Sök

En feministisk undersökning av medicinsk screening

Forskningsprogrammet En feministisk undersökning av medicinsk screening (på engelska A Feminist Approach to Medical Screening) innehåller ett antal forskningsprojekt som undersöker levd erfarenhet och normer kring screeningpraktiker.

Programmet undersöker screening för genetiska sjukdomar innan försök inleds att bli gravid i Holland, screening för demens, liksom enkäten ”Skolbarns hälsovanor”. I fokus står människors upplevelser av att bli screenade och vilka normer och föreställningar om hälsa, kropp, normalitet, risk och välbefinnande som kommer till uttryck i och genom screeningpraktikerna. Forskare i projektteamet studerar också samspelet mellan medicin, teknik och samhälle när screeningprogram utvecklas och används. Sådana aspekter osynliggörs ibland i debatter om etiska frågor kring screening.

För att sprida projektens resultat till olika typer av målgrupper och bidra till samhällsdebatten, så kommer design- och samhällsforskare vid Högskolan i Halmstad att visualisera delar av projektresultateten i normkritiska designkoncept. Dessa koncept – artefakter – syftar till att en fördjupad förståelse för och samtal kring normer kring screening, liksom utmaningar och möjligheter med screening.

Om projektet

Projektperiod för delprojektet som Högskolan i Halmstad är delaktig i:

1 januari 2019 till 31 december 2022

Finansiär:

Vetenskapsrådet (via Linköpings universitet)

Projektdeltagare:

Linköpings universitet är projektägare.

Från Högskolan i Halmstad medverkar:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt