Sök

From Great to Excellent, FGTE – praktiknära forskning

Högskolan i Halmstad har under flera år arbetat med intentionen att stödja praktiknära forskning av direkt relevans för förskolans eller skolans utveckling. Detta är en viktig aspekt i skolhuvudmannens och lärarutbildningens strategiska utvecklingssträvanden. Under 2015 initierades ett regionövergripande projekt kallat From Great to Excellent (FGTE) som syftar till att minska gapet mellan barns/elevers kapacitet och prestation.

Gul figur hoppar, svart text säger Halland, From Great to Excellent. Illustration.

Unikt forskningsperspektiv

From Great To Excellent har ett unikt forskningsperspektiv genom att de medverkande kommunernas utvecklingsarbete under fem år studeras utifrån lärarnas perspektiv. Processen med forskning och utbildning (FoU) i sig är väsentlig, eftersom arbetssättet kan skalas upp och kan användas vidare inom exempelvis hela regionen.

Fyra kommuner i Halland har utifrån sina specifika organisationer enats om ett antal prioriterade utvecklingsområden där de går samman och använder varandra som kritiska vänner i utvecklingsarbetet. En helt unik aspekt av FGTE-projektet är att lärarna verkar som kritiska vänner över kommungränser och arbetar tillsammans i verksamhetsutvecklingsprocessen. Från Högskolan i Halmstad H deltar fyra forskare som har till uppgift att stödja lärarna i att problematisera och ställa forskningsfrågor men även dokumentera och undersöka lärarnas samtal.

From Great To Excellent har ett unikt forskningsperspektiv genom att de medverkande kommunernas utvecklingsarbete under fem år studeras utifrån lärarnas perspektiv.

Forskningsfrågan

Den övergripande forskningsfrågan för forskarna på Högskolan under första året är: Hur gestaltar sig samtalen i diskussionsgrupperna i FGTE-kursen?

Denna fråga bidrar till att problematisera praktiknära skolforskning som metod samt hur denna kan bidra till verksamhetsutveckling på flera nivåer. Totalt medverkar cirka 90 lärare, som arbetar i 12 grupper. Antalet kurstillfällen för lärarna är fem. De första resultaten kommer forskarna att kunna visa senhösten 2018.

Ett övergripande syfte med kommunernas deltagande i projektet är att sammanföra praktik och teori utifrån det sammanhang skolorna rör sig i. Kommunernas problemområden och forskningsfrågor definieras utifrån den egna pågående verksamheten och via av en dialog mellan lärare och forskare. Med andra ord används både erfarenhetsmässig och vetenskapligt belagd kunskap för att utveckla skolornas arbete.

Kommunernas prioriterade utvecklingsområden

Förskolan

 • Hur lyckas vi skapa en flexibel lärmiljö utifrån barnens behov?
 • Vad innebär undervisning i förskolan?
 • Förskolan i förändring – mer än mindre barngrupper?
 • Hur genomsyras verksamheten av en undersökande utvecklingskultur?

Grundskola, grundsärskola

 • Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för att säkerställa alla elevers lärande?
 • Formativ bedömning - hur lyckas vi levla upp till nästa nivå?
 • Nyanländas kunskapsutveckling?
 • Hur genomsyras verksamheten av en undersökande utvecklingskultur?

Gymnasium, gymsärskola, vuxenutbildning

 • Hur bidrar förstelärarorganisationen till utvecklingsarbetet?
 • Bedömning För Lärande/Formativ praktik?
 • Tillgänglig lärmiljö – med utgångspunkt i motivation till lärande?
 • Kollegialt lärande – professionssamtal som leder till ökat lärande?

Mer om From Great to Excellent

Samarbetspartner:

 • Kungsbacka kommun
 • Varberg kommun
 • Halmstads kommun
 • Laholms kommun
 • Region Halland

Finansiering:

 • Projektet finansieras av Högskolan i Halmstad samt de fyra deltagande kommunerna.

Medverkande forskare från Högskolan:

 • Anette Johnsson
 • Jeanette Sjöberg
 • Pernilla Granklint-Enochson

Medverkande från Kungsbacka kommun

 • Helen Sagar, lärare och forskare

Projektperiod

 • 2017–2022

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt