Sök

Låglönejobben på den svenska arbetsmarknaden 2005–2020. Vilka är jobben, var finns de och varför ökar de?

I detta Forte-finanserade projeket studeras framväxten av låglönejobb i Sverige, vilka som riskerar att hamna i dessa och varför de har växt fram.

Det pågår idag en debatt om hur yrkesstrukturen i Sverige förändras. Detta projekt fokuserar på utvecklingen av låglönejobb i Sverige under perioden 2005–2019, med syftet att bringa större klarhet i hur denna utvecklingskall förstås. Vi skall beskriva huruvida dessa jobb växer relativt till andra delar av yrkesstrukturen, om de över tid är en ingång till bättre jobb, var sådana jobb uppkommer (ökar de framförallt i storstadsregionerna eller mer generellt över landet?) och söka förklaringar till utvecklingen av låglönearbeten.

Följande tre övergripande frågeställningar fokuserar vi på i projektet:

  1. Växer de lågbetalda jobben, vilka återfinns i dem och var hittar vi dem geografiskt?
  2. Är förändringar i institutioner (t.ex. subventionerade anställningar eller förändringar i LAS) relaterade till låglönearbetens utveckling?
  3. Hur ser rörligheten för låglönearbetande ut och leder ett låglönejobb till ett bättre jobb över tid?

Datamaterial för studien är arbetskraftsundersökningarna (AKU) och registerdata (LISA), vilket ger möjlighet att följa utvecklingen över tid på arbetsmarknaden, betydelsen av enskilda händelsers effekt, samt individers rörlighet.

Tendenser till att yrkesstrukturen polariseras, där gruppen lågbetalda yrken växer, är en förändring som riskerar att påverka samhället i stort och som även kan skapa växande regionala skillnader. Med bättre kunskap om denna fråga har samhället ett tydligare underlag för att ta nödvändiga beslut, både regionalt och i samhället som helhet, för arbetsmarknadens utformning.

Om projektet

Projektperiod

2021–2024

Projektledare

Tomas Berglund, professor, Göteborgs universitet

Andra deltagande forskare

Johan Alfonsson, biträdande universitetslektor, Högskolan i Halmstad

Patrik Vulkan, universitetslektor, Göteborgs universitet

Samverkanspartner

Göteborgs universitet

Finansiärer

Forte

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt