Sök

Skönlitteratur och empati i olika yrken

Vid Högskolan i Halmstad bedrivs flera olika forskningsprojekt om skönlitteratur och empati i olika yrken.

Hur kan vi förbättra inkluderingen vid biblioteken? En ny modell för integrationsarbete i läsecirklar vid biblioteken i Halland

Projektetet har uppkommit ur samarbetet om läsfrämjande i regionen (se nedan). Projektet bedrivs i samarbete med Regionbibliotek Halland och syftet är att förankra ett regionalt nätverk för att tillsammans med denna breda grupp aktörer skapa en modell för halländska bibliotekarier för läsecirklar med ett inkluderingssyfte och en inkluderingsstrategi både i rekrytering av deltagare och för samtalen i gruppen.

Modellen avser att skapa bättre förutsättningar för de som bor i Halland med utrikesbakgrund att förbättra sina kunskaper i svenska men även få möjligheter till skapa ett bredare socialt nätverk, samtidigt som möjligheter ges till ett tanke- och erfarenhetsutbyte mellan de med inrikes- och de med utrikesbakgrund för att minska omedvetna fördomar åt båda hållen.

Bord, böcker travade på bordet, uppslagna böcker, armar och händer. Foto.

Bild: Anders Andersson

Om projektet om förbättrad inkludering

Projektperiod:

  • 2016–2017

Finansieras av:

  • Högskolan i Halmstad
  • Region Halland

Medverkande:

 

En följestudie av läsfrämjande i Hallands län

Detta projekt är en preliminär tillämpad följestudie av ett utbildningsinitiativ om läsfrämjande för kommunanställda, skolpersonal, bibliotekarier, författare och vuxenutbildare i Halland. Syftet med studien är att utvärdera de kompetenshöjningsinsatser som görs under 2016 och hur ny forskning om empati i förhållande till skönlitteratur kan bidra till bibliotekariernas arbete i regionen. I det sammanhanget ställs frågan om hur bibliotekarierna idag uppfattar begreppet ’bildning’ och hur påverkar det deras syn på sin roll till skönlitteratur?

Resultaten ska sammanställas, utvärderas och ligga till grund för ett fortsatt samarbete mellan Högskolans forskare och Regionbibliotek Halland.

Detta projekt bedrivs I samarbete med Regionbibliotek Halland.

Om projektet om läsfrämjande

Projektperiod:

  • 2016. Läsfrämjandeprojektet som bedrivs av regionen beräknas fortsätta till 2020.

Finansieras av:

Medverkande:

Kvalitetshöjning av samtal om skönlitteratur och empati i sjuksköterskeutbildningen

Detta projekt undersöker om en narrativ processmodell för empati kan säkra en bättre metakognitiv förståelse för hur empati fungerar i samtal om skönlitteratur med sjuksköterskestudenter. Om empati kan behandlas som en dynamisk process (med ett systematiserat ordförråd) vid samtal, då skulle detta bidra till en kvalitetsfördjupning vid professionella reflekterande samtal om patientomvårdnad och empati bland sjuksköterskor (och annan personal) och potentiellt till bättre förståelse av en del av orsakerna bakom empatitrötthet.

De som arbetar i projektet är litteraturvetare och omvårdnadslärare, och även forskare.

Om projektet om kvalitetshöjning av samtal

Projektperiod:

  • 2014–2016

Medverkande vid Högskolan i Halmstad:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt