta system, det vill säga datorbaserade system som kan vara medvetna om människor, om situation och till viss del om sig själva. Sådana system kan kombinera olika informationskällor för att få en helhetsbild samt övervaka sig själva. Ämnesexpertisen inom CAISR är på signalanalys, maskinlärning och mekatronik. Forskningen har även ett fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen vid Akademin för informationsteknologi (ITE).

CAISR är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med forskare från olika discipliner. Våra forskningsriktningar styrs av samhällets behov och sker i samverkan med våra industriella partner.

Samverkan och organisation

CAISR är nära knutet till forskningsprofilen CAISR Health, det industriella forskningscentrumet Health Data Centre, innovationscentrumet Leap for Life, utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home och teknikområde Medvetna intelligenta system:

CAISR:s samverkanspartner

 • Affecto Sweden
 • AI Sweden
 • Air Liquide
 • Alfa Laval
 • Berkley University
 • Chicago University
 • CGI
 • Cubist
 • EasyServ Sweden
 • Essity
 • European DLB Consortium
 • FacePhi Biometria Ltd.
 • Getinge
 • Hallandia V
 • Hallands kommuner (Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Kungsbacka och Varberg)
 • Harvard Medical School
 • HEM (Halmstad Energi och Miljö)
 • High Five
 • HMS Industrial Networks
 • HotSwap Norden
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitetssjukhus
 • Lunds universitet
 • NEAT Electronics
 • Novartis
 • Novo Nordisk
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Örebro län
 • RISE (Research Institutes of Sweden)
 • Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 • SKR (Sveriges kommuner och regioner)
 • Stena Recycling
 • Sydpumpen
 • Tappa Service
 • Takeda
 • Toyota Material Handling
 • Viscando
 • Volvo Technology / Volvo Group Trucks Technology
 • Volvo Bus Corporation
 • Volvo Group Connected Solutions
 • Volvo Trucks Corporation
 • Västra Götalandsregionen
 • Öresundskraft

Med stöd från KK-stiftelsen Länk till annan webbplats.

CAISR:s styrgrupp

CAISR:s industriella rådgivande kommitté

CAISR:s industriella samverkanspartner har beslutat att inrätta en rådgivande kommitté som består av företrädare för varje industripartner. Denna grupp följer projektutvecklingen med avseende på samproduktion och samarbete mellan parterna och träffas två gånger per år. Kommittén uttrycker sig i frågor om potentiella nya partners i projektet, förändringar i finansiering samt projektutveckling ur affärssynpunkt.

CAISR:s referensgrupp

Referensgruppen består huvudsakligen av representanter från nationella och internationella forskningsinstitut. Referensgruppen ger råd och kommenterar projektutvecklingen ur akademiskt perspektiv, inte minst ur Högskolan i Halmstads perspektiv. De ger också sina syn på forsknings-, innovations- och utbildningsperspektiv. Referensgruppen ger även förslag på konkreta åtgärder för att förbättra projektet.

Forskningsprojekt och applikationsområden

Uppdraget för CAISR är att främja utvecklingen av industri och samhälle. Det är ett centrum för industriellt motiverad forskning kring framtida teknologier för och applikationsmöjligheter med medvetna intelligenta system. CAISR fungerar som en partner för industrins egen forskning och utveckling, som en rekryteringsbas för de som söker personal med spetskunskaper inom intelligent systemteknologi och som kompetensresurs för industri och samhälle. Läs mer om CAISR:s forskningsfokus och applikationsområden:

Applikationsområden vid CAISR: informationsdriven vård samt intelligenta fordon & prediktivt underhåll

Läs mer om CAISR:s forskare och forskningsprojekt under "forskarporträtt och artiklar" nedan. Mer information om forskningsprojekten finns på CAISR:s wikisidor:

Forskningsprojekt vid CAISR, wiki (på engelska) Länk till annan webbplats.

Forskarporträtt, nyheter och artiklar

Vetenskapliga artiklar publicerade av forskare verksamma vid CAISR samlas under:

Publications CAISR


Populärvetenskapliga artiklar om forskare vid CAISR:

Framtidens AI måste kunna lösa problem utan märkt data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Hadi Fanaee)

Professorsporträtt: ”Livet vore trist utan komplicerade problem” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Slawomir Nowaczyk)

Så kan maskininlärning förbättras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Mohamed-Rafik Bouguelia)

AI betydelsefullt för framtidens individanpassade vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Alexander Galozy)

Maskininlärning och mänsklig kunskap i kombination kan förbättra fjärrvärme Länk till annan webbplats.
(om Ece Calikus)

Med AI kan vi förutspå och förhindra sjukdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Kobra Etminani)

Högre säkerhet med ansiktsigenkänning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Fernando Alonso-Fernandez)

Robotar som förstår, imiterar och lär sig av människor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Eren Erdal Aksoy)

Forskningen fyller en viktig funktion Länk till annan webbplats.
(om Slawomir Nowaczyk)

Att bidra med något större som drivkraft Länk till annan webbplats. 
(om Thorsteinn Rögnvaldsson)

Från hålkort till artificiell intelligens – från öst till väst Länk till annan webbplats. 
(om Antanas Verikas)

Ingenjör med en passion för hälsa Länk till annan webbplats.
(om Anita Pinheiro Sant´Anna)

Anitas företag vill vara länken mellan forskare och fakta Länk till annan webbplats.
(om Anita Pinheiro Sant´Anna)

Forskaren som vill lära maskiner att se Länk till annan webbplats. 
(om Josef Bigun)


Populärvetenskapliga artiklar om forskningprojekt vid CAISR:

Funkar ansiktsigenkänning om du bär ansiktsmask? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artificiell intelligens och precisionshälsa vid Högskolan i Halmstad

När företag och forskare samarbetar kan maskinfel förutsägas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolan knep en andra plats i internationell AI-tävling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuella digitala hjälpmedel ska motverka högt blodtryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtta nya projekt inom Högskolans Forskning för innovation Länk till annan webbplats.

Framgångsrik forskningssatsning inom AI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elektromobilitet i fokus i nytt forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad och Volvo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationellt och tvärdisciplinärt samarbete för att hjälpa personer med demens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att använda AI för individualiserad vård av hjärtpatienter i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinst i forskartävling för kvalitetssäkring av patientdata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artificiell intelligens förbättrar sjukvården Länk till annan webbplats.

Europeiskt initiativ utvecklar bättre hälsovård för patienter med demens Länk till annan webbplats.

Intelligenta kartor hjälper robotar att hitta i ditt hem Länk till annan webbplats.

Läskigt eller tryggt att bli övervakad dygnet runt? Länk till annan webbplats.

Digitala verktyg ska motivera patienter att ta sina mediciner


Kvinna i en sjukhussäng
Buss i stadsmiljö
En bild på omslaget till CAISR årsrapport 2020

CAISR Health

CAISR Health är en forskningsprofil inom informationsdriven vård där forskning om utveckling av AI-verktyg möter forskning om hur dessa verktyg kan implementeras i sjukvården.

CAISR Health är en tvärdisciplinär forskningsprofil som involverar två akademier vid Högskolan i Halmstad. Forskningen bedrivs i nära samarbete med Region Halland och svenska företag. Förkortningen CAISR står för Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (Center for Applied Intelligent Systems Research) och är ett forskningscentrum vid Högskolan som starkt kopplar till profilen CAISR Health.

Om CAISR Health

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Organisation och samarbete

En mängd människor som går över ett övergångsställe sett uppifrån.
Nine company logotypes

CAISR Health samverkanspartner

Forskningsprojekt vid ITE

Följande forskningsprojekt pågår vid Akademin för informationsteknologi (ITE).

Teknikområde Medvetna intelligenta system

Teknikområde Digital tjänsteinnovation

Teknikområde Smarta elektroniksystem

Teknikområde System av cyberfysiska system

Disputationer vid ITE

Vid Akademin för informationsteknologi (ITE) har följande doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser publicerats:

Ashfaq, Awais
2022
Khandelwal, Siddhartha
2018
Gholami Shahbandi, Saeed
2016
Parsapoor, Mahboobeh
2014
Ihlström Eriksson, Carina
2004

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt